Vorderingsprocedure CBR - Van Breukelen Advocatuur
J. van Breukelen 12 reacties

Indien de politie of een arts twijfels heeft over uw rijvaardigheid, kan men dit dit doorgeven aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het CBR kan vervolgens beslissen dat u moet meewerken aan een onderzoek naar uw rijvaardigheid. Ook kan men u verplichten tot het volgen van een cursus. Dit heet de vorderingsprocedure.

Waar staan de regels over de vorderingsprocedure?

De vorderingsprocedure is neergelegd in de artikelen 130 t/m 134a van de Wegensverkeerswet en verder uitgewerkt in de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 (verder: de regeling). Daarnaast is de Regeling eisen geschiktheid 2000 van belang.

In welke gevallen kan het CBR een onderzoek of een cursus vorderen?

Het CBR kan niet in willekeurige gevallen iets van u vragen. Er moet iets specifieks zijn gebeurd waardoor men objectieve zorgen kan hebben over uw rijvaardigheid. Deze gevallen zijn neergelegd in bijlage 1 van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011. U kunt hierbij onder meer denken aan het volgende:

 • Het bij herhaling niet intrappen van de juiste pedalen;
 • Slingerend rijden;
 • Meerdere keren veroorzaken van aanrijdingen;
 • Onvoldoende anticiperen op gedrag van medeweggebruikers;
 • Onnodig remmen en stoppen;
 • Gedrag tonen dat in strijd is met essentiële verkeersregels, zoals door rood rijden of op de vluchtstrook rijden;
 • Lichamelijke stoornissen zoals duizeligheid of duidelijk verminderd gezichtsvermogen;
 • Zorgelijke geestelijke gesteldheid dat blijkt uit bijvoorbeeld verward gedrag, paniekaanvallen of agressiviteit;
 • Men blaast meer dan 350 µg/l (of 220 µg/l bij een beginnend bestuurder);
 • Men werkt niet mee met een ademtest; of
 • Er is sprake van een vermoeden van rijden onder invloed van drogerende middelen (anders dan alcohol).

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Kijk voor de volledige lijst in de eerder genoemde bijlage van de regeling.

Wanneer wordt in de vorderingsprocedure een cursus opgelegd en wanneer een onderzoek?

Het komt veel voor dat mensen met teveel alcohol op hebben gereden. Indien er een hoeveelheid is geblazen van 785 µg/l of meer (570 µg/l of meer bij een beginnend bestuurder) zal er een onderzoek naar het alcoholgebruik volgen. Dit is onder bepaalde omstandigheden ook zo wanneer u de laatste jaren vaker bent gepakt met alcohol op.

In geval van rijden onder invloed van drugs legt het CBR altijd een onderzoek naar de rijgeschiktheid op. Dit is het CBR verplicht op grond van artikel 23, lid 1 sub f van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011.

Is lichtere gevallen kan worden volstaan met de cursus Alcohol en Verkeer. Er volgt dan dus geen onderzoek. Deze cursus bestaat in twee varianten. Indien u tussen de 350 en 435 ug/l geblazen hebt komt u in aanmerking voor de korte cursus Alcohol en Verkeer (LEMA-cursus). Bij een beginnend bestuurder gaat het om 220 tot 350 ug/l.

Indien u bent aangehouden met een alcoholgehalte vanaf 435 tot 785 ug/l zal u de reguliere cursus Alcohol en Verkeer (EMA-cursus) worden opgelegd. Bij een beginnend bestuurder gaat het om 350 tot 570 ug/l. Deze cursus kan onder bepaalde omstandigheden ook worden opgelegd wanneer u de laatste jaren vaker bent gepakt met alcohol op achter het stuur.

Meer informatie over de (korte) cursus Alcohol en Verkeer vindt op u op de website van het CBR.

Wanneer het gaat om onverantwoord rijgedrag dat niet ernstig genoeg is om direct een onderzoek op te leggen, kan het CBR de cursus Verantwoord Rijgedrag in het Verkeer opleggen (EMG-cursus). De exacte criteria voor deze cursus zijn neergelegd in paragraaf 5 van de regeling.

Waar bestaat het onderzoek uit?

Er zijn verschillende soorten onderzoeken, afhankelijk van de reden waarom de vorderingsprocedure gestart is.

Indien u bijvoorbeeld veel te langzaam hebt gereden op de snelweg, zult u een onderzoek krijgen naar uw rijvaardigheid. Dit bestaat uit een theorietest en een praktijktest. Er zal worden beoordeeld of u (nog) in staat bent om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.

Indien het gaat om rijden onder invloed of drugs, zal er een onderzoek plaatsvinden naar uw middelengebruik. Dit onderzoek bestaat uit een gesprek met een psychiater. In dit gesprek krijgt u vragen over uw persoonlijke omstandigheden en uw middelengebruik. Daarnaast krijgt u een lichamelijk onderzoek door een arts. Er wordt in dat onderzoek gekeken naar lichamelijke aanwijzingen voor overmatig alcohol- of drugsgebruik. Ook wordt uw bloed en/of urine onderzocht.

In gevallen waarin er (mogelijk) sprake is van een medische aandoening die van invloed kan zijn op uw rijgeschiktheid, wordt er een medisch onderzoek opgelegd. Dit onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijk medisch specialist, bijvoorbeeld een cardioloog of een oogarts. Uiteindelijk stelt deze arts vast of u nog geschikt bent om veilig aan het verkeer deel te nemen.

Mag ik in afwachting van (of tijdens) de vorderingsprocedure nog rijden?

Om te beginnen zal het rijbewijs in veel gevallen strafrechtelijk zijn ingehouden door de Officier van Justitie. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u bent gepakt met rijden onder invloed. Indien de hoeveelheid alcohol in uw bloed zodanig was dat de rechter of de Officier van Justitie later een ontzegging van de rijbevoegdheid zal opleggen, zal het rijbewijs enige tijd worden ingehouden. Deze tijd is net zo lang als de duur van de ontzegging die waarschijnlijk later zal worden opgelegd. De Officier van Justitie volgt hierbij de richtlijnen van het openbaar ministerie. Tegen het inhouden van het rijbewijs kan eventueel een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank.

De strafrechtelijke inhouding staat echter los van de vorderingsprocedure van het CBR. Indien de Officier van Justitie uw rijbewijs (na afloop van de inhoudingstermijn) terugstuurt, mag u gewoon weer rijden. Ook al heeft het CBR in de tussentijd besloten dat u moet meedoen aan een cursus of moet meewerken aan een onderzoek.

Wanneer wordt mijn rijbewijs geschorst lopende het onderzoek?

In een aantal gevallen zal het CBR het rijbewijs schorsen in afwachting van het onderzoek. In die gevallen zal de Officier van Justitie het rijbewijs – na afloop van de strafrechtelijke inhouding – doorsturen naar het CBR. Deze gevallen zijn neergelegd in artikel 130 lid 3 van de Wegenverkeerswet en in artikel 5 van de regeling. U moet dan onder meer denken aan het volgende:

 • Er is gereden onder invloed van verdovende middelen;
 • U zou een poging tot zelfdoding gedaan hebben met een motorrijtuig;
 • Er is sprake van spookrijden;
 • U hebt binnen één jaar drie of meer aanrijdingen veroorzaakt;
 • U rijdt bewust in op een andere weggebruiker;
 • Er wordt meer geblazen dan 785 µg/l of 570 µg/l bij een beginnend bestuurder.

Zolang het rijbewijs door het CBR is geschorst mag u niet rijden. U zult dan eerst de uitslag van het onderzoek moeten afwachten.

Wat zijn de gevolgen als ik niet meewerk aan de vorderingsprocedure?

Indien u niet meewerkt zal het CBR uw rijbewijs direct ongeldig verklaren (artikel 132 lid 2 Wegenverkeerswet). Wat onder ‘niet meewerken’ valt is bepaald in artikel 9 van de regeling. Het gaat niet alleen om het niet betalen van de kosten van de cursus of het onderzoek, maar ook bijvoorbeeld het onder invloed verschijnen op de cursus of het demonstratief niet meedoen aan de cursus.

Kan ik iets doen tegen de beslissing van het CBR tot het opleggen van een cursus of onderzoek?

Tegen deze beslissing staat bezwaar open. Indien het CBR uw bezwaar afwijst, kunt u verder procederen bij de bestuursrechter. Het heeft echter slechts in een beperkt aantal gevallen zin om een dergelijk besluit aan te vechten.

Wat kan ik doen tegen de beslissing van het CBR om mijn rijbewijs ongeldig te verklaren?

Het CBR moet u mededelen dat men voornemens is uw rijbewijs ongeldig te verklaren. Dit gebeurt indien de uitslag van het onderzoek daar aanleiding toe geeft. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om binnen 2 weken een tweede onderzoek te vragen. De kosten van dit tweede onderzoek zult u wederom zelf moeten dragen.

Indien u vraagt om een tweede onderzoek zal het CBR de uitslag van dat tweede onderzoek moeten meewegen bij het uiteindelijke besluit.

Tegen elk besluit van het CBR om uw rijbewijs ongeldig te verklaren, kunt u bezwaar maken. Indien het CBR uw bezwaarschrift ongegrond verklaart, kunt u verder procederen bij de bestuursrechter. Ook is het mogelijk om bij de bestuursrechter een voorlopige voorziening (kort geding) te vragen, hangende het bezwaar- of beroepschrift in de vorderingsprocedure.

Hoe lang wordt mijn rijbewijs ongeldig verklaard?

Aan de ongeldigverklaring is geen termijn verbonden. Indien u niet opnieuw een rijbewijs aanvraagt, zal het dus ongeldig blijven.

Hoe kom ik weer aan een rijbewijs als het ongeldig wordt verklaard?

Dat hangt af van de reden waarom het rijbewijs ongeldig is verklaard:

A) het rijbewijs is ongeldig verklaard omdat de uitslag van het onderzoek is dat u ongeschikt bent om te rijden.

In dat geval zult u de zogenaamde ‘eigen verklaring procedure’ moeten starten. Dit betekent dat u op de website van het CBR een zogenaamde gezondsheidsverklaring moet invullen. In deze verklaring moet u een aantal vragen beantwoorden over uw gezondheid en geschiktheid. Het CBR zal deze verklaring vervolgens beoordelen. De uitkomst hiervan zal in veel gevallen zijn dat u zich opnieuw moet laten keuren. Na deze keuring geeft een arts een medisch oordeel over uw geschiktheid. Indien men oordeelt dat u geschikt bent om te rijden, kan het CBR een ‘Verklaring van geschiktheid’ afgeven. Daarmee kunt u vervolgens een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente.

Let op: indien er is vastgesteld dat u ongeschikt bent om te rijden wegens alcohol- of drugsmisbruik, hebt u te maken met de zogenaamde recidiefvrije periode. Dit betekent dat het pas zin heeft om een gezondsheidsverklaring in te vullen indien de recidiefvrije periode voorbij is. De recifdiefvrije periode is één jaar (artikel 8.8 van bijlage bij de regeling eisen geschiktheid) nadat u aantoonbaar bent gestopt met alcohol- of drugsmisbruik. De periode gaat in op de zogenaamde ‘stopdatum’. Deze datum wordt vastgesteld als uit het eerste onderzoek volgt dat u inmiddels gestopt bent. U kunt deze datum terugvinden in het besluit tot ongeldigverklaring van uw rijbewijs. Indien er géén stopdatum is vastgesteld, gaat de recidiefvrije periode pas lopen op de eerste dag na het laatste onderzoek.

B) het rijbewijs is ongeldig verklaard omdat u niet mee hebt gewerkt aan een onderzoek of aan een cursus. naar aanleiding van de cursus over verantwoord rijgedrag in het verkeer (EMG).

In dat geval kunt u binnen 3 jaar alsnog meewerken aan de cursus. Zodra u de cursus verantwoord rijgedrag met goed gevolg heeft afgerond, geeft het CBR een Verklaring van Rijvaardigheid af. Daarmee kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Ook indien het gaat om een opgelegd onderzoek kunt u binnen 3 jaar alsnog meewerken aan het onderzoek.

Indien er inmiddels 3 jaar zijn verstreken, zult u de ‘eigen verklarings procedure’ moet volgen. Zie hiervoor punt A.

Vragen?

Hebt u nog vragen over de vorderingsprocedure bij het CBR? Of wilt u bijstand in een verkeersstrafzaak? Neem vrijblijvend contact op met het kantoor of laat uw reactie hieronder achter.

Misschien ook interessant:

Dit artikel werd bijgewerkt op 29 december 2023

— 12 Comments —

  • Ik heb een strafbeschikking gehad van cjib, na enkelvoudig eerste aanleg cannabis gebruik 5mg bloed. Krijg ik van het cbr nog wat te horen is inmiddels 5 maanden geleden?

   • Dat duurt inderdaad wel erg lang. Mogelijk is er iets misgegaan waardoor de politie deze informatie niet heeft doorgegeven aan het CBR. In dat geval zou u geluk hebben, want drugsgebruik leidt altijd tot het opleggen van een onderzoek en het schorsen van het rijbewijs gedurende dit onderzoek.

 1. Mijn rijbewijs ligt deze maand al een jaar bij het cbr Vandaag wederom nog even gebeld over de stand van zaken Ik kreeg te horen dat mijn rijbewijs B en E ongeldig zijn Wel kon.ik een brommer certificaat aanvragen bij de gemeente dat heb ik gedaan . Mijn gezondheidsverklaring ligt daar nu een maand digitaal verzonden . Aan de telefoon kreeg ik het antwoord dat het nog 16 a 20 weken gaat duren dan hoor ik pas hoe verder te handelen. Nu anderhalf jaar zonder een rijbewijs doch heb ik hem hard nodig gezien mijn ziekte en hobby werken bij een autobedrijf

 2. na eerst een jaar vrij te zijn van alcohol kreeg ik mijn rijbewijs terug na een jaar weer na een psychiater en bloed af name (ik dronk inmiddels sociaal) werd mijn rijbewijs met driejaar verlengt.
  Bij de laatste keer weer naar zo’n zieleknijper en bloed onderzoek wat tien minuten duurde terwijl de andere drie kwartier de tijd namen stond ik buiten en achteraf een negatief advies en ben ik mijn rijbewijs kwijt.
  Bezwaar ingediend maar volgens mij lezen ze dat niet want had meteen bericht dat ze vast hielden aan de gemeten bloed waarde. of je nu wat ik doe goed functioneert en verantwoord bezig bent interesseert hun niet hun wil is wet.
  Wat kan ik nog doen?

  • De procedure is inderdaad bezwaar. Bij ongegrondverklaring kunt u eventueel in beroep bij de rechtbank. Let op de termijn: die is 6 weken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *