Uitslag bloedonderzoek te laat medegedeeld
J. van Breukelen Geen reacties

De uitslag van een bloedonderzoek moet u binnen 1 week worden medegedeeld volgens de wet. Wat zijn de gevolgen als dit niet of te laat gebeurt?

Wanneer u wordt verdacht van rijden onder invloed van alcohol of drugs, dan wordt er soms een bloedonderzoek gedaan. De uitslag van dit bloedonderzoek moet binnen 1 week nadat de politie de uitslag heeft ontvangen, schriftelijk aan u worden medegedeeld. Dit staat in Artikel 17 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer. In deze schriftelijke mededeling moet ook vermeld staan dat u recht hebt op een tegenonderzoek.

Wat zijn de gevolgen als deze mededeling te laat, op een verkeerd adres of helemaal niet wordt gedaan? Daar zijn verschillende uitspraken over.

Uitspraak Hoge Raad

De basis vormt een uitspraak van de Hoge Raad van 21 september 2010. In deze uitspraak heeft de Hoge Raad het volgende overwogen:

Art. 10, eerste lid, Besluit, dat ertoe strekt de verdachte in een zo vroeg mogelijk stadium van de vervolging in de gelegenheid te stellen zijn verdediging voor te bereiden, behoort tot het stelsel van strikte waarborgen waarmee het onderzoek als bedoeld in art. 8, tweede lid, aanhef en onder a, WVW 1994 is omringd. […] De omstandigheid dat het resultaat van het ademonderzoek in strijd met art. 10, eerste lid, Besluit niet aanstonds aan de verdachte is medegedeeld, brengt in de regel mede dat dat resultaat niet voor het bewijs kan worden gebezigd.

Weliswaar ging het in die zaak om een ademonderzoek, maar de kern is dat de Hoge Raad overweegt dat de uitslag van een onderzoek zo spoedig mogelijk aan de betrokkene moet worden medegedeeld. Is de uitslag van het bloedonderzoek te laat medegedeeld? Dan mag de rechter het resultaat van het onderzoek niet gebruiken!

Uitspraken rechters ten gunste van de verdachte

Andere rechters hebben – al dan niet met een beroep op deze uitspraak – hetzelfde overwogen ten aanzien van bloedonderzoeken.

Een voorbeeld daarvan is een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 10 april 2019. In die zaak was de uitslag van het bloedonderzoek naar een verkeerd adres gezonden en had het de verdachte pas veel later bereikt. Het Gerechtshof sprak de verdachte vrij.

Een ander voorbeeld is een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 2 september 2019. In die zaak was het resultaat van het bloedonderzoek helemaal niet verzonden aan de verdachte. Ook hier kwam het Gerechtshof tot een vrijspraak.

Tot slot een uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch van 11 maart 2021. Ook hier was de uitslag van het bloedonderzoek naar een verkeerd adres gestuurd. Het Gerechtshof sloot het rapport uit van het bewijs en kwam tot een vrijspraak. Interessant hierbij is dat ook nog werd opgemerkt dat het daarbij niet uitmaakte dat de verdachte niet zelf had geïnformeerd naar de uitslag.

Uitspraken Gerechtshof Amsterdam ten nadele van verdachte

Helaas voor de verdachte komen niet alle rechters tot een vrijspraak wanneer de uitslag van het bloedonderzoek te laat is medegedeeld. Men name het Gerechtshof in Amsterdam lijkt er toch wat anders over te denken:

Een voorbeeld is een uitspraak van dit Gerechtshof van 26 juli 2021. Hierin was de uitslag van het bloedonderzoek enkele dagen te laat medegedeeld. Het hof oordeelde dat het tegenonderzoek nog gewoon had kunnen plaatsvinden omdat het bloed nog niet was vernietigd. Het hof:

In zoverre behoort de verplichting om de verdachte in kennis te stellen van het onderzoeksresultaat tot de strikte waarborgen; de verplichting om dat binnen een week te doen echter niet.

Twee andere uitspraken Gerechtshof Amsterdam

Deze lijn wordt ook gevolgd in twee andere uitspraken van het Gerechtshof Amsterdam. Om te beginnen bij een uitspraak van 27 juli 2021. Ook hierin was de uitslag van het bloedonderzoek te laat medegedeeld. Het hof:

De enkele omstandigheid dat de verdachte niet binnen één week in kennis is gesteld van het resultaat van het bloedonderzoek en het recht op tegenonderzoek brengt naar het oordeel van het hof daarom in dit geval niet met zich dat geen sprake is van een onderzoek als bedoeld in artikel 8, vijfde lid, van de Wegenverkeerswet 1994. De in artikel 17 van het Besluit genoemde termijn vormt immers niet een waarborg voor de betrouwbaarheid van het bloedonderzoek als zodanig.

Tot slot deed hetzelfde Gerechtshof op dezelfde dag nog een andere uitspraak. Hierin ging het om een vrachtwagenchauffeur die had gereden onder invloed van cannabis. Ook aan deze verdachte was de uitslag van het bloedonderzoek te laat medegedeeld. Het hof kwam tot exact dezelfde overweging: omdat het bloed nog niet was vernietigd, had de verdachte nog steeds een tegenonderzoek kunnen verzoeken. De in artikel 17 van het Besluit genoemde termijn vormt volgens het hof geen waarborg voor de betrouwbaarheid van het bloedonderzoek als zodanig.

De overweging in deze uitspraken komt telkens op hetzelfde neer. Het gaat om het recht op tegenonderzoek. Zolang dat nog gedaan kon worden, is er op zich niets aan de hand volgens deze uitspraken. Het Gerechtshof Amsterdam veroordeelde al deze verdachten voor rijden onder invloed van drugs.

Conclusie

Wanneer de uitslag van het bloedonderzoek te laat is medegedeeld, kan het nog steeds zinvol zijn hier verweer op te voeren. Echter, het verweer is het meest kansrijk wanneer de uitslag van het bloedonderzoek meer dan 6 maanden te laat is medegedeeld. Immers, volgens artikel 20 lid 1 van het Besluit moet het laboratorium het bloed na een half jaar vernietigen. Dit betekent dat als de verdachte pas 6 maanden later op de hoogte raakt van de uitslag van het bloedonderzoek, een tegenonderzoek niet meer mogelijk is. In zo’n geval is de kans op een vrijspraak daarom nog groot.

Vragen?

Hebt u gereden onder invloed van alcohol en drugs en wenst u bijstand in uw strafzaak? Neem dan vrijblijvend contact op met het kantoor.

Misschien ook interessant:

Dit artikel werd bijgewerkt op 8 oktober 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *