wietexperiment
J. van Breukelen Geen reacties

Na een lange stilte is er eindelijk meer duidelijkheid rondom het wietexperiment. Het wietexperiment dat ook wel bekend staat als de wietproef, kan door de Wet experiment gesloten coffeeshopketen eindelijk beginnen. De Wet experiment gesloten coffeeshopketen is op 1 juli 2020 in werking getreden. Het experiment moet duidelijk maken wat de beste aanpak is voor het legaliseren van de teelt en levering van hennep aan coffeeshops. Wat de wet nog meer regelt en wat de huidige stand van zaken is, lees je hier.

Wat regelt de Wet experiment gesloten coffeeshopketen?

De Wet experiment gesloten coffeeshopketen maakt het mogelijk om het wietexperiment legaal uit te voeren. Door dit experiment moet duidelijk worden wat de beste aanpak is voor het legaliseren van de teelt, het vervoer en de verkoop van hennep. De overheid wil een gesloten systeem voor het recreatieve gebruik van hennep. Dit gesloten systeem moet ervoor zorgen dat criminelen zich niet mengen in de hennepteelt en -verkoop.

In de wet staat dat het experiment vier jaar zal duren. Het kan – indien nodig – met anderhalf jaar verlengd worden. Binnen die vier jaar zal ook een evaluatie plaatsvinden. Na dit experiment kan er concreet zicht komen op het wijzigen van de bestaande wetten om de teelt, het vervoer en de verkoop van hennep te legaliseren.

In welk stadium van het wietexperiment bevinden we ons nu?

Sinds de inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2020 is de voorbereidingsfase gestart. Van 1 tot en met 28 juli 2020 konden aspirant-telers zich aanmelden voor het wietexperiment. Op dit moment zijn er 149 aanmeldingen. Hier blijven er 1o van over. Op dit moment worden alle aanvragen beoordeeld. Ook zal er een Bibob-onderzoek plaatsvinden. Een dergelijk onderzoek is nodig om de integriteit van de ondernemer te beoordelen. Daarnaast worden de burgemeesters van de gemeenten om advies gevraagd omtrent de effecten op de openbare orde en veiligheid. Uiteindelijk zal er een loting plaatsvinden om de 10 telers aan te wijzen. Zij krijgen dan een vergunning om voor het wietexperiment legaal te mogen telen. Aangezien dit onderzoek veel tijd in beslag gaat nemen, wordt er gestreefd de tien telers begin 2021 te kiezen. Daarna zal een begindatum voor het wietexperiment worden gekozen.

Houdt voor de actuele tijdlijn deze website van Rijksoverheid in de gaten.

Welke gemeenten doen mee aan het wietexperiment?

De deelnemende gemeenten zijn al een jaar eerder gekozen op advies van de Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen. De deelnemende gemeenten zijn: Arnhem, Almere, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad. In de gemeente doen alle coffeeshops mee aan het experiment. Deze coffeeshops krijgen hennep aangeleverd door een van de tien later gekozen telers.

Wat zijn de spelregels van het wietexperiment?

Voor de deelnemers aan het wietexperiment gelden extra regels. De regels zijn uitgewerkt in het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen. Hieronder vindt je een uitleg per deelnemer.

Coffeeshops

Coffeeshops moeten zich nu al houden aan regels zoals: geen minderjarigen in de coffeeshop, geen verkoop van harddrugs, maximaal vijf gram hennep per klant etcetera. Daarnaast gelden ook nieuwe regels. Zo moeten coffeeshops informatiefolders over de werking en het gebruik van hennep meegeven aan klanten. Ook moeten klanten desgevraagd informatie kunnen krijgen over hulpverlening en zorg. Daarvoor is het nodig dat het personeel een cursus volgt.

Tijdens het experiment krijgen de coffeeshops alleen hennep van de aangesloten telers. Op dit moment mogen coffeeshops een voorraad van 500 gram hennep hebben. Tijdens het wietexperiment zal een voorraad voor één week maximaal geoorloofd zijn. Het is niet toegestaan deze voorraad buiten de coffeeshop te bewaren.

Coffeeshops die in een grensgemeente liggen (aan de grens met België of Duitsland) moeten zich houden aan het ingezetenecriterium. Zij mogen dus geen klanten ontvangen die niet in Nederland wonen. Deze verplichting geldt voor de coffeeshops in de gemeenten Breda, Heerlen en Maastricht.

Tot slot wordt er een track-and-tracesysteem ontwikkeld, waarmee de hennep die binnenkomt en naar buiten gaat wordt geregistreerd. Zo kan de balans tussen de voorraad en verkoop worden gecontroleerd en blijft het gesloten systeem echt gesloten.

Gemeenten

Op dit moment kunnen de gemeenten al bepalen of coffeeshops zijn toegestaan in hun gemeente en aan welke regels zij moeten voldoen. In het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen is bepaald dat tijdens een experiment de burgemeester ook extra regels kan stellen. Denk bijvoorbeeld aan regels over de maximaal toegestane handelsvoorraad, de openingstijden, de inrichting, het opleidingsniveau van het personeel, het ingezetenecriterium etcetera. Dat laatste betekent dat een burgemeester mag bepalen dat buitenlanders geen hennep mogen kopen. Tot slot adviseert de burgemeester, zoals hiervoor uitgelegd, de minister omtrent het kiezen van de telers. Zijn beoordeling weegt zwaar mee in deze keuze.

Telers

Voor telers gelden er talloze voorschriften die opgesomd zijn in paragraaf 5 van het eerder genoemde besluit. Het gaat dan vooral om eisen ten aanzien van het transport en de opslag van hennep, de veiligheid van de kweeklocatie, de verpakking, de administratie en natuurlijk de kwaliteit van de gekweekte hennep.

Zo moeten telers de hele productie beveiligen om de keten gesloten te houden en criminelen buiten de duur te houden. Voor telers geldt ook dat zij gebruik zullen maken van het track-and-tracesysteem; zij moeten te allen tijden weten waar hun hennep zich bevindt. Daarvoor is het ook van belang dat zij een administratie bijhouden en registreren hoeveel en waar zij hennep hebben geleverd. Daarnaast zijn telers verantwoordelijk voor het vervoer van de hennep naar de coffeeshops. Hiervoor moeten zij een particulier geld- en waardetransportbedrijf inschakelen.

Van telers wordt verwacht dat de hennep geen zware metalen, micro-organismen en aflatoxines bevat. Verder zijn telers vrij in het bepalen van de THC- en CBD-waarde. Ook mogen zij voorgedraaide joints en edibles produceren. Het produceren van cannabisolie of andere cannabisextracten is niet toegestaan. De hennep die wordt geproduceerd moet worden getest door labaratoria die in het bezit zijn van een ontheffing op grond van de Opiumwet.

Tot slot moeten telers zorgen dat op de verpakking van de hennep staat hoeveel THC of CBD er in de hennep zit en moeten zij gezondheidswaarschuwingen vermelden.

Wat zijn de plannen voor het wietexperiment in de toekomst?

Zoals eerder gezegd bevinden we ons nu in de voorbereidingsfase van het wietexperiment. Wat volgt zijn de overgangsfase, de experimenteerfase en de afbouwfase.

Voorbereidingsfase

Zodra de telers zijn gekozen, kunnen zij in gesprek gaan met de coffeeshops uit de deelnemende gemeenten. Zij kunnen onderhandelen over de afname, prijs, soort en kwaliteit van de hennep. Telers moeten zich bij de productie houden aan de wet- en regelgeving die tijdens het wietexperiment geldt. Gemeenten kunnen in deze fase verordeningen en beleidsregels wijzigen, zodat deze overeenstemmen met de wet- en regelgeving van het wietexperiment.

Overgangsfase

Om coffeeshops volgens de nieuwe regels van het experiment te kunnen laten werken, is er een overgangsfase van zes weken vastgesteld. Zo kunnen coffeeshophouders hun voorraad van de gedoogperiode opmaken en de hennep van de telers van het wietexperiment aanvullen. De ministers zullen aangeven wanneer de overgangsfase start. Daarbij moet de kwaliteit en diversiteit van de hennep voldoende zijn.

Experimenteerfase

De experimenteerfase zal vier jaar duren, waarbij in de laatste zes maanden de afbouw plaats zal vinden. Binnen deze vier jaar vindt een evaluatie plaats. Daarna kan men het wietexperiment nog met anderhalf jaar verlengen.

Afbouwfase

De afbouwfase duurt een half jaar en heeft hetzelfde doel als de overgangsfase. Alle deelnemers moeten weer terug gaan naar de ‘oude’ situatie. Binnen deze fase moeten telers en coffeeshops de ‘legale’ hennep verkopen. Alles wat overblijft moet worden vernietigd.

Conclusie

Als alles volgens plan verloopt zullen de liefhebbers in 2021 hun eerste ‘legale’ joint kunnen opsteken. Blijf onze site in de gaten houden voor eventuele veranderingen.

Vragen

Mocht uw vraag door deze informatie nog niet zijn beantwoord, of wilt u advies over uw zaak? Neem dan contact op met het kantoor voor een vrijblijvend intakegesprek.

Ook interessant:

De bestuurlijke boete na een hennepkwekerij

https://www.kantoorvanbreukelen.nl/nieuws/nieuwe-normen-opbrengst-hennepkwekerij-vanaf-juni-2016/

Dit artikel werd bijgewerkt op 24 september 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *