strafblad-justitiële documentatie - Van Breukelen Advocatuur
J. van Breukelen 68 reacties

Cliënten stellen nogal eens de vraag of zij een strafblad hebben of zullen krijgen. Daarnaast vragen veel mensen zich af hoe lang zo’n strafblad dan blijft bestaan. In dit artikel probeer ik deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. 

Waar staan de regels?

Wat in de volksmond het ‘strafblad’ heet, wordt officieel de ‘justitiële documentatie’ genoemd. De regels hierover zijn terug te vinden in de ‘Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens’ en het daarvan afgeleide ‘Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens’.

Wanneer krijg ik een strafblad?

Het is voor de beantwoording van deze vraag belangrijk om een onderscheid te maken tussen misdrijven en overtredingen. De wet bepaalt of een delict een misdrijf is of een overtreding. In het algemeen kan gezegd worden dat de wat ernstiger delicten misdrijven zijn en de rest overtredingen.

Voorbeelden van misdrijven zijn: diefstal, belediging, mishandeling, valsheid in geschrifte, openlijke geweldpleging en het kweken van hennep.

Voorbeelden van overtredingen zijn: verboden naaktrecreatie, niet verschijnen als getuige, geen aangifte doen van een geboorte, lichte verkeersdelicten en openbare dronkenschap.

Regels voor misdrijven

Voor misdrijven zijn de regels simpel. U krijgt een aantekening op uw justitiële documentatie vanaf het moment dat u wordt verdacht van een misdrijf en de zaak in behandeling is genomen door het Openbaar Ministerie. Wanneer de zaak vervolgens is afgedaan wordt de wijze van afdoening of de uitspraak vermeld op het strafblad.

Dit betekent ten eerste dat ook een schikking (transactie) met het Openbaar Ministerie op het strafblad wordt vermeld. Het is dus niet zo dat u een strafblad kunt voorkomen door een transactievoorstel (bijvoorbeeld het betalen van een boete) te voldoen. U voorkomt daarmee uitsluitend dat u voor de rechter moet komen. Hetzelfde geldt voor een straf die door het Openbaar Ministerie zelf wordt opgelegd door een zogenaamde strafbeschikking.

Daarnaast betekent dit dat ook een vrijspraak of een sepot worden vermeld op het strafblad. Er staat dus op papier dat u ooit verdachte bent geweest van het betreffende misdrijf: ook al bent u nooit vervolgd, ook al bent u vrijgesproken. Hierop zijn slechts twee uitzonderingen:

 • De zaak is geseponeerd omdat u ten onrechte als verdachte bent aangemerkt (sepotcode 01).
 • De zaak tegen een opsporingsambtenaar is geseponeerd omdat er sprake was van rechtmatige geweldstoepassing.

Regels voor overtredingen

Voor overtredingen ligt het iets anders. Hiervoor komt slechts een aantekening op uw justitiële documentatie vanaf het moment dat het Openbaar Ministerie een beslissing heeft genomen over de afdoening van de zaak. In de volgende drie gevallen volgt überhaupt geen aantekening:

 • er wordt een strafbeschikking opgelegd van minder dan € 130,00;
 • de zaak wordt geseponeerd zonder bijzondere voorwaarden; en
 • de rechter legt uitsluitend een geldboete op van minder dan € 130,00.

Ondanks bovenstaande hoofdregel volgt altijd een aantekening voor de overtredingen die zijn opgesomd in artikel 4 lid 2 van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens. Dit zijn onder meer de volgende overtredingen:

 • overtredingen betreffende de algemene veiligheid van personen en goederen;
 • overtredingen betreffende de openbare orde;
 • overtredingen betreffende zeden;
 • overtredingen inzake bijstandsfraude;
 • openbare dronkenschap;
 • ambtsovertredingen;
 • overtredingen van de Wet op de economische delicten
 • geen aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor een motorrijtuig;
 • rijden zonder geldig rijbewijs;
 • meer dan 30 km/h te hard rijden;
 • meer dan 25 km/h te hard varen;
 • overtredingen van de Vreemdelingenwet;
 • overtredingen van de Wet Wapens en Munitie;
 • overtredingen van de Drank- en Horecawet;
 • bepaalde overtredingen van de Wet Natuurbescherming.

Wanneer wordt het strafblad verwijderd?

Ook hiervoor is er een onderscheid gemaakt tussen misdrijven en overtredingen.

Voor misdrijven zijn de regels vrij ingewikkeld. De regels verschillen voor lichte misdrijven, zware misdrijven en zedenmisdrijven. Daarnaast kan de termijn voor het bewaren van het strafblad in bepaalde gevallen worden verlengd. Tot slot geldt er een uitzondering voor levenslange gevangenisstraf of wanneer een maatregel zoals TBS langer dan 40 jaar zou duren.

Lichte misdrijven

Bij lichte misdrijven (feiten waarvoor men volgens de wet minder dan 6 jaar kunt krijgen) wordt het strafblad in principe verwijderd als er 20 jaar zijn verstreken na de einduitspraak of 20 jaar na het volledig voldoen van de strafbeschikking. In ieder geval worden de gegevens 12 jaar na het overlijden van de betrokkene verwijderd. Ook worden de gegevens verwijderd als het feit verjaard is.

Zware misdrijven

Bij zware misdrijven (feiten waarvoor u volgens de wet 6 jaar of meer kunt krijgen) wordt het strafblad in principe verwijderd als er 30 jaar zijn verstreken na de einduitspraak of na het volledig voldoen van de strafbeschikking. In ieder geval worden de gegevens 20 jaar na het overlijden van de betrokkene verwijderd. Ook worden de gegevens verwijderd als het feit verjaard is.

Zedenmisdrijven

Bij zedenmisdrijven worden de gegevens pas na 80 jaar verwijderd, ongeacht of het feit verjaard is.

Verlenging en uitzonderingen bij misdrijven

De termijn wordt met 20 jaar (lichte misdrijven) respectievelijk 30 jaar (zware misdrijven) verlengd als er een nieuwe veroordeling volgt voor een ander feit.

De termijn van 30 jaar voor zware misdrijven wordt verlengd met 20 jaar als de duur van de gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel (bijvoorbeeld TBS) langer duurt dan 20 jaar.

Wordt er levenslange gevangenisstraf opgelegd of duurt de vrijheidsbenemende maatregel langer dan 40 jaar, dan worden de gegevens pas na 80 jaar vernietigd.

Overtredingen

Voor overtredingen zijn de regels eenvoudiger. Justitiële gegevens van overtredingen worden verwijderd na verloop van de volgende termijnen:

 • 5 jaar na het sepot of de einduitspraak of 5 jaar na het volledig betalen van een strafbeschikking;
 • 10 jaar na de einduitspraak of 10 jaar na het volledig voldoen van een strafbeschikking indien er een vrijheidsstraf of een taakstraf is opgelegd;
 • 10 jaar na de einduitspraak of 10 jaar na het volledig voldoen van een strafbeschikking indien er aan een rechtspersoon een geldboete van de derde categorie of hoger is opgelegd;
 • 2 jaar na het overlijden van de betrokkene;
 • na het verjaren van de overtreding.

Is er een verschil voor minderjarigen?

Nee, deze regels zijn eveneens van toepassing op minderjarigen. Wel is het zo dat gegevens van minderjarigen minder snel worden verstrekt aan andere instanties dan de rechterlijke macht. Dit heeft onder meer tot gevolg dat een minderjarige makkelijker een Verklaring Omtrent het Gedrag krijgt. Bovendien kan er pas een strafblad worden gegeven voor strafbare feiten die zijn begaan nadat iemand 12 jaar geworden is. Ook een HALT afdoening komt niet op het strafblad.

Krijg ik geen verklaring van goed gedrag zolang ik een strafblad heb?

Dat hoeft niet. Voor het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag gelden andere regels en (kortere) termijnen. Bovenstaande regels hebben uitsluitend betrekking op het opslaan van gegevens over strafbare feiten in de justitiële documentatie.

Vragen?

Om de regels zo begrijpelijk en duidelijk mogelijk uit te leggen, heb ik sommige kleine details in de regelgeving weggelaten. Bovendien is wetgeving altijd aan verandering onderhevig.

Wilt u weten of u een strafblad hebt of gaat krijgen? En wat de gevolgen daarvan zijn in uw concrete geval? Neem dan vrijblijvend contact op. Wij zoeken het graag voor u uit. 

Misschien ook interessant:

Dit artikel werd bijgewerkt op 29 december 2023

— 68 Comments —

 1. Ik heb 6 jaar geleden mijn ex man mishandeld toen ik er achter kwam dat hij een affaire had. Ik ben hiervoor veroordeeld tot een taakstraf en 2 jaar voorwaardelijk. Ik had en heb moeite met de uitspraak omdat ik nooit met justitie te maken had gehad en mijns inziens te zwaar gestraft was. Mijn taakstraf heb ik voldaan en er is verder geen incident meer voorgevallen. Ik vraag mij af of ik nu een VOG kan krijgen. In mijn geval zou ik gescreend worden op integriteit mbt financiële zaken omdat ik een financiële functie heb. Voor nu heb ik nog geen VOG nodig maar in de toekomst wellicht wel omdat steeds meer ondernemingen een PES screening waar de VOG verklaring een onderdeel is, gaan handhaven.

  • Indien uw functie een terugkijktermijn heeft van 4 jaar (dat denk ik wel), dan zult u de VOG gewoon krijgen. Daarbij ga ik er vanuit dat de veroordeling meer dan 4 jaar geleden definitief geworden is.

 2. Ik heb 2 strafbare feiten gepleegd de 1e op mijn 19e en de 2de 4 jaar geleden, betreft beide keren mishandeling, 1 x lichte en 1 x zware mishandeling, ik ben nu 28 jaar, wijzer geworden en wil graag verder met mijn toekomst.

  Zou ik ooit nog in aanmerking kunnen komen voor de opleidingen politieagent, douanier of voor beveiliger ? of heb ik dat echt helemaal verziekt.

  Ik heb ook geen idee hoever zij terug kijken bij een VOG?

  • Als u wilt werken als politieagent, douanier of beveiliger hebt u niet te maken met een VOG, maar met een interne screeningsprocedure. De regels die voor de VOG gelden, gelden niet in die procedure. Het is lastig om te zeggen of u op dit moment voor dit soort werk in aanmerking komt. De mishandeling op uw 19de lijkt mij niet zo’n probleem, maar dat het 4 jaar geleden nog een keer is gebeurd zal waarschijnlijk problematischer zijn. In het algemeen geldt: hoe langer geleden, hoe minder groot het probleem.

   Wanneer u voor een functie met hoge integriteiteseisen een VOG nodig hebt, is de terugkijktermijn 10 jaar. Maar nogmaals: die criteria gelden niet in de interne sreeningsprocedure.

 3. Hoi
  2003 ben ik veroordeeld tot 12 manden gevangenis straf waar 6 manden voorwaardelijk met bezondervoorwaatden
  Ik heb aan alle voorwaarden voldoen postif advies reclassering
  Sindsdien ben ik nooit in aanmerking met politie geweest dus ongeveer 18 jaar geleden
  Kan ik van mijne strafblad af zijn
  Want bij laaste controlen krijg ik raare opmerkingen door de politie.

  • Op dit moment bent u nog niet van uw strafblad af, want het blijft minimaal 20 jaar staan. Gelet op de straf die u gekregen hebt, gaat het vermoedelijk om een wat zwaarder delict. Indien er wettelijk gezien meer dan 6 kan worden opgelegd, wordt het strafblad pas na 30 jaar verwijderd. Dat uiteraard allemaal op voorwaarde dat er in de tussentijd geen nieuwe feiten bijkomen, want dan wordt de bewaartermijn verlengd.

 4. Beste van Breukelen,

  Ik zou graag op papier bevestigd willen krijgen dat ik geen strafblad heb. Hoe kan dit gerealiseerd worden? Ik lees op internet dat je alleen recht hebt op inzage bij de rechtbank, echter heb ik deze verklaring nodig voor in het buitenland.
  Hoe kan ik hierover beschikken?

  • Zo’n vraag heb ik wel eens eerder gehad, omdat sommige landen kennelijk zo’n verklaring verlangen. In Nederland is er (voor zover ik weet) geen mogelijkheid om een ‘verklaring van geen strafblad’ te krijgen. Wel bestaat uiteraard de VOG. De juiste oplossing lijkt mij derhalve om een VOG aan te vragen. Zie ook:m https://www.justis.nl/producten/vog/aanvragen/index.aspx, in het bijzonder het kopje: ‘Hoe vraag ik een VOG aan voor emigratie, een visum of een werkvergunning in het buitenland?’

 5. Beste Meneer Breukelen,

  Ik ben in 2009 voor 3 maanden veroordeeld voor diefstal. In augustus 2013 werd ik aangehouden en heb ik mijn straf uitgezeten.
  In 2014 heb ik 5 weken straf gekregen voor oplichting. In januari 2016 heb ik die straf ook uitgezeten.
  Mijn vraag is hoelang blijft dit staan op mijn strafblad.
  Met vriendelijke groet,
  Ava

  • Beste Ava,

   Er vanuit gaande dat het gaat om een ‘normale’ diefstal en oplichting, zal het strafblad verdwijnen 20 jaar na de laatste veroordeling. De aantekening voor de diefstal wordt verlengd tot 20 jaar na de uitspraak over de zaak van de oplichting. Indien er in de tussentijd weer een nieuwe veroordeling zou volgen, dan wordt alles weer verlengd tot 20 jaar na deze nieuwe veroordeling.

 6. Beste meneer Breukelen,

  Ik heb onlangs een strafblad gekregen ivm poging tot braak. Ik had al een autoverzekering dus ik hoef niks aan te vragen, maar ben ik wel verplicht om ze nu in te lichten?

  Met vriendelijke groet,
  Ya

  • Daarvoor zou u even moeten kijken naar de algemene voorwaarden bij de verzekering. Als daar in staat dat u het moet melden wanneer u bent veroordeeld, dan zou u dat moeten melden.

 7. Beste meneer van Breukelen,

  Ik sta als verdachte terecht in een zedenzaak die mijn ex tegen mij heeft aangespannen, nu ben ik overtuigd van mijn onschuld maar vraagt mijn nieuwe werkgever om een VOG en PES (vooral voor financiële integriteit). Hierbij hoort ook een verklaring waarbij ik aangeef over zaken die kunnen leiden tot contact met justitie en politie. Ben ik verplicht om deze zaak hierbij te betrekken ondanks dat ik niet schuldig ben verklaard? Wat heeft dit voor gevolg op mijn VOG? Ik heb verder geen strafblad oid.
  Alvast bedankt!
  Met vriendelijke groet,
  Lars

  • Hoi Lars, je bent op zichzelf niets verplicht, maar als achteraf blijkt dat je bepaalde informatie hebt achtergehouden kan dit natuurlijk gevolgen hebben voor je arbeidsrelatie. Dit is echter meer een arbeidsrechtelijk vraagstuk.

   Ten aanzien van de VOG geldt dat het enkele feit dat je verdachte bent al voldoende is om een VOG te weigeren. Je hoeft nog niet te zijn veroordeeld. Of de VOG ook daadwerkelijk wordt geweigerd zal afhangen van de feiten en omstandigheden van het geval. Met de informatie die ik heb kan ik daar geen inschatting van maken.

 8. Beste van Breukelen,
  Ik en een groot aantal bestuurders werden enige weken geleden aangehouden door een agent en onze kentekens zijn genoteerd, omdat wij een rood kruis zouden hebben genegeerd. Dit rood kruis was (nog)niet zichtbaar, maar kennelijk vond de agent van wel. Zelf kon hij het vanuit zijn locatie het niet zien (oprit).Nu heb ik begrepen dat dit wordt gezien als een misdrijf. Krijg ik hierdoor een strafblad. Zo ja, hoe lang duurt in dit geval de strafblad?
  Vriendelijke groet, Clyde

  • Hoi Clyde,

   Het negeren van een rood kruis valt inderdaad onder het nieuwe artikel 5a van de Wegenverkeerswet. Dit is ingevolge artikel 176 en artikel 178 van de Wegenverkeerswet een misdrijf dat bestraft kan worden met maximaal 2 jaar. Indien u daarvoor wordt veroordeeld, dan blijft dit 20 jaar op uw strafblad staan.

 9. Beste heer van Breukelen,

  Momenteel ben ik aan het kijken voor een eventuele stage in het buitenland. Ik zal daarvoor echter een visum nodig hebben. Ik zit te kijken naar landen zoals Australië, Canada en de Verenigde Staten.

  Helaas heb ik op mijn 19e (ongeveer 3 jaar geleden) een akkefietje gehad tijdens het uitgaan waarna er aangifte is gedaan. Uiteindelijk is hiervoor een schikking aangenomen waarna er enkel een geldboete is betaald als vergoeding voor de opgelopen schade.

  Nu is mijn vraag hoe lang dit zichtbaar blijft? Mijn toenmalige advocaat zei namelijk dat dit slechts 5 jaar zichtbaar blijft. Zou dat dan betekenen dat ik over ongeveer 2 jaar bij het aanvragen van een visum, voor een van de desbetreffende landen, geen melding meer hoef te doen over het gepleegde feit in het verleden?

  Verder vroeg ik mij ook af of ik het überhaupt nu moet vermelden bij het aanvragen van een visum omdat ik tot een schikking met geldboete ben gekomen en dus niet een echte veroordeling heb gekregen. Daarnaast ben ik ook nooit gearresteerd voor het feit.

  Ik hoor het graan en bedankt voor uw moeite en tijd!

  Met vriendelijke groet,

  Casper

  • Hoi Casper,

   Hoe lang het op je strafblad blijft staan is afhankelijk van het soort ‘akkefietje’ dat je gehad hebt. 5 jaar geldt alleen voor een overtreding, zoals wildplassen of openbare dronkenschap. Maar als het gaat om een misdrijf zoals openlijke geweldpleging, vernieling of mishandeling, dan staat het 20 jaar op je strafblad, in sommige gevallen zelfs 30 jaar. Het maakt daarbij niet uit of je bent veroordeeld of dat de zaak is afgedaan met een transactie (schikking).

   Of je dit moet melden bij de aanvraag van je visum weet ik niet. Dat hangt af van de vraag die gesteld wordt. Als je mij die vraag kunt geven, dan kan ik dit nader beoordelen, maar waarschijnlijk wil elk land wat anders van je weten. Dat het een transactie (schikking) is geweest in plaats van een veroordeling kan om die reden inderdaad relevant zijn. Als de vraag namelijk zou zijn: ‘bent u de afgelopen 10 jaar veroordeeld?’, dan kun je nee zeggen. Als de vraag is: ‘bent u de afgelopen 10 jaar in aanraking geweest met de politie wegens een misdrijf’, dan zou je ja moeten zeggen.

  • Beste heer van Breukelen,

   Ten eerste bedankt voor uw reactie. Ik stel het heel erg op prijs!
   Ik heb verder even gekeken naar de vragen die gesteld worden bij in dit geval de aanvraag van een visum voor Australië.

   De vragen die gesteld zijn met betrekking tot juridische zaken zijn:
   – “Is deze reiziger ooit veroordeeld voor een misdrijf of momenteel in afwachting van een strafrechtelijke uitspraak (ongeacht in welk land en ongeacht of de veroordeling uit het strafblad is verwijderd, bijvoorbeeld vanwege verjaring)?”
   – “Is deze reiziger ooit beschuldigd of veroordeeld voor een misdrijf inzake familiaal of huiselijk geweld of vergelijkbaar?”
   – “Heeft een rechter of andere autoriteit deze reiziger ooit beperkingen opgelegd met als doel een ander persoon te beschermen tegen huiselijk of familiaal geweld?”

   Het gaat bij mij om een mishandelingszaak wat uiteindelijk is afgedaan met een schikking en een boete (deels schadevergoeding). Zou ik dan op alle bovenstaande vragen ‘nee’ kunnen antwoorden? De vraag met betrekking tot huiselijk geweld of vergelijkbaar is eventueel een beetje grijs gebied in dit geval…

   Ik kijk uit naar uw reactie en nogmaals bedankt voor de moeite!

   Met vriendelijke groet,

   Casper

   • Je kunt de eerste vraag met nee beantwoorden, omdat je nooit bent veroordeeld. Dit er vanuitgaande dat de zaak daadwerkelijk is afgedaan met een schikking (en dus niet: een strafbeschikking, want dat zou je vermoedelijk gelijk moeten stellen aan een veroordeling).

    De tweede vraag kun je met nee beantwoorden, mits de mishandelde persoon niet je partner, een familielid of een huisgenoot betrof. Mishandeling van een derde in het uitgaansleven is geen familiaal of huiselijk geweld en ook niet vergelijkbaar. Maar inderdaad: het is natuurlijk niet helemaal duidelijk wat men bedoelt met ‘of vergelijkbaar’. Maar juist omdat het zo vaag is, lijkt het mij niet onverantwoord om hier nee in te vullen. Tenzij het jou (door een toelichting bij de vraag of iets dergelijks) duidelijk zou moeten zijn dat het hier elke vorm van mishandeling betreft.

    De laatste vraag kun je sowieso met nee beantwoorden.

 10. Beste meneer van Breukelen,

  Ik wil nu een nieuwe autoverzekering afsluiten en weet niet zeker of ik een strafblad heb en dit moet vermelden.

  – De eerste keer ben ik per ongeluk doorgereden nadat ik tegen een auto aangereden was die vervelend achter me geparkeerd stond. Hiervoor heb ik wel een notitie gekregen en een boete van 500. Dit was 3.5 jaar terug.
  – De tweede keer ben ik veroordeeld tot een werkstraf na een lichte mishandeling van mijn vriendin. Geen voorwaardelijke straf rekening houdend met haar psychische problemen. Dit was nog niet zo lang geleden.

  Kan ik hierdoor in de problemen komen met het afsluiten van een autoverzekering?

  Met vriendelijke groet,
  Edwin de Vries

  • Beide feiten staan vermeld op uw justitiële documentatie (strafblad) en blijven daar 20 jaar staan. Of u dit moet vermelden bij het afsluiten van de verzekering hangt af van de exacte vraagstelling. Als de vraag is: ‘hebt u een strafblad?’ of ‘bent u de afgelopen 10 jaar veroordeeld wegens een misdrijf?’ dan zult u bevestigend moeten antwoorden op die vragen.

   Of dat vervolgens problemen oplevert voor de verzekering hangt van de verzekeraar af. Ik kan mij voorstellen dat met name het eerste feit een reden kan zijn om u alleen te accepteren tegen een hogere premie.

 11. Beste heer van Breukelen,

  Ik werk nu 15 jaar bij een overheidsinstelling.
  Onlangs ben in de nacht staande gehouden op de snelweg voor een
  snelheidsoverschrijding van 52km.
  Dus invordering rijbewijs (1e keer)en een strafblad.
  Ikzelf heb mijn instelling niet ingelicht van het voorval.
  Ben ik verplicht om hun in te lichten?
  En kan en zal het openbaar ministerie automatisch dat doorgeven aan mijn
  instelling?
  Of ligt dit los van elkaar…

  Met vriendelijke groet,
  Jo

  • Beste Jo,

   Dat zal er vanaf hangen bij wat voor overheidsinstelling u precies werkt en of daar iets over is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Maar in principe natuurlijk niet, het is namelijk een privé kwestie. Het OM zal niet uw werkgever inlichten. Wel komt de overtreding op uw justitiële documentatie en dat zou mogelijk een belemmering kunnen opleveren voor een eventuele VOG. Maar als u al een VOG hebt wordt u werkgever niet op de hoogte gesteld, dat is alleen zo in de kinderopvang en taxibranche.

 12. Best heer van Breukelen,

  Op mijn achttiende ben ik veroordeeld voor art.350 lid 1 SR vernieling. Het betrof een personenauto waarbij ik de ruit in dronken toestand beschadigd heb. Terugkijkend op deze gebeurtenis was er geen sprake van dolus maar wel sprake van culpa. Afijn, ik heb de ruit vergoed en vijftien uur taakstraf gelopen.

  Nu negen jaar later zit ik in het tweede jaar van mijn bachelor opleiding rechtsgeleerdheid. Aangezien u in het juridische werkveld actief bent, vroeg ik mij af of dit een (grote) belemmering zal vormen voor mijn toekomst. Ik heb interesse om in de toekomst in het civiel of strafrecht werkzaam te zijn. Hoe zit dit bijvoorbeeld in de advocatuur? Hoe wordt er tegen zo’n delict van negen jaar geleden aangekeken, wat zijn mijn kansen?

  Bij voorbaat dank voor de moeite.

  Met vriendelijke groet,

  C

  • Beste Carel,

   Voor de advocatuur geldt een terugkijktermijn van 10 jaar. Daar ben je dus bijna doorheen en als er in de tussentijd niets is gebeurd, zul je gewoon een VOG krijgen.

 13. Beste meneer van Breukelen,

  Vorig jaar in April ben ik schuldig bevonden aan openlijk geweld op de openbare weg. (art. 141 lid 1). Hiervoor heb ik een boete betaald. Volgens mij blijft dit 20 jaar op mijn strafblad staan.
  Nu ben ik van plan om weer te gaan studeren, (Engineering) en wil ik graag weten of dit mij problemen zouden kunnen geven in de toekomst. Is het zoal mogelijk dat ik alsnog een VOG kan aanvragen? En is het ook mogelijk om bijvoorbeeld Australië in te komen voor eventueel een stage?

  Met vriendelijke groeten,
  J

  • Beste J,

   Een VOG kun je altijd aanvragen. Op korte termijn zou het inderdaad een probleem kunnen opleveren voor bepaalde functies, maar op lange termijn (4 jaar plus) zal het meestal minder een probleem zijn. Als je de VOG aanvraagt voordat je 23 bent, is de terugkijktermijn maar 2 jaar. Ik verwijs je naar dit artikel over de VOG.

   Voor je vraag over reizen met een strafblad verwijs ik je naar dit artikel.

 14. my dear :
  Is there a so-called request for pardon and forgiveness in order to clear the criminal record if the crime is punishable by social service, and therefore I did not obtain citizenship
  Thank

  • No, the Dutch law doesn’t have such a procedure. The law tells how long the criminal record is held. You can request to delete certain information on your criminal record, but only if that information is clearly and objectively false.

 15. Geachte heer van Breukelen,

  Ik heb een paar vragen over de interpretatie van het derde puntje van het kopje ‘Overtredingen’, ivm de dag van het ingaan van de bewaartermijn justitiële gegevens, waarna ze verwijderd worden als die verstreken is.

  ”*10 jaar na de einduitspraak of 10 jaar na het volledig voldoen van een strafbeschikking indien er aan een rechtspersoon een geldboete van de derde categorie of hoger is opgelegd; ”

  1. Wat geldt als de datum van de einduitspraak?

  2. Wat geldt als de datum van het volledig voldoen van de strafbeschikking als er een geldboete categorie 3 of hoger is opgelegd? Is dat de dag waarop iemand de boete betaalt? Tussen de dag van de overtreding en de dag dat de boete op de deurmat valt, kan echter veel tijd zitten.

  3. Gaat het bij het vaststellen van de bewaartermijn van de overtreding om de daadwerkelijk opgelegde boete of de maximum mogelijke op te leggen boete? De daadwerkelijke boete kan veel lager uitvallen, waardoor de bewaartermijn maar 5 jaar kan zijn, zoals ik het nu begrijp.

  Hartelijk dank,

  Lambert

  • Beste Lambert,

   1) Artikel 6 van de Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens stelt dat het gaat om de datum van de einduitspraak. Het gaat dus niet om de datum waarop de uitspraak definitief is geworden, maar om de datum van de uitspraak zelf. Met einduitspraak wordt bedoeld een beslissing op de tenlastelegging. Dus de eerste uitspraak in eerste aanleg (bij de rechtbank) is ook al een einduitspraak.

   2) Dat is simpel, precies wat er staat: de dag waarop de boete volledig is betaald. Bij een strafbeschikking gaat het dus niet om de datum van de overtreding of de strafbeschikking, maar om de datum van volledige betaling. Dus als je in termijnen betaalt, gaat de tijd pas lopen na betaling van de laatste termijn.

   3) het gaat in dit specifieke geval om de hoogte van de werkelijk opgelegde boete. Als die in de derde categorie of hoger valt (en het gaat om een rechtspersoon die is veroordeeld), dan is de bewaartermijn 10 jaar in plaats van 5.

 16. Geachte heer van Breukelen,

  mijn vraag is de volgende: er is in de familie een persoon die onder invloed van geestesgesteldheid van een aantal jaren geleden in een zeer labiele periode en in geldnood een verklaring heeft laten opstellen bij bureau slachtofferhulp.

  Deze verklaring leidde tot een politie verhoor onder ede, vallend onder de zedenwetgeving. Het verslag leidde tot een sepot 02 met de aantekening op het strafblad. Is het juist dat deze aantekening een verjaringstermijn van 80 jaar heeft?
  Als dit zo is wie, of welke instanties hebben inzage in dit strafblad?
  De motivatie van het OM om niet over te gaan tot vervolging was vanwege gebrek aan bewijs en de inconsistentie in de verklaringen van het slachtoffer.

  Het gebeuren leidt tot vandaag de dag tot onenigheid en emotionele chantage in de familie.
  Is er een strafrechtelijk procedurele weg om dit sepot uit hte strafblad te krijgen?

  • Het klopt dat deze aantekening pas na 80 jaar verwijderd wordt. Maar omdat het gaat om een technisch sepot kan geen enkele instantie daar negatieve consequenties aan verbinden. In beginsel hebben alleen bepaalde overheidsinstanties toegang tot het strafblad, maar alleen in gevallen waarin het nodig is. Denkt u bijvoorbeeld aan de aanvraag om een Verklaring Omtrent het Gedrag. Het is dus niet zo dat particulieren of bedrijven het strafblad kunnen opvragen.

   Er is geen mogelijkheid om de aantekening te laten verwijderen. Dit kan alleen als het onjuist is dat de betrokkene verdachte is geweest. Wel kan er verzocht worden om een andere sepotcode. Zie voor de mogelijkheden dit artikel.

  • Een VOG is wat anders dan een strafblad. Een veroordeling van de strafrechter wordt aangetekend op het strafblad. Een VOG moet worden aangevraagd en kan worden afgegeven of niet. Wat er op het strafblad staat kan een reden zijn om de VOG niet af te geven, maar dat is altijd afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

   Meer informatie over de VOG kunt u vinden in dit artikel.

 17. Geachte heer van Breukelen,

  In 2008 is een familie lid betrapt voor Opiumwet artikel 3c waarna persoon zich met mijn legitimatie heeft gelegitimeerd en de post van CJIB heeft onderschept met transactie voorstel van 240 en die vervolgens ook heeft betaald. Ik kwam in het jaar 2017 erachter dat een er notitie op mijn naam heb staan en tot de dag van vandaag kijk ik naar de mogelijkheden om van af te komen dat ik het niet was geweest. Familie lid die de werkelijke dader was geweest is bereid om nu toe te geven dat hij dat was geweest en zich voor deed als mij.

  Vraag 1. Is, hoe kan ik dit het best oplossen.
  Vraag 2. Heeft dit gevolgen voor een A en B screening ?
  Vraag 3. Wordt dit na 10 of 20 jaar van mijn naam verwijderd.
  Vraag 4. Ik lees heel veel tegenstijdige info op verschillende websites wat betreft, hoe lang een een justitiële gegevens van naam worden verwijderd, de één heeft het over dat principieel nooit wordt verwijderd en de ander heeft over wel na bepaalde termijn wordt verwijdert mits men geen feiten meer pleegt. ik vraag me dan ook af of het dan ook echt wordt verwijderd en niet toch ergens wordt bewaard voor de statistieken voor onze volgende generaties.

  Mijn complimenten voor u prachtige website die zo duidelijk is en veel informatie bevat.

  Met vriendelijke groeten Marcus

 18. Ik heb een strafbeschikking binnen van het CJIB voor het gebruiken maken een rijstrook waarboven een verlicht rood kruis zihtbaar is (R610).

  De opsporingsinstantie is RWS Verkeer en Watermanagement en de boete bedraagt 250 euro en deze heb ik betaald. Er staat dat er mogelijk van deze strafbeschikking een aantekening wordt gemaakt in de jusititele documentatie. Wat kan ik verwachten?

 19. Beste heer van Breukelen,

  Op 5 juni 2021 staande gehouden op de snelweg met een kilometer overschrijding van 52km.
  dus rijbewijs ingevorderd en na een klaagschrift weer binnen 10 dagen terug ontvangen.
  Ik heb tot op heden nog geen bericht gehad voor een uitgevaardigde strafbeschikking of rechtszitting.

  Nu heb ik vernomen dat er voor dit soort zaken(snelheidsovertredingen) binnen zes maanden een onderzoek moet zijn aangevangen door het OM en desbetreffende persoon geïnformeerd moet zijn.
  Is dit correct?
  Hopend dat u mij de juiste informatie kan geven.
  Met vriendelijke groet,
  Mistake

 20. Mijn partner wordt verdacht van hennepteelt in het verleden, toen hij in een huis woonde waar een medebewoner zonder zijn medeweten hennep kweekte. Inmiddels woon ik met hem samen op een anders maar zonder samenlevingsovereenkomst.
  Mocht hij toch veroordeeld worden en een geldboete krijgen, kan dat vervolgens hebben voor mij als hij die boete niet kan betalen?

  • Indien er een boete (of waarschijnlijker: ontnemingsbedrag) wordt opgelegd, en uw partner betaalt deze niet, dan kan in het uiterste geval beslag worden gelegd op zijn bezittingen, waaronder gezamenlijke bezittingen. Op uw eigen spullen kan geen beslag worden gelegd, tenzij u in gemeenschap van goederen zou trouwen tzt.

 21. Geachte heer van Breukelen,

  ik ben 2007 tot 160 uren werkstraf en 6 maanden (op 3 jaar) voorwaardelijke gevangenis veroordeeld.

  Verders zou ik een schadevergoeding van 25.000 euro moeten betalen.

  Inmiddels ben ik 72 jaar en heb een pensioen van beneden de 500 euro per maand.

  Sinds meer dan 30 jaar ben ik voor 100 % afgekeurd.

  Ik heb niet de financiële middelen om deze schadevergoeding te betalen.

  Mijn vraag: wanneer verjaren deze straffen?

  Ook heb ik gehoord, dat wanneer ik geen geld heb om deze vergoeding te betalen ik daarvoor niet in de gevangenis moet. Klopt dat?

  Bestaat de mogelijkheid om erachter te komen of ik in het opsporingsregister vermeld ben?

  Graag hoor ik van u.

  Hartelijk dank

  Joachim

  • Beste Joachim,

   Uw eerste vraag kan ik niet beantwoorden. Daarvoor moet ik namelijk exact weten voor welke feiten u bent veroordeeld én wanneer de uitspraak onherroepelijk (definitief) geworden is.

   Ten aanzien van uw tweede vraag: dat klopt. Sinds 1 januari 2020 is het zo dat u niet wordt gegijzeld als u kunt aantonen dat u niet in staat bent om te betalen. Dit geldt volgens de Hoge Raad ook voor straffen die schadevergoedingsmaatregelen die zijn opgelegd vóór 1 januari 2020.

   Ten aanzien van de derde vraag: dit kunt u (over het algemeen) navragen bij de afdeling executie van het Openbaar Ministerie.

 22. Beste, ik (rechtenstudent, 21 jaar) heb onlangs zonder rijbewijs een stukje op een motor gereden. Ik ben aangehouden door de politie en op het internet lees ik dat het een overtreding is waarbij er sowieso een aantekening wordt gemaakt op je strafblad. Klopt het dat ik nu geen advocaat meer kan worden? En klopt het dat ik nu een strafblad zal krijgen? Kan de rechter dit voorkomen als ik in verzet ga? En na hoeveel jaren vervalt de aantekening? Ik hoop dat u antwoord kunt geven op mijn vragen.

  Met vriendelijke groet

  • Het klopt dat het gaat om een overtreding en dat hiervan een aantekening komt op uw justitiële documentatie (strafblad). Dit kunt u op zich niet voorkomen door in verzet te gaan, tenzij u met dit verzet bereikt dat u wordt vrijgesproken. Dan staat het overigens nog steeds op uw strafblad, maar kunnen er verder geen gevolgen aan worden verbonden.

   De aantekening wordt verwijderd na 5 jaar (na het betalen van de strafbeschikking), mits er uitsluitend een geldboete is opgelegd.

   Of u nog advocaat kunt worden is een vraag van een geheel andere orde en dat heeft te maken met de VOG. Zie dit artikel op mijn website. Hoewel ik geen glazen bol heb, is mijn voorzichtige inschatting dat deze overtreding uiteindelijk (wellicht na een zienswijze of bezwaar) onvoldoende belemmering zal zijn om een VOG te weigeren.

 23. Geachte meneer,

  Ik heb in 2019 verduistering in diensttreding begaan. Aug 2020 moest ik voor de rechtbank verschijnen. Ik heb echter mazzel gehad daarin tegen, heb enkel alleen 2 jaar voorwaardelijk gekregen en geen taakstraf. Maar nu heb ik een baan aangeboden gekregen als afdelingsasisstente in een ziekenhuis. Hierbij moet er een VOG aangetoond worden. Nu is mijn vraag; is het mogelijk dat ik die VOG krijgt of wordt hij dik afgewezen? Met vriendelijke groeten, iris

  • U moet er helaas rekening mee houden dat de VOG op dit moment nog zal worden afgewezen omdat u nog in de terugkijktermijn van 4 jaar loopt. Ook loopt u nog in de proeftijd van de voorwaardelijke veroordeling. Na augustus 2024 zou hem zonder problemen moeten krijgen, mits er in de tussentijds geen nieuwe documentatie bijkomt.

   De kans op afwijzing is overigens niet 100%, het zal ook afhangen van wat uw exacte functie is, of u de toegang krijgt tot kostbare goederen en uw persoonlijke belang bij de functie. Hier kunt u argumenten voor aandragen in een zienswijze en/of bezwaarschrift als de VOG wordt afgewezen. Succes kan ik daarbij echter niet garanderen. Indien u geen risico wil lopen, zou ik u daarom aanraden nog even te wachten met het aannemen van een nieuwe functie.

 24. Beste,

  Ik ben verdachte in een verduisteringszaak. Echter is dit mijn eerste strafbaar feit, hiervoor ben ik nooit in aanraking geweest met politie of justitie. Met de desbetreffende instantie zijn er al regelingen getroffen. Zou dit in mijn voordeel spelen denkt u?

  • Jazeker. Indien u nooit in aanraking bent geweest met politie of justitie, dan bent u een zogenaamde ‘first offender’. Dit speelt een grote rol in uw voordeel bij het bepalen van de uiteindelijke strafmaat. Hetzelfde geldt wanneer u op eigen initiatief reeds de schade hebt vergoed aan de slachtoffers of wanneer u daar een regeling voor hebt lopen.

 25. Beste mr. van Breukelen,
  Mijn vraag houdt verband met nieuw aan te vragen verzekeringen waarbij gevraagd wordt of er in de afgelopen 8 jaar sprake is geweest van een verdenking of veroordeling. Mijn man is een aantal jaar geleden veroordeeld maar heeft daaraan voorafgaand 11 maanden in voorarrest gezeten. Begint ‘de teller’ te lopen vanaf het voorarrest of vanaf de (onherroepelijke) veroordeling?

  • Indien de vraag van de verzekeraar is of er de afgelopen 8 jaar sprake is geweest van een verdenking of een veroordeling, dan moet u die vraag letterlijk opvatten. Indien de veroordeling binnen deze 8 jaar valt, dan is er dus in de afgelopen 8 jaar sprake geweest van een veroordeling. De vraag zou dan dus met ‘ja’ moeten worden beantwoord.

   Of de veroordeling onherroepelijk is, is niet relevant. Ook wanneer er hoger beroep is ingesteld en de veroordeling nog niet onherroepelijk is, is er toch sprake geweest van een veroordeling.

 26. Beste meneer van Breukelen,
  Ik heb een vraag betreffende discriminerende opmerking tegen een steward in de Ajax arena.
  Ben hiervoor aangehouden, wat kan ik nu verwachten.
  Een boete of moet ik voorkomen.
  Heb wel meteen mijn excuses aan deze persoon gegeven.

  • Wanneer u wordt vervolgd zal dit waarschijnlijk als een belediging ten laste worden gelegd. Indien u nog nooit eerder in aanraking bent gekomen met justitie dan is de meest waarschijnlijke afdoening een strafbeschikking in de vorm van een geldboete. Dit kan ik echter niet garanderen, en de uiteindelijke afweging ligt bij de Officier van Justitie.

 27. Geachte heer van Breukelen,
  Ruim 5 jaar geleden heb ik te hard gereden op de snelweg, 55 km te hard, geen recidive , mijn rijbewijs werd 3 weken ingevorderd. Nadien geen verkeersovertredingen meer. 2 jaar na de invordering kreeg ik een brief dat de termijn voor afdoening was overschreden, ik kreeg dus geen geldboete. Ik heb 3 vragen:
  1) Hoe lang blijft bovenstaande misdrijf zichtbaar op mijn strafblad ?
  2) Wat is de terugkijktermijn die justitie hanteert als ik nogmaals een vergelijkbaar strafbaar feit zou plegen ? (Is niet aan de orde maar ben gewoon benieuwd).
  3) Hoe lang kunnen verzekeraars het strafbare feit zien in CIS ? Ik las ergens dat dit maximaal 5 jaar is terwijl verzekeraars meestal vragen naar veroordelingen etc gedurende de afgelopen 8 jaar.

  Bij voorbaat dank voor uw altijd verhelderende uitleg !

  Met vriendelijke groet,
  Bernard

  • 1) het is geen misdrijf, maar een overtreding. De zaak blijft op uw strafblad staan tot 5 jaar na de datum van het sepot. Als de zaak pas 3 jaar geleden is geseponeerd, dan betekent dit dus dat de zaak over 2 jaar van uw strafblad af gaat.
   2) dit hangt af van het beroep waarvoor u de VOG nodig hebt. Dat bepaalt namelijk de terugkijktermijn. De standaard termijn is 4 jaar, maar kan voor sommige beroepen 5, 10, 20 of zelfs 30 jaar zijn. Echter, wanneer de overtreding al van uw strafblad is (na 5 jaar dus), dan kan deze niet meer worden meegewogen, zelfs wanneer de terugkijktermijn 30 jaar zou zijn.
   3) volgens mij (maar ik houd hier een slag om de arm) kunnen verzekeraars helemaal geen strafbare feiten zien in het CIS. Hierin staat uitsluitend frauduleuze transacties of incidenten die de betrokkene eerder heeft gehad bij (andere) verzekeraars. Het is niet zo dat iemands strafblad is opgenomen in het CIS.

 28. Geachte heer van Breukelen,
  Ik heb op 1 augustus jl een brief gekregen (“doorgeven bestuurder”) van CJIB dat ik gebruik gemaakt heb van een rijstrook waarboven een verlicht rood kruis zichtbaar was (R610). Nu lees ik in uw reactie op het comment van Roos 1 oktober 2021, dat je naast een boete ook een aantekening krijgt op je strafblad. Heeft het zin om in verzet te gaan ter voorkoming van een aantekening op strafblad? Dank bij voorbaat voor uw reactie. Hartelijke groeten Karin

  • Dat heeft alleen zin wanneer u meent dat u zich niet schuldig hebt gemaakt aan dit feit en u daar goede argumenten voor hebt. Het instellen van verzet op zichzelf voorkomt de aantekening niet. Ook de verdenking verschijnt reeds op uw strafblad. Indien u uiteindelijk zou worden vrijgesproken (na verzet) dan staat er ‘vrijspraak’ bij de aantekening en kunnen er verder geen gevolgen aan worden verbonden.

 29. Beste meneer van Breukelen

  Op mijn 18 de ben ik in Portugal veroordeeld voor 10 maanden voor drugs smokkel. Uiteindelijk 11 maanden en 2 weken daar gezeten. Vrijgelaten zonder paspoort maar wel gewoon in het land Portugal. Geen ontzegging gehad.
  Sinds dien daar voor niet meer in aanraking geweest voor drugs en me leven verbeterd. Nu dus 17 jaar veder zou ik graag op vakantie gaan met me zoon na Mexico. Totaal geen erg meer in me mogelijke strafblad en toelating in Mexico.
  Heeft dit nog gevolgen voor me vakantie met me zoon. Zoja hoe kan ik dit het beste aan pakken om het toch door te kunnen laten gaan.
  Mvg

  • De vraag of u bijvoorbeeld een Visum moet aanvragen of kunt volstaan met een Visa Waiver (zoals bijvoorbeeld de ESTA in de VS) hangt af van het recht van Mexico. Daar ben ik verder niet van op de hoogte. Mogelijk zult u bij een Visa Waiver de vraag krijgen of u ooit bent veroordeeld voor bijvoorbeeld een drugsdelict. Indien u die vraag dan met ‘ja’ beantwoord moet u mogelijk een Visum aanvragen. Tijdens de Visum aanvraag kunt u goed uitleggen wat er aan de hand was. Het is dan aan de ambassade of u een Visum krijgt of niet.

 30. Beste meneer van Breukelen,

  4 jaar geleden heb ik een rijontzegging gehad van 4 maanden voor een snelheidsovertreding van meer dan 50 km per uur te hard. Hiervoor heb ik na die 4 maanden ook nog een boete gekregen van de rechter.

  Deze boete mocht ik in termijnen betalen omdat ik het geldbedrag toen niet in 1 keer kon betalen. Hierdoor heb ik 2,5 jaar later pas de volledige boete betaald. Dit betekend dus dat mijn strafblad pas vervalt na het betalen van deze boete zie ik op uw site.

  Nu vervalt een strafblad normaliter na 5 jaar voor een rijontzegging, plus die 2,5 jaar is dan in totaal 7,5 jaar.

  Nu is het zo dat autoverzekeringen vragen of je in de afgelopen 8 jaar in aanraking bent geweest met justitie. Moet ik die termijn van einde rijontzegging en oplegging boete aanhouden of telt die 2,5 jaar boete in termijnen betalen ook nog mee? In dat geval zou ik pas na 10,5 jaar weer een normale autoverzekering kunnen afsluiten.

  Ik zit nu al 4 jaar bij een speciale verzekering, de vereende, en dat is heel duur. Het zou wel zuur zijn dat die termijn van 8 jaar voor mij 10,5 jaar wordt puur omdat ik destijds het geld niet had om de boete in 1 keer te betalen.

  Ik hoor graag van u. Alvast bedankt.

  Groet,
  Nick

  • Ik zou even in de algemene voorwaarden kijken of het startpunt van de termijn van 8 jaar nader wordt gedefinieerd. Het kan namelijk de datum zijn van de overtreding zelf, of eventueel de datum van de veroordeling. Mocht u geen duidelijkheid krijgen, dan zou ik de datum van de veroordeling aanhouden. Het lijkt mij onjuist om pas te gaan tellen nadat u de boete volledig voldaan hebt.

 31. Beste heer van Breukelen,

  Binnen onze organisatie is men sinds kort overgestapt naar een VOG P i.p.v. de reguliere VOG.

  Ik ben in 2007 in aanraking geweest met justitie en heb toen een taakstraf gekregen van 80 uur tijdens een TOM-zitting.

  Hierna ben ik nooit meer in aanraking geweest met justitie, of aangemerkt als verdachte voor enig strafbaar feit.

  Zou de aanvraag voor de VOG P een probleem kunnen vormen terwijl de gewone VOG eerder wel gewoon verstrekt is?

  • Nee, want de terugkijktermijn is dezelfde. Indien de terugkijktermijn voor de reguliere VOG is verlopen, dan is deze ook verlopen voor de VOG-P.

 32. Geachte heer van Breukelen,
  Door zwaar wegende veiligheid omstandigheden mocht ik vanuit overheids instanties geen bedrijfscijfers deponeren omdat wij werden afgeperst en bedreigd. De belasting aangiftes zijn wel keurig gedaan.

  Nu is er een inspecteur langs gekomen en deze was eerst heel naar, toen begrip vol en later was hij toch van mening dat hij zijn werk moest doen en trok het dossier wat hij had gekregen niet in.
  Ik heb bezwaar gemaakt met een uitvoerige toelichting.
  Nu heb ik een strafbeschikking op mijn BV ontvangen van € 600.
  Ik dacht dat het hiermee was afgedaan maar zojuist heeft het cjib mij verteld dat er altijd een aantekening komt op het strafblad.

  Dit kan voor mijn werk grote gevolgen hebben gezien ik onder VOG werk.

  Ik kon hier echt niets aan doen. Er is gehandeld om ons te beschermen en de Kvk was hier ook van op de hoogte.
  De inspecteur was van mening dat als het op zijn bureau kwam dit al over veel schijven was gegaan maar kan niets aantonen. Ik heb nooit een herinnering schrijven of iets gehad.

  Nooit heb ik geweten dat het in typen van een paar getalletjes bij de KvK dit tot gevolg kon hebben.

  Ik ben er altijd vanuit gegaan dat ik na de gesprekken en verklaringen niets meer zou horen van deze kwestie. Ik heb ook de deponering direct gedaan.

  Heeft in verzet gaan zin in zo’n situatie? Levert dat iets op.

  • Om eerlijk te zijn begrijp ik het verhaal niet helemaal. Om hier enigszins een advies over te kunnen geven heb ik meer informatie nodig. U kunt eventueel een afspraak met mij maken voor een intakegesprek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *