strafblad-justitiële documentatie - Van Breukelen Advocatuur
J. van Breukelen 2 reacties

Dit artikel werd bijgewerkt op 11 januari 2021

Cliënten stellen nogal eens de vraag of zij een strafblad hebben of zullen krijgen. Daarnaast vragen veel mensen zich af hoe lang zo’n strafblad dan blijft bestaan. In dit artikel probeer ik deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. 

De informatie in dit artikel is voor het laatst gecontroleerd in januari 2019.

Waar staan de regels?

Wat in de volksmond het ‘strafblad’ heet, wordt officieel de ‘justitiële documentatie’ genoemd. De regels hierover zijn terug te vinden in de ‘Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens’ en het daarvan afgeleide ‘Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens’.

Wanneer krijg ik een strafblad?

Het is voor de beantwoording van deze vraag belangrijk om een onderscheid te maken tussen misdrijven en overtredingen. De wet bepaalt of een delict een misdrijf is of een overtreding. In het algemeen kan gezegd worden dat de wat ernstiger delicten misdrijven zijn en de rest overtredingen.

Voorbeelden van misdrijven zijn: diefstal, belediging, mishandeling, valsheid in geschrifte, openlijke geweldpleging en het kweken van hennep.

Voorbeelden van overtredingen zijn: verboden naaktrecreatie, niet verschijnen als getuige, geen aangifte doen van een geboorte, lichte verkeersdelicten en openbare dronkenschap.

Regels voor misdrijven

Voor misdrijven zijn de regels simpel. U krijgt een aantekening op uw justitiële documentatie vanaf het moment dat u wordt verdacht van een misdrijf en de zaak in behandeling is genomen door het Openbaar Ministerie. Wanneer de zaak vervolgens is afgedaan wordt de wijze van afdoening of de uitspraak vermeld op het strafblad.

Dit betekent ten eerste dat ook een schikking (transactie) met het Openbaar Ministerie op het strafblad wordt vermeld. Het is dus niet zo dat u een strafblad kunt voorkomen door een transactievoorstel (bijvoorbeeld het betalen van een boete) te voldoen. U voorkomt daarmee uitsluitend dat u voor de rechter moet komen. Hetzelfde geldt voor een straf die door het Openbaar Ministerie zelf wordt opgelegd door een zogenaamde strafbeschikking.

Daarnaast betekent dit dat ook een vrijspraak of een sepot worden vermeld op het strafblad. Er staat dus op papier dat u ooit verdachte bent geweest van het betreffende misdrijf: ook al bent u nooit vervolgd, ook al bent u vrijgesproken. Hierop zijn slechts twee uitzonderingen:

 • De zaak is geseponeerd omdat u ten onrechte als verdachte bent aangemerkt (sepotcode 01).
 • De zaak tegen een opsporingsambtenaar is geseponeerd omdat er sprake was van rechtmatige geweldstoepassing.

Regels voor overtredingen

Voor overtredingen ligt het iets anders. Hiervoor komt slechts een aantekening op uw justitiële documentatie vanaf het moment dat het Openbaar Ministerie een beslissing heeft genomen over de afdoening van de zaak. In de volgende drie gevallen volgt überhaupt geen aantekening:

 • er wordt een strafbeschikking opgelegd van minder dan € 100,00;
 • de zaak wordt geseponeerd zonder bijzondere voorwaarden; en
 • de rechter legt uitsluitend een geldboete op van minder dan € 100,00.

Ondanks bovenstaande hoofdregel volgt altijd een aantekening voor de overtredingen die zijn opgesomd in artikel 4 lid 2 van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens. Dit zijn onder meer de volgende overtredingen:

 • overtredingen betreffende de algemene veiligheid van personen en goederen;
 • overtredingen betreffende de openbare orde;
 • overtredingen betreffende zeden;
 • overtredingen inzake bijstandsfraude;
 • openbare dronkenschap;
 • ambtsovertredingen;
 • overtredingen van de Wet op de economische delicten
 • geen aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor een motorrijtuig;
 • rijden zonder geldig rijbewijs;
 • meer dan 30 km/h te hard rijden;
 • meer dan 25 km/h te hard varen;
 • overtredingen van de Vreemdelingenwet;
 • overtredingen van de Wet Wapens en Munitie;
 • overtredingen van de Drank- en Horecawet;
 • bepaalde overtredingen van de Wet Natuurbescherming.

Wanneer wordt het strafblad verwijderd?

Ook hiervoor is er een onderscheid gemaakt tussen misdrijven en overtredingen.

Voor misdrijven zijn de regels vrij ingewikkeld. De regels verschillen voor lichte misdrijven, zware misdrijven en zedenmisdrijven. Daarnaast kan de termijn voor het bewaren van het strafblad in bepaalde gevallen worden verlengd. Tot slot geldt er een uitzondering voor levenslange gevangenisstraf of wanneer een maatregel zoals TBS langer dan 40 jaar zou duren.

Lichte misdrijven

Bij lichte misdrijven (feiten waarvoor men volgens de wet minder dan 6 jaar kunt krijgen) wordt het strafblad in principe verwijderd als er 20 jaar zijn verstreken na de einduitspraak of 20 jaar na het volledig voldoen van de strafbeschikking. In ieder geval worden de gegevens 12 jaar na het overlijden van de betrokkene verwijderd. Ook worden de gegevens verwijderd als het feit verjaard is.

Zware misdrijven

Bij zware misdrijven (feiten waarvoor u volgens de wet minimaal 6 jaar kunt krijgen) wordt het strafblad in principe verwijderd als er 30 jaar zijn verstreken na de einduitspraak of na het volledig voldoen van de strafbeschikking. In ieder geval worden de gegevens 20 jaar na het overlijden van de betrokkene verwijderd. Ook worden de gegevens verwijderd als het feit verjaard is.

Zedenmisdrijven

Bij zedenmisdrijven worden de gegevens pas na 80 jaar verwijderd, ongeacht of het feit verjaard is.

Verlenging en uitzonderingen bij misdrijven

De termijn wordt met 20 jaar (lichte misdrijven) respectievelijk 30 jaar (zware misdrijven) verlengd als er een nieuwe veroordeling volgt voor een ander feit.

De termijn van 30 jaar voor zware misdrijven wordt verlengd met 20 jaar als de duur van de gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel (bijvoorbeeld TBS) langer duurt dan 20 jaar.

Wordt er levenslange gevangenisstraf opgelegd of duurt de vrijheidsbenemende maatregel langer dan 40 jaar, dan worden de gegevens pas na 80 jaar vernietigd.

Overtredingen

Voor overtredingen zijn de regels eenvoudiger. Justitiële gegevens van overtredingen worden verwijderd na verloop van de volgende termijnen:

 • 5 jaar na het sepot of de einduitspraak of 5 jaar na het volledig betalen van een strafbeschikking;
 • 10 jaar na de einduitspraak of 10 jaar na het volledig voldoen van een strafbeschikking indien er een vrijheidsstraf of een taakstraf is opgelegd;
 • 10 jaar na de einduitspraak of 10 jaar na het volledig voldoen van een strafbeschikking indien er aan een rechtspersoon een geldboete van de derde categorie of hoger is opgelegd;
 • 2 jaar na het overlijden van de betrokkene;
 • na het verjaren van de overtreding.

Is er een verschil voor minderjarigen?

Nee, deze regels zijn eveneens van toepassing op minderjarigen. Wel is het zo dat gegevens van minderjarigen minder snel worden verstrekt aan andere instanties dan de rechterlijke macht. Dit heeft onder meer tot gevolg dat een minderjarige makkelijker een Verklaring Omtrent het Gedrag krijgt. Bovendien kan er pas een strafblad worden gegeven voor strafbare feiten die zijn begaan nadat iemand 12 jaar geworden is. Ook een HALT afdoening komt niet op het strafblad.

Krijg ik geen verklaring van goed gedrag zolang ik een strafblad heb?

Dat hoeft niet. Voor het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag gelden andere regels en (kortere) termijnen. Bovenstaande regels hebben uitsluitend betrekking op het opslaan van gegevens over strafbare feiten in de justitiële documentatie.

Vragen?

Om de regels zo begrijpelijk en duidelijk mogelijk uit te leggen, heb ik sommige kleine details in de regelgeving weggelaten. Bovendien is wetgeving altijd aan verandering onderhevig.

Wilt u weten of u een strafblad hebt of gaat krijgen? En wat de gevolgen daarvan zijn in uw concrete geval? Neem dan vrijblijvend contact op. Wij zoeken het graag voor u uit. 

Misschien ook interessant:

— 2 Comments —

 1. Ik heb 6 jaar geleden mijn ex man mishandeld toen ik er achter kwam dat hij een affaire had. Ik ben hiervoor veroordeeld tot een taakstraf en 2 jaar voorwaardelijk. Ik had en heb moeite met de uitspraak omdat ik nooit met justitie te maken had gehad en mijns inziens te zwaar gestraft was. Mijn taakstraf heb ik voldaan en er is verder geen incident meer voorgevallen. Ik vraag mij af of ik nu een VOG kan krijgen. In mijn geval zou ik gescreend worden op integriteit mbt financiële zaken omdat ik een financiële functie heb. Voor nu heb ik nog geen VOG nodig maar in de toekomst wellicht wel omdat steeds meer ondernemingen een PES screening waar de VOG verklaring een onderdeel is, gaan handhaven.

  • Indien uw functie een terugkijktermijn heeft van 4 jaar (dat denk ik wel), dan zult u de VOG gewoon krijgen. Daarbij ga ik er vanuit dat de veroordeling meer dan 4 jaar geleden definitief geworden is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *