wapenvergunning
J. van Breukelen 2 reacties

U heeft er altijd van gedroomd om lid te worden van een schietvereniging. Dit mag, maar om vervolgens uw eigen wapen aanwezig te hebben en te kunnen vervoeren is een wapenvergunning nodig. Wat komt er allemaal kijken bij een aanvraag? Voor welke wapens heeft u een vergunning nodig? Wat zijn de voorwaarden en kosten voor het verkrijgen van een vergunning? U leest de 7 belangrijkste vragen en antwoorden in dit artikel.

Waar staan de regels?

De regels over wapens en de wapenvergunning staan allereerst in de Wet wapens en munitie (hierna: WWM). Daarnaast staan er specifiekere regels in de Regeling wapens en munitie (hierna: de Regeling). Ook staat er informatie over de uitvoering van die wetten en het beleid in de Circulaire wapens en munitie 2019 (hierna: de Circulaire). Tot slot staan er nog regels over jachtwapens in de Wet natuurbescherming.

Voor welke wapens heb ik een vergunning nodig?

In principe is het verboden om elk soort wapen te dragen, te houden of te verkopen. Hier zijn wel uitzonderingen op. U mag een wapen bezitten of verkopen als u daar bijvoorbeeld een vergunning of vrijstelling voor heeft. U heeft dus voor elk soort wapen een vergunning nodig.

Soorten wapenvergunningen

Er zijn vier soorten wapenvergunningen:

 • ontheffing;
 • erkenning;
 • verlof; en
 • consent.

Welke soort wapenvergunning u nodig heeft is afhankelijk van het wapen en wat u ermee wilt doen. In de WWM zijn wapens opgedeeld in categorieën. Per categorie staat welke handeling verboden is. Deze verboden gelden voor iedereen, tenzij de wet zegt dat een uitzondering mogelijk. Voor wapens uit categorie I gelden de strengste regels en voor IV de minst strenge regels.

Categorie wapen (art. 2 WWM)Soort vergunning
I (bijv. stiletto, valmes, werpster, boksbeugel, nepwapen e.d.)ontheffing (art. 4 en 13 WMW)
II (bijv. militair [vuur]wapen, handgranaat, mijn, traangas, pepperspray e.d.)ontheffing (art. 4, 14, 22, 26, 27, 31 WWM)
III (bijv. pistool, revolver, geweer, werpmes, kanon e.d.)verlof (art. 4, 14, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32)
IV (bijv. mes, zwaard, sabel, lucht- of gaswapen, kruisboog, onder omstandigheden een honkbalknuppel of keukenmes e.d.)verlof (art. 4, 26, 27, 29, 31)
artikel 1.2.1 Circulaire wapens en munitie 2019
Ontheffing

Een ontheffing is een individuele uitzondering op een wettelijk verbod. Dat kan voor de wapens genoemd in artikel 4 WWM (bijv. een demonstratie) of in de situaties genoemd in artikel 13 WWM (bijv. politieonderwijs). Een ontheffing wordt zelden verleend.

Erkenning

Een erkenning vraagt u aan als u bedrijfsmatig wapens gebruikt. U wilt deze bijvoorbeeld verkopen, verhuren of repareren.

Verlof

Een verlof is een vergunning om bepaalde handelingen met een wapen te verrichten. Denk aan het aanwezig hebben of vervoeren van een wapen. U heeft een verlof nodig als u lid bent van een schietsportvereniging.

Daarnaast bestaat er consent. Consent is een vergunning voor het in-, uit- en doorvoeren van wapens.

Vrijstelling

Tot slot is er voor sommige personen, wapens of munitie een algemene uitzonderingen gemaakt. Dit heet een vrijstelling. In artikel 4 WWM staat dat een vrijstelling kan worden verleend voor:

 • wapens uit de oudheid;
 • wapens als wandversiering;
 • munitie van een verzameling;
 • demonstratiemateriaal of rekwisieten (theater); of
 • middelen voor noodsignalen.

Een vrijstelling geldt in het algemeen. Deze hoeft u dus niet aan te vragen. In de artikelen 14 t/m 42a en 44 t/m 46 van de Regeling staan specifiekere regels over vrijstellingen. Zo staat bijv. in artikel 18 van de Regeling dat een wapen uit de oudheid is vrijgesteld als deze vóór 1870 is gemaakt.

Bij welke instantie vraag ik een wapenvergunning aan?

Afhankelijk van het wapen en het doel moet u bij verschillende instanties zijn.

U gaat naar de korpschef voor:

 • Een wapenverlof (bijv. als lid van een schietvereniging); en
 • Een erkenning (bijv. verkoop, verhuur en reparatie van wapens als bedrijf).

U gaat altijd naar de korpschef in de regio van uw woon- of vestigingsplaats.

U gaat naar Justis voor:

 • een ontheffing (een specifieke uitzondering op een verbod, bijv. om een historische veldslag met een wapen na te spelen).

Tot slot gaat u naar de Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU) voor:

 • een consent (een vergunning om een wapen te mogen in-, uit- of doorvoeren).

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een wapenvergunning?

Voor het aanvragen van een vergunning gelden algemene en specifieke voorwaarden. De algemene voorwaarden staan in artikel 7 lid 1 WWM. De voorwaarden zijn dat:

 • u de aanvraag volledig invult en de benodigde gegevens toevoegt;
 • u in de acht jaar voorafgaand aan de aanvraag geen (bepaald) strafbaar feit heeft gepleegd;
 • er geen redenen zijn om u niet te vertrouwen;
 • er geen redenen zijn dat u misbruik maakt van wapens of munitie; en
 • het algemeen belang zich niet tegen de vergunning verzet.

De voorwaarden voor het verkrijgen van een wapenvergunning verschillen per soort vergunning.

Ontheffing

Voor het verkrijgen van een ontheffing moet u naast de algemene voorwaarden:

 • een redelijk belang hebben; en
 • mag er geen vermoeden van misbruik zijn.

De redelijke belangen staan opgesomd in artikel 4 WWM. Denk aan het organiseren van training. Een vermoeden van misbruik kan bestaan als u een strafbaar feit pleegt. Voor de aanvraag moet u een formulier ‘verzoek om ontheffing‘ invullen. Ook moet u zich persoonlijk melden bij Bureau Korpscheftaken van de politie in uw regio. Daarnaast vraagt de Politie naar drie personen (referenten) die over u als persoon kunnen verklaren. Tevens maakt een e-screening deel uit van de procedure. Tot slot moet u aantonen dat u de wapens en munitie, los van elkaar, op een veilige plek kunt bewaren. Een controle behoort tot het onderzoek.

Erkenning

Voor het verkrijgen van een erkenning moet u naast de algemene voorwaarden zorgen dat:

 • u 18 jaar of ouder moet zijn;
 • u niet in een psychiatrisch ziekenhuis of TBS-kliniek verblijft;
 • een van de examens genoemd in artikel 9 WWM zijn afgerond (bijv. vakexamen handel in wapens en munitie LOI);
 • aan de eisen voor de bedrijfsruimte is voldaan (bijv. dat het geen woning is of voor publiek toegankelijk);
 • u een VOG kunt overleggen;
 • er geen vermoeden van misbruik is; en
 • u te vertrouwen bent.

Deze voorwaarden staan verspreid in de wet in de artikelen 9 t/m 12 WWM en 8 t/m 11 van de Regeling. Een vermoeden van misbruik kan bestaan als u een strafbaar feit pleegt. Of u te vertrouwen bent kan afhangen of u vrienden of kennissen in criminele kringen hebt. De korpschef van de Politie beslist over de erkenning. Hij kan daarbij voorschriften en beperkingen opleggen.

Verlof

Voor het verkrijgen van verlof moet u volgens artikel 28 WWM:

 • een redelijk belang hebben (bijv. lid van schietvereniging);
 • geen gevaar voor uzelf of de openbare orde vormen; en
 • 18 jaar of ouder zijn;

Ook voor het vervoer en dragen van wapens kan verlof worden gevraagd (artikel 24 en 29 WWM). Voor een verlof om te jagen gelden nog extra regels zoals het dier niet onnodig laten lijden en het afleggen van een jachtexamen. Als u wilt kunt u na het verkrijgen van het verlof volgens artikel 28a WWM een Europese vuurwapenpas aanvragen. Hiermee kunt u met het wapen reizen als u in de EU gaat jagen.

Voor het verkrijgen van consent geldt dat:

 • u de wapens en munitie voorhanden mag hebben (u heeft dus eerst verlof nodig)*; en
 • u bewijs moet overleggen dat het in-, uit- of doorvoerland geen bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van wapens of munitie.

*Voor wapens van categorie I geldt dat deze alleen met een ontheffing mogen worden ingevoerd. Die moet u in dit geval aanvragen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In principe geldt een consent alleen voor wapens van categorie II en III. Het consent vraagt u aan bij de CDIU. Het consent is in principe eenmalig geldig.

Beslissing

Over de aanvraag wordt binnen 13 weken beslist. Eventueel kan die termijn met zes weken worden verlengd. Het kan zijn dat u een vergunning krijgt, maar deze later wordt ingetrokken. Dat gebeurt als u zich schuldig maakt aan een strafbaar feit of niet meer voldoet aan de voorwaarden van de vergunning. De algemene gronden voor intrekking staan in artikel 7 lid 2 WWM.

Wat zijn de kosten voor het verkrijgen van een wapenvergunning?

|In artikel 41 WWM staat dat er een onkostenvergoeding kan worden gevraagd voor de aanvraag van de wapenvergunning. De bedragen staan opgesomd in artikel 50 en 50a van de Regeling. Voor de meest voorkomende aanvragen gelden de volgende onkostenvergoedingen.

Soort vergunningKosten
ontheffing (aanvraag, wijziging of verlenging)€ 80,- of € 134,- (met digitale vragenlijst)
erkenning € 50,- of € 500,- (afhankelijk van het wapen)
verlof (aanvraag, wijziging of verlenging)€ 138,20,- of € 192,65  (met digitale vragenlijst) of € 68,20 (verlenging) of € 30 (wijziging)
consent€ 0,-
verlof voor vervoer€ 10,-
Europese Vuurwapenpas€ 40,- of € 5,- (als het alleen een verlenging betreft)
artikel 50 en 50a Regeling Wapens en Munitie

Hoe lang is een wapenvergunning geldig?

De geldigheidstermijnen verschillen per vergunning. De verlenging van een wapenvergunning doet u bij dezelfde instantie als waar u de vergunning heeft aangevraagd.

Ontheffing

Een ontheffing is maximaal vijf jaar geldig. Een verlenging, uitbreiding of wijziging van een ontheffing wordt behandeld als een nieuwe aanvraag. Deze moet dus bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid via Justis worden aangevraagd.

Erkenning

U vraagt de erkenning aan bij de korpschef van de Politie in uw regio. Daar kunt u ook een wijziging doorgeven of een verlenging aanvragen. Dit doet u via een formulier. Volgens artikel 9 WWM is de erkenning vijf jaar geldig en kan deze met vijf jaar worden verlengd.

Verlof

Volgens artikel 28 WWM is een verlof maximaal één jaar geldig en kan voor eenzelfde periode worden verlengd. U vraagt de verlenging aan bij de korpschef van de Politie in uw regio. U kunt de verlenging schriftelijk doorgeven en hoeft geen formulier in te vullen.

Een consent is voor een eenmalige invoer óf uitvoer geldig. Als het gaat om doorvoer is het consent eenmalig geldig voor de in- én uitvoer. U kunt een consent dus niet verlengen, maar moet het telkens opnieuw aanvragen.

Wat moet ik doen als mijn vergunningsaanvraag wordt geweigerd?

U kunt bezwaar maken tegen een weigering. Ook tegen een intrekking is bezwaar mogelijk. Dat doet u door binnen zes weken na de datum van de beslissing een bezwaar in te dienen. Dit kan schriftelijk, maar ook digitaal. U kunt tegen een beslissing op bezwaar beroep instellen bij de bestuursrecht.

Daarnaast kunt u tegen een beslissing van de korpschef administratief beroep instellen. Dat kan op grond van (artikel 38 WWM). Tot slot staat tegen een beslissing over de erkenning door de korpschef administratief beroep open bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (artikel 34 WWM).

Is de wapenvergunning geldig buiten Nederland?

Een persoon die een verlof voor een wapen heeft, krijgt op verzoek ook een Europese Vuurwapenpas. Hierdoor is het voor jagers en sportschutters makkelijker om met een wapen te reizen. De Europese Vuurwapenpas wordt uitgereikt door de korpschef en is vijf jaar geldig (artikel 28a WWM). Tot slot betaalt u voor de afgifte een onkostenvergoeding van € 40,- en bij de verlenging € 5,-.

Vragen?

De regels over wapens en munitie verschillen steeds per categorie wapen. Laat u daarom goed informeren door een deskundige advocaat zodat u niet onbewust de wet overtreedt. Is uw vraag door deze informatie niet beantwoord of heeft u een vraag over de aanvraag van uw wapenvergunning? Neem dan contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.

Ook interessant:

Dit artikel werd bijgewerkt op 2 april 2022

— 2 Comments —

 1. u schrijft: “U heeft er altijd van gedroomd om lid te worden van een schietvereniging. Hiervoor is een wapenvergunning nodig.”
  dat is niet juist. iemand kaan lid worden van een schietvereniging zonder een verlof te hebben tot het voorhanden hebben van een vuurwapen.
  het omgekeerde is wel juist: voor het verkrijgen van een verlof is het lidmaatschap van een schietvereniging vereist.

  met vriendelijke groeten.
  mr P.Hoogeveen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *