Verschoonbare termijnoverschrijding
J. van Breukelen 2 reacties

Te laat zijn, maar door een goede reden toch niet. Dat klinkt gek, maar dat is wel het gevolg van een verschoonbare termijnoverschrijding in het bestuursrecht. In 2018 oordeelde de rechtbank Den Haag dat een vreemdeling, die geen toegang had tot zijn woning en dus het besluit niet had ontvangen, alsnog te laat was met het indienen van bezwaar. Wanneer is er dan wel sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding? Je leest het in dit artikel.

Waar staan de regels over de verschoonbare termijnoverschrijding?

In hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht staan de algemene regels over het indienen van bezwaar en beroep. Specifiek in artikel 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht staat de regel over de verschoonbare termijnoverschrijding. Daarnaast heeft de rechtspraak oriëntatiepunten opgesteld als een partij te laat is door een fout van het digitale systeem van de rechtbank.

Wat is een termijnoverschrijding?

Een termijnoverschrijding is simpel gezegd dat een partij zich niet heeft gehouden aan een termijn. Om wat voor reden dan ook is een partij te laat met het indienen van een bezwaar- of beroepschrift.

Wanneer is sprake van een termijnoverschrijding?

Om erachter te komen wanneer er sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding, moet eerst gekeken worden welke termijnen er zijn. Ook is het nodig om te kijken wanneer er geen sprake is van een termijnoverschrijding.

In artikel 6:9 van de Algemene wet bestuursrecht staat wanneer geen sprake is van een termijnoverschrijding.

Lid 1. Een bezwaar- of beroepschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen.

Lid 2. Bij verzending per post is een bezwaar- of beroepschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Afhankelijk van de manier waarop een bezwaar- of beroepschrift wordt ingediend, zit er een verschil in de ontvangsttermijn. Bij lid 1 kan een bezwaar- of beroepschrift worden ingediend via e-mail of fax. Het risico dat een fax of e-mail niet aankomt of te laat wordt ontvangen, ligt bij de indiener van het stuk.

In lid 2 geeft de wetgever iets meer ruimte. Het kan namelijk voorkomen dat het bezwaar- of beroepschrift op tijd is verstuurd, maar de postbezorging vertraagd is. Daar kan een partij niets aan doen en daarom geldt daar dat het bezwaar- of beroepschrift binnen een week moet zijn ontvangen.

Het is in alle gevallen belangrijk om een bewijs van verzending te hebben. Bijvoorbeeld een verzendbewijs van de fax, een afschrift van het aantekenen van een brief of een ontvangstbewijs van de koerier.

Termijnen

Artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht noemt de termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift. De algemene termijn is 6 weken. De termijn kan bij sommige procedures langer of korter zijn. Dit staat dan in de specifieke wet. Zo staat bijvoorbeeld in artikel 69 van de Vreemdelingenwet 2000 een termijn van vier weken genoemd.

Aanvangstermijn

Of de indiening te laat is, moet worden berekend aan de hand van de aanvangstermijn. Deze aanvangstermijn is uitgewerkt in artikel 6:8 van de Algemene wet bestuursrecht. Er wordt gekeken naar de eerste dag nadat een besluit is genomen. Vanaf die dag erna kan een bezwaar- of beroepschrift worden ingediend en daar worden zes weken bij opgeteld.

Een voorbeeld: het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit op donderdag 7 januari 2021 en dat wordt aan u verzonden. De dag erna is vrijdag 8 januari 2021. Vanaf die dag kunt u een bezwaarschrift indienen. Daar worden zes weken bij opgeteld. U kunt dus uiterlijk vrijdag 19 februari 2021 een bezwaarschrift indienen.

Op deze regeling is de Algemene termijnenwet van toepassing. Als de laatste dag voor bezwaar eindigt op een feestdag of in het weekend, dan wordt de afloop van de termijn verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Bij de termijnen geldt dat uiterlijk om 00.00 uur van de laatste dag een bezwaar- of beroepschrift kan worden ontvangen. Als er na bovengenoemde termijnen een stuk wordt ingediend, is er sprake van een termijnoverschrijding.

Meer tijd nodig?

De termijnen in artikel 6:8 van de Algemene wet bestuursrecht zijn hard. Er is geen uitstel mogelijk. Wat als u toch meer tijd nodig heeft? In de praktijk wordt dan tegen het einde van de termijn een pro forma-bezwaarschrift ingediend. Hierin staan dan nog niet alle ‘verweren’. Het bestuursorgaan zal dan een termijn geven om het bezwaarschrift aan te vullen. Die termijn is niet in de Algemene wet bestuursrecht geregeld, maar is in de praktijk vaak vier weken.

Wanneer is een termijnoverschrijding verschoonbaar?

Ondanks dat de termijnen hard zijn, zijn niet all termijnoverschrijdingen ongeoorloofd. Volgens de wetgever zijn er twee soorten gevallen waarin een termijnoverschrijding verschoonbaar en dus niet definitief is. Er moet dan sprake zijn van:

 1. bij persoonlijke omstandigheden aan de kant van de indiener; of
 2. omstandigheden aan de kant van het bestuursorgaan.

Rechtspraak op dit punt is er genoeg, want welke persoonlijke omstandigheden kunnen wel tot verschoonbaarheid leiden en welke niet?

Persoonlijke omstandigheden

Hieronder volgen een aantal voorbeelden over wanneer wel of geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding bij persoonlijke omstandigheden.

Geen verschoonbare termijnoverschrijding

 • door vakantie het besluit niet op tijd ontvangen en dus de termijn laten verstrijken;
 • als de indiener meent het besluit nooit te hebben ontvangen, maar het bestuursorgaan hier bewijs van heeft; of
 • door ziekte van de indiener. Hij of zij kan ook een derde zoals een advocaat het bezwaar of beroep laten indienen.

Wel verschoonbare termijnoverschrijding

 • u bent door een ziekte of ongeluk in een coma geraakt;
 • uw gemachtigde (bijv. advocaat) heeft het besluit niet ontvangen, maar na kennisneming direct bezwaar ingesteld; of
 • als aan u is beloofd dat u het bezwaar na de termijn mag indienen, mag u daarop vertrouwen.

Fout bestuursorgaan

Als een bestuursorgaan een fout maakt waardoor u te laat bent met het indienen van een bezwaar of beroep, is de termijnoverschrijding verschoonbaar. Zo heeft de rechtspraak oriëntatiepunten opgesteld waarin staat bij welke fouten van de rechtspraak een termijnoverschrijding verschoonbaar is. Een voorbeeld is wanneer er ongepland digitaal onderhoud wordt gedaan waardoor u uw beroepschrift niet in kunt dienen.

Geen verschoonbare termijnoverschrijding

 • het besluit is naar het verkeerde adres gestuurd. U dient zelf te zorgen dat instanties uw juiste gegevens hebben.

Wel verschoonbare termijnoverschrijding

 • er is in het besluit geen of een onjuiste verwijzing gemaakt over het kunnen instellen van bezwaar of beroep; of
 • het besluit wordt te laat naar u verzonden, waardoor u te laat bent met het indienen van bezwaar of beroep.

Wat zijn de gevolgen van een verschoonbare termijnoverschrijding?

Door een termijnoverschrijding wordt het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Het bestuursorgaan gaat dan niet inhoudelijk in op uw bezwaar. Door de verschoonbaarheid is de termijn niet overschreden en volgt dus ook ontvankelijk. Het bestuursorgaan zal het bezwaar inhoudelijk beoordelen.

Vragen?

Is uw vraag door deze informatie niet beantwoord of wilt u advies in uw zaak? Neem dan contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.

Ook interessant:

Dit artikel werd bijgewerkt op 2 maart 2022

— 2 Comments —

 1. Het klopt niet wat u zegt. De eerste dag van een termijn mag wel in het weekend vallen of een feestdag zijn. Alleen als het EINDE van een termijn in het weekend valt of een feestdag is, wordt de termijn verlengd.

  Algemene Termijnenwet
  Artikel 1
  1 Een in een wet gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *