VOG Buitenland
J. van Breukelen Geen reacties

Als u wilt werken in het buitenland heeft u voor sommige beroepen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Een Verklaring Omtrent het Gedrag is nodig om te checken of u zonder (strafrechtelijke) bezwaren de functie kunt uitvoeren. De regels over het aanvragen en het krijgen van een VOG zijn in het buitenland verschillend. In dit artikel leest u hoe het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag in het buitenland werkt.

Inhoudsopgave

Waar staan de regels?

De regels over het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag in het buitenland staan in buitenlandse wetten. Ook is het ECRIS een belangrijke bron. Via dat systeem kunnen Europese landen strafrechtelijke informatie uitwisselen. Lees over het ECRIS meer in dit artikel. In Nederland staan de regels in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg). Daarnaast zijn er ook nog beleidsregels.

Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring waaruit blijkt dat de overheid geen bezwaren heeft dat u bepaalde functie uitoefent. Denk aan functies zoals leerkracht, taxichauffeur of beveiliger. Voor deze beroepen moet u bijvoorbeeld met geld en kinderen kunnen omgaan en betrouwbaar zijn. Meer over de verklaring omtrent het gedrag leest u hier.

Hoe vraagt u als buitenlandse werknemer een Verklaring Omtrent het Gedrag aan in Nederland?

Voordat u een VOG kan aanvragen in Nederland, moet u checken of u in Nederland mag werken. Binnen de Europese Unie geldt een vrij verkeer van werknemers. Dit staat in artikel 45 van het Verdrag Betreffende de Werking van de Europese Unie. U heeft daarom geen werkvergunning nodig om in Nederland te werken. Het maakt niet uit of u in loondienst werkt of als zelfstandige aan de slag gaat. Vanwege verdragen die met Nederland gesloten zijn, kunt u hier ook werken als u uit Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland komt. U heeft geen werkvergunning, visum of verblijfsvergunning nodig. Wel moet u over een geldig paspoort of identiteitsbewijs beschikken.

Voor niet-Europeanen gelden andere regels. Bij een (werk)verblijf van korter dan 90 dagen heeft u een visum nodig. Als u langer blijft werken heeft u een verblijfsvergunning nodig. Binnen deze verblijfsvergunningen bestaan weer verschillende categorieën (bv. kennismigranten, studenten of start-ups). Met deze tool van Rijksoverheid kunt u makkelijk zien of en wat vereist is.

Tot slot kunt u als buitenlandse werknemer geen online Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen. U moet deze via dit aanvraagformulier rechtstreeks bij de dienst Justis aanvragen. U moet ook een Verklaring Omtrent het Verdrag rechtstreeks aanvragen als u:

 • niet in de Basisregistratie Personen voorkomt;
 • geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft; of
 • geen Nederlands postadres heeft.

Hoe vraagt u als Nederlander een Verklaring Omtrent het Gedrag aan in het buitenland?

Voordat u een Verklaring Omtrent het Gedrag kan aanvragen in het buitenland, moet u checken of u in het buitenland mag werken. Zoals gezegd geldt binnen de Europese Unie een vrij verkeer van werknemers. U heeft daarom geen werkvergunning nodig om binnen Europa te werken. Het maakt niet uit of u in loondienst werkt of als zelfstandige aan de slag gaat.

Wat betreft de aanvraag van een Verklaring Omtrent het gedrag in het buitenland geldt het volgende. De regels verschillen per land waar u wilt werken. Volgens het CBS emigreren Nederlanders het meest naar België, Duitsland en Spanje. Daarom worden de regels voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag in die landen toegelicht.

België

In België bestond eerst het getuigschrift van goed zedelijke gedrag. Tegenwoordig heet dit het uittreksel uit het strafregister. Er zijn vier soorten uittreksels, namelijk:

 • Art. 593: hierop staan alle straffen vermeld;
 • Art. 595: geldt voor activiteiten zonder specifieke voorwaarden;
 • Art. 596.1: geldt voor specifieke beroepen (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of fiscale beroepen); of
 • Art. 596.2: activiteiten met kinderen en jongeren (bv. psycho-, medisch-, of sociale begeleiding, kinderbescherming, hulpverlening of begeleiding van minderjarigen).

Om in België een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen moet u bij de federale overheidsdienst justitie zijn. Dit geldt in het geval dat u niet in België woont. U kunt een brief sturen of mailen. De aanvraag is gratis.

Duitsland

In Duitsland heet de Verklaring Omtrent het Gedrag een Führungszeugnis. Ook hier zijn er verschillende uittreksels, namelijk:

 • een Privatführungszeugnis voor persoonlijk gebruik;
 • een Behördenführungszeugnis om voor Duitse overheden te gebruiken;
 • Erweitertes Führungszeugnis is een certificaat voor (vrijwilligers)werk met kinderen of jongeren;
 • een European Certificate of Good Conduct geldt voor inwoners uit EU-landen die ook informatie geeft over de informatie in buitenlandse strafregisters; of
 • een gelegaliseerde/geauthenticeerde Certificate of good conduct.

De Verklaring Omtrent het Gedrag wordt afgegeven door het Bundesamt für Justiz (Bondsdienst voor justitie), Bundeszentralregister. Om in Duitsland een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen moet u een schriftelijke aanvraag indienen bij het Bundeszentralregister. Tot slot kost de aanvraag van de Führungszeugnis € 13,00.

Spanje

In Spanje noemt men de Verklaring Omtrent het Gedrag een certificado de antecedentes penales.

Om in Spanje een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen kunt u online een formulier invullen van het ministerio de justicia (ministerie van justitie). De aanvraag van de certificado de antecedentes penales kost € 3,78. U kunt het ook via de post aanvragen. Deze weg wordt veel gebruikt door mensen die in het buitenland wonen.

Buitenlandse en Nederlandse Verklaring Omtrent het Gedrag?

Tot slot is het mogelijk dat een buitenlands bedrijf u ook om een Nederlandse Verklaring Omtrent het Gedrag vraagt. Zo kan het bedrijf eenvoudig checken of er in Nederland geen bezwaren tegen u zijn. In zo’n geval vult u het aanvraagformulier zelf in. U voegt ook een verklaring toe van het bedrijf waaruit blijkt dat zij de Nederlandse Verklaring Omtrent het Gedrag verlangt. Afhankelijk of u in Nederland woont of in het buitenland vraagt u de VOG online of rechtstreeks bij Justis aan.

Kunnen buitenlandse overheden mijn Nederlandse strafblad zien?

Door de komst van het Het ECRIS (European Criminal Records Information System) ook wel het Europees Strafregister Informatiesysteem is het mogelijk om strafrechtelijke informatie uit te wisselen met EU-landen. ECRIS is niet één grote database waar elk land zomaar bij kan. EU-landen slaan zelf de gegevens op in een nationale database. In Nederland is de Justitiële Informatiedienst (Justid) daarvoor verantwoordelijk. Andere landen kunnen daar niet bij.

In de praktijk zoekt men op een naam van de verdachte. De database zoekt naar een match in het systeem van een ander EU-land. Als er een match is, is nog niet meteen duidelijk waar het om gaat (bv. veroordeling, sepot, misdrijf of overtreding). Na de match vraagt een lidstaat het andere EU land om informatie over die persoon. De lidstaat kan deze gegevens vervolgens verstrekken, maar het hoeft niet. Hier is echter weer een uitzondering op: zie dit artikel voor meer informatie.

Bij gebruik van het ECRIS geldt een informatieplicht. Als informatie over u aan een ander land wordt gegeven dan krijgt u daar bericht van.

Koninkrijk der Nederlanden

Tot slot hebben de Caribische delen van Nederland (Aruba, Curaçao en St. Maarten) een eigen strafregister. De gegevens uit het Nederlandse strafregister worden niet meegenomen in de aanvraag voor een Verklaring Omtrent het Gedrag. Andersom geldt hetzelfde. Als u in Nederland een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvraagt, wordt er niet in de Caribische registers gekeken.

Kan de Nederlandse overheid mijn buitenlandse strafblad inzien?

De dienst Justis gebruikt voor de aanvraag van de Verklaring Omtrent het Gedrag verschillende bronnen. Dat zijn onder andere:

 • het Justitieel Documentatie Systeem (strafblad register);
 • de politieregisters;
 • het Openbaar Ministerie;
 • de Reclassering; en
 • het ECRIS.

ECRIS

Alleen in het laatste geval, bij ECRIS, kan Justis informatie krijgen uit buitenlandse strafregisters. Hoe dat in zijn werking gaat is hiervoor in het artikel besproken. In sommige situaties checkt Justis altijd het ECRIS. Dat is in de volgende gevallen:

 • binnen een EU-land gaat u met minderjarige kinderen werken;
 • u gaat werken in België of Luxemburg;
 • u gaat precursoren (bv. zwavelzuur) of explosieven aanbieden.

Tot slot hebben de Caribische delen van Nederland een eigen strafregister. Deze buitenlandse gegevens worden niet meegenomen in een Nederlandse aanvraag voor een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Kunt u iets doen tegen de afwijzing van uw Verklaring Omtrent het Gedrag in Nederland?

Als u een Verklaring Omtrent het Gedrag wordt geweigerd, kunt u een aantal dingen doen. Voordat u een definitieve afwijzing krijgt, ontvangt u een voornemen tot weigering. U kunt op dit voornemen reageren door een zogenaamde ‘zienswijze’ te sturen. Hierin geeft u aan waarom u het niet eens bent met de voorgenomen weigering. U heeft hier twee weken de tijd voort. Met deze zienswijze wordt rekening gehouden voordat een definitieve beslissing volgt.

Is de weigering toch definitief? Dan kunt u nog in bezwaar gaan tegen de afwijzing. Loopt dat ook op niets uit dan kunt in beroep bij de bestuursrechter. Het is erg belangrijk om op tijd uw zienswijze in te dienen. Met het indienen van een zienswijze kan vaak meer worden bereikt dan met het indienen van een bezwaar- of beroepschrift. Neem dus op tijd contact op met een deskundig advocaat.

Kunt u iets doen tegen de afwijzing van uw Verklaring Omtrent het Gedrag in het buitenland?

Dit zal erg afhankelijk zijn van het land waar u de Verklaring Omtrent het Gedrag aanvraagt. Het is lastig om dit voor elk land uit te splitsen. Vaak zal bij een afwijzing een passage zijn opgenomen dat u in bezwaar kunt gaan tegen een afwijzing. Raadpleeg hiervoor de desbetreffende autoriteiten, een lokale advocaat of een Nederlandse advocaat met kennis van buitenlands recht.

Vragen?

Heeft u advies nodig over een aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag in het buitenland of is uw vraag door deze informatie niet beantwoord? Neem dan contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.

Ook interessant:

Dit artikel werd bijgewerkt op 8 oktober 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *