CBV-register
J. van Breukelen Geen reacties

Het Centrum Bestrijding verzekeringscriminaliteit (CBV) is een organisatie die verzekeraars ondersteunt bij alle vormen van verzekeringscriminaliteit. Het CBV is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Als u wordt opgenomen in het CBV-register kan dat vervelende gevolgen hebben. In dit artikel wordt uitgelegd wat het CBV is, wanneer u in het CBV-register komt en wat u daartegen kunt doen.

Waar staan de regels?

Allereerst dienen verzekeraars op grond van de AVG bepaalde registers bij te houden. Verzekeraars moeten zich houden aan de regels uit de AVG. Daarnaast moeten zij zich houden aan verschillende protocollen en gedragscodes. Denk aan het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit, Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars en de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. Hierin staat samengevat wat te doen bij verzekeringsfraude en wanneer, welke persoonsgegevens mogen worden opgeslagen.

Wat doet het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit?

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (hierna: CBV) helpt om verzekeringscriminaliteit tegen te gaan. Het CBV ondersteunt verzekeraars en andere partijen. Dat doet het CBV op operationeel en beleidsniveau.

De belangrijkste taken op operationeel niveau zijn:

  • informatie uitwisselen;
  • grote onderzoeken coördineren;
  • het zijn van een klankbord; en
  • data-analyse en overdracht.

Informatie uitwisselen

Het CBV krijgt informatie van verzekeraars, politie, justitie en anonieme tipgevers. Die informatie gaat over fraude of andere verzekeringscriminaliteit. Deze informatie wordt in een register bewaard. Diezelfde instanties kunnen aan het CBV vragen of iemand in het register voorkomt. Dat kunnen instanties bijvoorbeeld doen bij een sollicitatie. Als het CBV geen informatie heeft, wordt de aanvrager doorgestuurd naar een instantie die dat wel heeft.

Grote onderzoeken coördineren

Soms zijn er bende’s of criminele groepen actief die meerdere verzekeraar oplichten. Het CBV coördineert het onderzoek door het uitwisselen van informatie, verzamelen van bewijs en doen van gezamenlijke aangifte.

Klankbord zijn

Bij procedures en maatregelen is het CBV een klankbord voor verzekeraars. Aan het registreren van fraudeurs zijn strenge regels, protocollen en gedragscodes verbonden. De procedures om fraudeurs aan te pakken zijn vaak ingewikkeld. Verzekeraars kunnen daarom bij het CBV aankloppen voor informatie en advies.

Data-analyse en overdracht

Het CBV voert analyses uit om nieuwe of opvallende vormen van criminaliteit te vinden. Daarbij wordt bijvoorbeeld bekeken wat het profiel van fraudeurs is. Het CBV deelt de analyse met verzekeraars en geeft waarschuwingen. Dit worden CBV-waarschuwingen genoemd.

Daarnaast heeft het CBV taken op beleidsniveau zoals:

  • oplossingen aandragen; en
  • aanpak en regelgeving ontwikkelen.

Oplossingen aandragen

Door de grote expertise geeft het CBV oplossingen aan verzekeraars. Dat gebeurt op het gebied van informatie-uitwisseling, fraudeonderzoek en -bestrijding. Zo heeft het CBV in 2016 een lik-op-stuk-aanpak ontwikkeld. Hierdoor kunnen verzekeraars een schadevergoeding van € 532,- in rekening aan brengen aan personen die een valse claim hebben ingediend.

Aanpak en regelgeving ontwikkelen

Tot slot ontwikkelt het CBV een aanpak en regelgeving voor de verzekeringsbranche. Denk bijvoorbeeld aan de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. Daarin staat aan welke regels verzekeraars zich moeten houden bij het doen van persoonlijk onderzoek. Daarnaast staan in het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit (hierna: het Protocol) normen over hoe verzekeraars verzekeringscriminaliteit moeten aanpakken.

Wanneer word ik opgenomen in het register van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit?

Als een verzekeraar fraude vermoedt, wordt er volgens het Protocol eerst intern onderzoek gedaan. Het kan zijn dat uit dat onderzoek blijkt dat u fraude heeft gepleegd. De verzekeraar zal u dan opnemen in het interne verwijzingsregister. Daarnaast kan er ook een registratie in het externe verwijzingsregister komen. Dit register kan ook door andere verzekeraars of financiële instellingen worden bekeken. Zie voor een uitleg over deze registers dit artikel.

Tot slot kan een verzekeraar melding doen bij het CBV. Het incident (de fraude) wordt dan opgenomen in het register van het CBV. Dit mag op grond van artikel 4.3.2 van het Protocol. U wordt hierover geïnformeerd door de verzekeraar. Het register van het CBV heeft als doel het waarschuwen van andere verzekeraars. Deze meldingen zijn ook nuttig om oplossingen te bieden en het beleid aan te scherpen.

Wat zijn de gevolgen van een opname in het register Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit?

Als u een claim indient, verzekering afsluit of solliciteert kijkt een verzekeraar in het CBV-register. Het register is eigenlijk een soort ‘zwarte lijst’. Levert het register een ‘hit’ op dan kan de verzekeraar uw claim, verzekering of sollicitatie weigeren. Als u bij een verzekeraar of andere financiële instelling wil werken, kan een registratie dit dus verhinderen. Door een opname in het CBV-register is het veel moeilijker om een verzekering af te sluiten. Voor het CBV zijn de meldingen belangrijk, omdat hierdoor het inzicht in en de aanpak van fraude verbeterd wordt.

Ik ben het niet eens met mijn opname in het register Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit. Wat kan ik doen?

Tegen een CBV-registratie kunt u helaas niet veel doen. U kunt wel bij het CBV een klacht indienen over de opname. De kans dat deze klacht slaagt, hangt van de omstandigheden af maar is vaak klein. Dat komt doordat er al aan strenge voorwaarden moet worden voldaan op u op te nemen in het interne of externe verwijzingsregister. Tegen de registratie in het CBV-register staat geen bezwaar open. Wel kunt u op basis van het protocol bezwaar maken tegen een opname in het interne of externe verwijzingsregister.

U kunt daarnaast een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP). Dat kan als u denkt dat u ten onrechte in een van de registers bent opgenomen. Ook kan het zijn dat u vindt dat er te veel gegevens zijn opgenomen of dat deze te lang zijn bewaard. Bij twijfel kunt u altijd eerst het informatie- en meldpunt privacy van de AP benaderen. Zij kunnen aangeven of uw klacht kans van slagen heeft.

Tevens kunt u een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Het indienen van een klacht kan online. Tot slot kunt u naar de rechter. Zo was in deze uitspraak een opname in het CBV-register onterecht. Neem voor de gang naar rechter wel een deskundige advocaat in de hand.

Vragen?

Een opname in het register van de Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit kan vervelende gevolgen hebben. Laat u daarom goed informeren door een deskundige advocaat. Is uw vraag door deze informatie niet beantwoord of heeft u een vraag over uw opname in het register? Neem dan contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.

Ook interessant:

Dit artikel werd bijgewerkt op 8 oktober 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *