De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
J. van Breukelen 112 reacties

Cliënten stellen vaak de vraag of ze door hun strafblad nog een verklaring van goed gedrag kunnen krijgen. Het antwoord op deze vraag is altijd afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In ieder geval probeer ik in dit artikel een overzicht te geven van de regels.

Waar staan de regels over de VOG?

Officieel gaat het om de Verklaring Omtrent het Gedrag, afgekort de: VOG. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente of direct online bij de dienst Justis. De beoordeling ligt vervolgens bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van de dienst Justis.

De relevante wetgeving is neergelegd in de artikelen 28 t/m 39 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. De toepassing van deze regels is verder uitgewerkt in de Beleidsregels VOG-NP-RP 2024.

Met welke gegevens mag het COVOG rekening houden?

Bij de beoordeling van een aanvraag van een VOG houdt het COVOG rekening met alle justitiële gegevens. Dit zijn alle gegevens die op de justitiële documentatie (strafblad) staan. Daaronder zijn begrepen veroordelingen, maar ook schikkingen, openstaande zaken en sepots. Een vrijspraak telt niet mee (Artikel 35 lid 3 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens). Voor een sepot moet het overigens gaan om een voorwaardelijk sepot of om een beleidssepot. Een technisch sepot is niet relevant. Van een technisch sepot is sprake als er bijvoorbeeld te weinig bewijs was om u te vervolgen of wanneer u ten onrechte als verdachte was aangemerkt.

Ook mag men politiegegevens raadplegen en kan men informatie inwinnen bij het Openbaar Ministerie en de reclassering. Tot slot kan men justitiële gegevens uit het buitenland opvragen via ECRIS. Het gaat dan om onherroepelijke veroordelingen in ander EU-lidstaten.

Politiegegevens

Voor wat betreft politiegegevens geldt dat deze voor een reguliere VOG alleen kunnen worden opgevraagd wanneer een justitieel gegeven daar aanleiding toe geeft. Indien er bijvoorbeeld op de justitiële documentatie (strafblad) staat dat iemand een diefstal gepleegd heeft, dan mag het COVOG de politiegegevens van deze diefstal opvragen. Op die manier kan meer duidelijkheid worden verkregen over wat er precies aan de hand was. Daarnaast mag men ook andere gegevens in de politiesystemen raadplegen, zoals opgemaakte mutaties en processen-verbaal over andere feiten. Deze politiegegevens mogen worden betrokken in de afweging.

Echter, een reguliere VOG mag niet worden geweigerd op basis van alleen deze politiegegevens. Er moet dus minimaal altijd sprake zijn van één justitieel gegeven.

Dat ligt anders bij de VOG Politiegegevens. Deze VOG mag wél worden geweigerd op basis van uitsluitend politiegegevens.

Hoe lang heb ik last van een strafblad bij een VOG?

Dit hangt af van de functie waarvoor de VOG nodig is én van het soort delict(en) op het strafblad.

Standaard terugkijktermijn

Voor de meeste functies geldt een zogenaamde terugkijktermijn van 4 jaar. Dit betekent dat het COVOG de VOG zal afgegeven als er in de 4 jaar vóór de aanvraag geen justitiële gegevens voorkomen op het strafblad. Zijn er binnen de terugkijktermijn wél justitiële gegevens? Dan mag men verder terug kijken in de tijd. Alle gegevens op het strafblad mogen dan in de beoordeling worden betrokken.

Daarbij is overigens van belang dat men kijkt naar de datum van de veroordeling, het sepot, de strafbeschikking of de schikking met het Openbaar Ministerie. De datum waarop het feit is begaan is dus niet relevant, tenzij er geen andere gegevens beschikbaar zijn of wanneer er meer dan 2 jaar zit tussen de pleegdatum en de strafrechtelijke afdoening (zie hieronder).

Wanneer u bijvoorbeeld op 5 januari 2021 een winkeldiefstal hebt begaan, maar u daarvoor pas op 24 november 2022 bent veroordeeld, dan loopt de termijn van 4 jaar dus van 24 november 2022 tot en met 24 november 2026.

Dit is slechts anders als tussen de pleegdatum en de datum van veroordeling of de datum van de strafbeschikking of schikking meer dan 2 jaar zijn verstreken. In die gevallen wordt geteld vanaf de pleegdatum. Een uitzondering hierop vormen zedendelicten en fraudedelicten. Voor die zaken wordt nooit gekeken naar de pleegdatum, maar altijd naar de datum van de veroordeling. Is er nog geen veroordeling? Dan wordt gekeken naar de datum waarop de zaak is aangebracht bij het Openbaar Ministerie en is ingeschreven in het justitiële documentatie systeem.

De regeling voor de ingangsdatum van de terugkijktermijn is neergelegd in paragraaf 3.1.2. van de beleidsregels.

Langere (of onbeperkte) terugkijktermijn

De terugkijktermijn is meer dan 4 jaar in de volgende gevallen:

 1. Het gaat om een functie met hoge integriteitseisen (zie hieronder);
 2. De aanvraag hangt samen met een bijzondere wet of regeling waarin een andere termijn is opgenomen of waarin de termijn samenhangt met de duur van een vergunning. Dit geldt bijvoorbeeld in de taxibranche (5 jaar), het beroepsgoederenvervoer (5 jaar) of voor het verkrijgen van een wapenvergunning (8 jaar);
 3. Voorafgaand aan de aanvraag is binnen de relevante terugkijktermijn een gevangenisstraf of vrijheidsbeperkende maatregel zoals TBS ondergaan. In dat geval verlengt men de terugkijktermijn met de tijd dat de aanvrager vastzat. Het gaat er om dat de periode van de terugkijktermijn in vrijheid is doorgebracht; en
 4. Indien er op de justitiële documentatie zedenzaken staan (inclusief het dwingen tot prostitutie): dan geldt een onbeperkte terugkijktermijn.
 5. Indien er buiten de terugkijktermijn ernstige feiten op het strafblad staan en waarvoor destijds onvoorwaardelijke jeugddetentie, gevangenisstraf, TBS of een PIJ maatregel is opgelegd. In dat geval mag men tot 20 jaar terugkijken.
 6. Indien er buiten de terugkijktermijn een misdrijf op het strafblad staat dat is gepleegd tegen een kind, waarvoor de aanvrager is veroordeeld én de VOG is aangevraagd voor een functie die ziet op het werken met kinderen. Men mag dan tot 20 jaar terugkijken.
 7. Wanneer er buiten de terugkijktermijn (een verdenking van) een terroristisch misdrijf op het strafblad staat. Ook in dat geval mag men tot 20 jaar terugkijken.

Functies met hoge integriteitseisen

Een aantal functies met hoge integriteitseisen (punt 1) waarvoor langere termijnen gelden:

 • tolk / vertaler (10 jaar)
 • politieke ambtsdragers zoals leden van de tweede kamer of wethouders (10 jaar)
 • buitengewoon opsporingsambtenaren (10 jaar)
 • opsporingsambtenaren werkzaam bij een bijzondere opsporingsdienst (10 jaar)
 • personen werkzaam bij de diplomatieke dienst (10 jaar)
 • personen werkzaam bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (10 jaar)
 • advocaat (10 jaar)
 • personen die werkzaam zijn bij een kerncentrale of een militaire basis (10 jaar)
 • rechter of lid van de raad voor de rechtspraak (30 jaar)
 • inter of extern personeel gevangenis of huis van bewaring (30 jaar)

Wat gebeurt er als er in de terugkijktermijn een delict op mijn strafblad staat?

In dat geval zal het COVOG verder terugkijken in het verleden en bezien of er nog meer strafbare feiten voorkomen. Vervolgens bekijkt men of de gevonden gegevens een belemmering zijn voor het afgeven van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Daarbij haneert het COVOG een objectief criterium en een subjectief criterium. Het objectieve criterium heeft betrekking op de vraag of herhaling van het strafbare feit een belemmering kan vormen voor een behoorlijke uitoefening van de functie waarvoor de VOG is aangevraagd.

Het subjectieve criterium heeft betrekking op het belang van de aanvrager. Soms weegt het belang van de aanvrager om een VOG te ontvangen zwaarder dan het belang van de samenleving bij bescherming tegen het vastgestelde risico.

Het voert te ver om de toepassing van deze criteria hier uitgebreid te bespreken. Relevant is dat het feit dat u een delict op uw strafblad hebt staan binnen de terugkijktermijn niet per se hoeft te betekenen dat u geen VOG zult ontvangen. Soms kan een aanvraag toch zinvol zijn.

Ik was minderjarig of nog vrij jong toen ik een delict pleegde. Hoe zit het dan met de VOG?

Als u nog geen 23 bent op het moment dat u de aanvraag doet, betreft de terugkijktermijn in principe maar 2 jaar. Dit geldt echter alleen als er op de justitiële documentatie geen zedendelicten of ernstige geweldsmisdrijven staan. Ernstige geweldsmisdrijven zijn misdrijven waarvoor de rechter 6 jaar gevangenisstraf (of meer) kán opleggen. Dit geldt niet voor een simpele mishandeling, maar bijvoorbeeld wel voor opzettelijke zware mishandeling of een poging tot doodslag.

Ook geldt de termijn van 2 jaar niet in de volgende gevallen:

 • bij een (verdenking van een) terroristisch misdrijf,
 • wanneer er voor de functie een VOG Politiegegevens vereist is; of
 • wanneer er voor de functie verhoogde integriteitseisen zijn. Er is dan een terugkijktermijn van 5, 8, 10 of 30 jaar.

Verstrekking van informatie op het strafblad aan derden bij minderjarigen

Daarnaast mag bij minderjarigen niet alle informatie op het strafblad zomaar worden verstrekt. Denk daarbij aan instellingen zoals de reclassering of de Raad voor de Kinderbescherming. Dit gebeurt alleen onder de volgende voorwaarden:

 • de minderjarige was ten tijde van het feit minimaal 16 jaar;
 • de veroordeling is onherroepelijk;
 • de veroordeling is wegens een misdrijf (dus niet een overtreding);
 • er is jeugddetentie, een PIJ-maatregel, een boete van meer dan € 113,00 of een taakstraf van meer dan 40 uur opgelegd;

Dezelfde voorwaarden gelden voor de minderjarige die een strafbeschikking heeft gekregen (artikel 12 lid 1 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens).

De gegevens worden alleen verstrekt binnen 2 jaar na het definitief worden van de uitspraak of de strafbeschikking. Indien er jeugddetentie of een PIJ-maatregel is opgelegd dan geldt een termijn van 4 jaar. Men rekent vanaf de beëindiging van de detentie of de PIJ-maatregel (artikel 12 lid 3 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens). Indien het gaat om uitsluitend een geheel voorwaardelijke straf, dan worden er géén gegevens verstrekt (artikel 12 lid 2 sub c Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens).

Deze beperking geldt overigens niet ten aanzien van de ambtenaar die een beslissing neemt op de aanvraag tot een VOG. Deze persoon kan beschikken over alle gegevens uit het justitieel documentatieregister.

Wat kan ik doen als men de aanvraag van een VOG weigert?

U zult in zo’n geval altijd eerst een voornemen tot weigering ontvangen. Dit is een brief waarin staat dat men voornemens is de VOG niet af te geven en waarom niet. U krijgt dan de gelegenheid om daar op te reageren door het indienen van een zogenaamde ‘zienswijze’.

Vervolgens zal men voor de definitieve beslissing rekening moeten houden met deze zienswijze. Volgt er alsnog een afwijzing, dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Tegen een ongegrondverklaring van het bezwaar kunt u vervolgens in beroep bij de bestuursrechter.

Indien u een voornemen tot afwijzing ontvangt is het van groot belang dat u zo snel mogelijk contact opneemt met ons kantoor. Doorgaans bereikt mijn kantoor méér met met het indienen van een zienswijze namelijk dan met het indienen van een bezwaarschrift. Een zienswijze moet binnen 2 weken worden ingediend.

Wordt mijn werkgever ingelicht over mijn strafblad?

Nee. Als u van uw werkgever een VOG moet overleggen, zal het COVOG uitsluitend met u corresponderen. Men zal uw werkgever dus niet op de hoogte stellen van het weigeren van de VOG. Desgevraagd zal men uw werkgever ook niets mededelen over de rededen van een eventuele weigering.

Sinds 2013 geldt er voor twee branches echter de zogenaamde ‘continue screening’. Het gaat de taxibranche en om de kinderopvangbranche. Indien u werkzaam bent als taxichauffeur of als medewerker van een kinderdagverblijf, dan wordt uw strafblad voortdurend in de gaten gehouden. Komt er nieuwe informatie bij, dan zal de dienst Justis beoordelen of er een nieuwe VOG toetsing nodig is. Zo ja, dan krijgt de toezichthouder van de betreffende branche (de Inspectie voor Leefomgeving en Transport respectievelijk de GGD) een signaal. Dit signaal wordt doorgespeeld naar uw werkgever. U zult dan van uw werkgever het verzoek krijgen een nieuwe VOG aan te vragen. Mogelijk zal uw werkgever u op non-actief stellen. Dit in afwachting van de uitkomst van de nieuwe VOG aanvraag.

Met andere woorden: als u reeds een VOG hebt en daarmee werkzaam bent in de kinderopvang of in de taxibranche, en u begaat vervolgens een strafbaar feit, dan zal uw werkgever er in ieder geval achter komen dat er iets is gebeurd en dat dit een reden is om een nieuwe VOG aan te vragen. De werkgever ontvangt echter geen inhoudelijke informatie over het delict dat zou zijn begaan.

Vragen?

Om de regels zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk uit te leggen, zijn sommige juridische details weggelaten. Bovendien is wetgeving en beleid altijd aan verandering onderhevig.

Wilt u weten wat uw kansen zijn op een VOG?  Of wilt u een zienswijze of bezwaarschrift indienen tegen een (voorgenomen) afwijzing? Neem dan vrijblijvend contact op met het kantoor.

Misschien ook interessant:

Dit artikel werd bijgewerkt op 17 mei 2024

— 112 Comments —

 1. Ik heb een vraag over het aanvragen van een VOG voor het beroep van docent Nederlands. Ik heb politie agenten beledigd en me verzet bij de gewelddadige ´ aanhouding’ ik werd door vijf gewapende agenten ivermeesterd nadat ik mijn middelvinger had opgestoken en ´ nazi’s!’ Heb geroepen. Het is een lang verhaal maar omdat ik me heb verzet tegen het politie geweld heb ik nu een aanklacht voor mishandeling. Ik moet pas 27-08 voorkomen maar ik moet nu al een VOG aanvragen ivm verlenging contract. Ik heb verder geen strafblad maar wel psychische problemen waar voor ik Hulp krijg. Mijn concrète vraag: wat kan ik verwachten als ik nu een VOG aanvraag ? Alvast bedankt voor de moeite. Hartelijke groet
  Machteld

 2. Beste Machteld,

  De enkele verdenking van mishandeling kan voldoende zijn om een VOG aanvraag te weigeren. Het is dus niet nodig dat er al een veroordeling is.

  Verder is de kans of u een VOG gaat krijgen natuurlijk erg afhankelijk van de feiten en de omstandigheden van het geval, alsmede van het persoonlijke belang dat u bij de VOG hebt en de functie waarvoor de VOG wordt gevraagd. Dat laatste is is in uw geval een functie in het onderwijs. U zult dan al snel tegengeworpen krijgen dat u in uw functie moet omgaan met mensen. Juist die verantwoordelijkheid wordt vaak niet toevertrouwd aan mensen die verdacht worden, of recentelijk veroordeeld zijn voor geweldsdelicten. Maar nogmaals: het zou kunnen dat er in uw specifieke geval een andere uitkomst mogelijk is. Zonder uw zaak goed te kennen kan ik onmogelijk een goede inschatting maken. Ik raad u aan contact op te nemen met kantoor voor een meer specifiek advies.

 3. Klopt het dat een VOG voor vrijwilligers niet altijd verplicht is? Is het verplicht voor vrijwilligers die werken in de ouderenzorg, woonzorgcentra, verpleeghuis?

  • De wet die in dit geval relevant is, is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In artikel 4 van deze wet is bepaald dat een zorginstelling van medewerkers een VOG kan verlangen. Dit is vervolgens verder uitgewerkt in het Uitvoeringsbesluit Wkkgz. In artikel 3.1 van dit besluit is bepaald dat de VOG verplicht is voor zorgverleners en voor andere personen die beroepsmatig met cliënten in contact kunnen komen. Wat ik hieruit afleid is dat de VOG wettelijk verplicht is gesteld voor personen die daadwerkelijk ouderenzorg verlenen dan wel andere personen die beroepsmatig met ouderen in contact komen binnen de instelling. Dat zou betekenen dat van mensen die als vrijwilliger werken in de ouderenzorg, maar géén zorg verlenen, geen VOG wordt verlangd. Overigens denk ik dat het werk van vrijwilligers in de ouderenzorg als snel wordt aangemerkt als ‘zorgverlening’.

   Let op: dit is alleen wat de wet zegt. Indien er geen wettelijke verplichting is, kan de werkgever zelf altijd nog een VOG verlangen van vrijwilligers. Bij twijfel zou ik het gewoon navragen bij de betreffende zorginstelling. Er is overigens wel een speciale regeling voor vrijwilligers, waardoor het aanvragen van een VOG gratis is.

 4. U schrijft dat als je een veroordeling hebt gekregen naar jeugdstrafrecht en die is <40 uur dat deze gegevens niet worden doorgegeven aan Justis/Covog en dus geen invloed hebben op de afgifte van de VOG.

  Ik heb ook zelf al gekeken in die wet en in het besluit maar ik word er niet wijzer van. Hoe zit het met jeugdstrafrechtzaken van personen ouder dan 16 jaar die er minder dan 40 uur voor hebben gekregen? En geldt het ook bij VOG-aanvragen met een terugkijktermijn van 5 en 10 jaar?
  Want op de website van Justis staat niets over die artikel 12 die u noemt.

  In dit document wordt geschreven dat Justis/Covog niet onder de uitzondering van de artikel 12 valt die u noemt: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/17984/Strafblad%202008%2C%202%2C%20183-194.pdf?sequence=2
  Dus ik snap er niets meer van, kunt u uitleggen hoe het zit desnoods na controle?

  • Bedankt voor uw reactie. Ik heb even moeten teruggrijpen naar de wetsgeschiedenis, want het was mij enkel op basis van de wettekst ook niet helemaal duidelijk.

   Het artikel dat u aanhaalt klopt helemaal. De beperking die in artikel 12 wordt genoemd heeft slechts betrekking op het verschaffen van gegevens naar andere instellingen die met een publieke taak zijn belast. De ambtenaar die een beslissing moet nemen op de aanvraag om een VOG heeft derhalve beschikking tot alle gegevens.

   De informatie op mijn website was dus onjuist . Inmiddels heb ik het aangepast.

 5. Hi, ik moet voor mijn toekomstige baan als recruiter een VOG aanleveren. Een week geleden ben ik verdacht van diefstal in een winkel. De zaak loopt en ik moet er nog van horen. Mocht ik schuldig bevonden worden ga ik alsnog in hoger beroep omdat het een misverstand was, maar krijg ik nu wel een positieve VOG?

  • Het al dan niet verstrekken van een VOG is onafhankelijk van de stand van de strafrechtelijke afdoening. Het kan bijvoorbeeld al worden geweigerd als u nog niet eens bent voorgekomen. Ook de vraag of er al dan niet hoger beroep is ingesteld, is niet relevant. Alleen wanneer u bent vrijgesproken, mag een VOG niet meer worden geweigerd, althans niet op basis van alleen die zaak.

 6. ik ben verdacht door de sociale recherche van Fraude en witwassen. Nu wil ik als helpende werken in de zorg. Maak ik kans op een VOG?

  • Indien de zaak is ingezonden naar justitie en dus staat ingeschreven op uw justitiële documentatie, is er een reële kans dat de aanvraag voor een VOG in beginsel zal worden afgewezen. Het is vervolgens wel mogelijk om tegen het voornemen tot afwijzing een zienswijze in te dienen en later eventueel een bezwaarschrift. Of zulks kans van slagen heeft hangt erg af van de feiten en omstandigheden van het geval en kan ik niet in algemene zin beantwoorden. Mocht het aan de orde komen, dan kunt u even bellen met kantoor voor nader advies.

   • Hi, ik ben Rebonso. Ik zou het zeer op prijs stellen, een antwoord te krijgen op mijn volgende vraag: ik heb in 2007 een agente beledigd. Niet verbaal, maar enigziens fysiek te noemen. Bij een aanhouding van een vriend bij wildplassen, bemoeide ik met de conversatie tussen de agente en de ze vriend, waarop ik 1 van de 2 agentes bij haar heup tikte. Dronkenschap en handtastelijkheid om het te verwoorden. Ik ben verhoord, heb eerlijk toegegeven, excuses aangeboden na de arrestatie en het verhoor op het politiebureau. Ben voorgekomen, kreeg een boete van 100 euro en 40 uur taakstraf. Dit was in 2007. Was toen 27 jaar. Nu wil ik graag in de zorgsector met probleem jongeren werken. Als persoonlijk begeleider bij een beschermd wonen Zorginstelling. Ik denk zelf dat dit als een zedendelict wordt beschouwd. Dit is het enige vergrijp waarvoor ik ooit heb moeten voorkomen. Dus verder geen enkel ander delict of misdrijf. Zou ik überhaupt nog in aanmerking kunnen komen voor een VOG? Alvast bedankt! Vriendelijke groet, Rebonso

    • Hoi Rebonso,

     Het is belangrijk om even na te gaan voor welk feit je – juridisch gezien- nou precies bent veroordeeld. In de wet is namelijk bepaald voor welke delicten een onbeperkte terugkijktermijn geldt. Niet alles valt daar onder, en gelet op de feitelijke beschrijving, weet ik niet of het feit is gekwalificeerd als een zedendelict of niet.

     Indien het feit niet is gekwalificeerd als een delict waarvoor een onbeperkte terugkijktermijn geldt, zul je de VOG zonder meer krijgen.

     Maar goed, zelfs als het een zedendelict zou zijn, is er denk ik een redelijk tot goede kans dat je de VOG gewoon zult krijgen. Dit gelet op de feiten en omstandigheden van het geval en het tijdsverloop.

 7. Ik heb een boete ontvangen voor het beledigen van een boa. Kan dit in de toekomst problemen opleveren voor het opvragen van een VOG? (Ik werk als beleidsmedewerker sociale zaken)

  • Aangezien dit op uw justitiële documentatie staat kan dit inderdaad worden meegenomen bij de beoordeling van een VOG. Wel geldt uiteraard een beperkte terugkijktermijn (waarschijnlijk 4 jaar in uw geval).

   Of het ook daadwerkelijk een belemmering zal zijn voor de afgifte van een VOG is natuurlijk een tweede. Daarvoor worden alle betrokken belangen tegen elkaar afgewogen. Ik sluit echter niet uit dat men aanvankelijk voornemens zal zijn een VOG te weigeren. Het is dan zaak om daar tegen op te komen met een zienswijze en later eventueel een bezwaarschrift.

 8. Goedendag,
  In 2005 heb ik een schikking getroffen mbt een vermeende mishandeling (iemand een duw gegeven die mij belemmerde mijn weg te vervolgen). Aangezien ik geen vertrouwen had en heb in justitie heb ik gekozen om te schikken, ik nam het risico niet ondanks het feit dat ik niets onwettigs deed. Ik wil nu de politiek in. Moet ik het voorval melden en wordt een VOG afgegeven?

  • Aangezien de schikking reeds in 2005 is getroffen, is de terugkijktermijn van (in uw geval) 10 jaar inmiddels verlopen. Indien er in de tussentijd geen andere feiten op uw justitiële documentatie zijn gekomen, zal de VOG derhalve worden afgegeven. Of u het moet melden is iets anders. Ik kan mij zo voorstellen dat de politieke partij waar u zich bij wilt aansluiten verwacht dat u bepaalde zaken niet verzwijgt op het moment dat u namens die partij gaat optreden in bijvoorbeeld de gemeenteraad. Maar hier zal ongetwijfeld beleid voor bestaan binnen de betreffende partij.

   • Ik was verdachte van openlijk geweld toen ik 15 was en was verhoord maar het is nog niet helemaal afgelopen of dat ik een straf krijg of niet kan ik dan later na bv 5 jaar geen vog krijgen? En ga ik dan een strafblad krijgen?

    • Zolang je nog geen 23 bent, is de terugkijktermijn maar 2 jaar. Dit betekent dat als het inmiddels meer dan 2 jaar geleden is, je de VOG zult krijgen. Indien er meer dan 2 jaar zit tussen het feit en de datum van de afdoening (die er dus nog steeds niet is), dan kijkt men sowieso naar de datum van het feit. Overigens is mij het niet helemaal duidelijk hoe het precies zit, dus misschien moet je even bellen met kantoor, dan kan ik je verder adviseren.

  • Dat is een goede vraag. Het wetboek van strafrecht kent de term ‘fraude’ eigenlijk helemaal niet. Het is meer een term uit de volksmond en in dat opzicht is het misschien wat vreemd dat de term terugkomt in het VOG beleid. In het beleid wordt de term ‘fraude’ ook niet nader gedefinieerd. Maar het idee is dat bij zowel zedendelicten als bij fraudedelicten het kan voorkomen dat een feit pas veel later wordt ontdekt dan het gemiddelde andere delict. Dit betekent dat een veroordeling vaak pas meer dan 2 jaar ná het feit volgt. Daarom kijkt men voor de toepassing van de terugkijktermijn dan naar de inschrijving in de justitiële documentatie in plaats van naar de datum van het delict.

   Om dan deze redenering door te trekken: witwassen is ook typisch iets dat pas jaren na dato kan worden ontdekt. Ik vermoed daarom dat Justis witwassen zal aanmerken als een fraudedelict. Er is mij geen overigens geen rechtspraak bekend waarin dit wordt bevestigd.

 9. Geachte J Van Breukelen

  Ik heb op 01/01/2011 mishandeling staan berecht op 05/05/2014 ik heb een taakstraf gehad van 36 uur

  Ik heb 2009 vernieling staan en in 2013 berecht en een boete van 250 euro gehad

  01/07/2020 heb ik een boete gehad van met bromfiets niet op de bromfiets pad rijden

  Dus mijn vraag is zullen ze nu wel terug kijken door mijn laatste boete naar mijn verleden voor een beveiliging pas

  En is de tussen tijd niet lang het scheelt wel bijna 4 jaar steeds met de pleegdatum en zitting datum?

  Ik ben aangenomen bij een beveiliging bedrijf en moet nju door de screening komen

  • De boete voor het niet rijden op het bromfietspad is vermoedelijk een administratiefrechtelijke afdoening die niet op het strafblad komt. In dat geval heeft het dus sowieso geen gevolgen. Men kan de eerdere delicten niet betrekken omdat deze buiten de terugkijktermijn vallen. U zou derhalve in beginsel gewoon een VOG moeten krijgen.

   Maar omdat u bent aangenomen bij een beveiligingsbedrijf valt u onder een heel andere procedure. U wordt gescreend door de korpschef van de politie. In die procedure zullen de eerdere feiten vermoedelijk wel boven water komen. Zie deze informatie op de website van de politie.

   • Oké dat snap ik maar het pleeg datum en het zitting datum verschilt bijna 4 jaar
    Word er dan nog steeds naar de zitting datum gekeken?

    • Als het om een VOG gaat wordt er in dat geval gekeken naar de datum van het feit en niet naar de datum van de uitspraak. Er zit immers meer dan 2 jaar tussen die twee momenten.

     Maar alle regels die over de VOG gaan, gelden niet in de screeningsprocedure bij de korpschef. Dat is een heel andere procedure.

 10. Hey,

  Ik ben 4 juli 2020 beschuldigd van winkeldiefstal. Mijn zaak is een voorwaardelijk sepot geworden. Ik heb gisteren stage gevonden bij de gemeente en ik heb daar een vog voor nodig. Heb ik recht op een vog?

  • Een voorwaardelijk sepot kan helaas worden meegenomen bij de beoordeling van de aanvraag. Dit wil overigens niet per se zeggen dat u de VOG niet krijgt, maar omdat het sepot zo recentelijk is zult u vermoedelijk wel rekening moeten houden met een voornemen tot afwijzing. Mocht dit gebeuren, dan raad ik u aan daar zo spoedig mogelijk op te reageren met een zienswijze. Daar kan ik u eventueel in bijstaan mocht u dit niet zelf willen doen.

 11. Geachte J VanBreukelen
  Wegens een reorganisatie moet ik voor de functie van beleidsmedewerker een nieuwe VOG aanvragen. Vorig jaar heb ik een boete voor openbare dronkenschap gekregen (notabene na een werkborrel). Ik schaamde me zo voor het voorval dat ik meteen de boete van 95 euro betaald heb. Is mijn aanvraag VOG in gevaar of maakt een zienswijze een goede kans? Ik heb nog nooit een ander strafbaar feit gepleegd. Zelfs geen parkeerboete.

  • Strikt genomen staat het op uw documentatie en zou u er een probleem mee kunnen krijgen. Echter, ik heb in mijn praktijk nog nooit meegemaakt dat een VOG werd geweigerd om enkel een openbare dronkenschap. Mocht u een voornemen krijgen tot een afwijzing, dan zou ik daar zeker direct een zienswijze op schrijven. Mocht dit geen soelaas bieden dan zou ik bezwaar maken. Meer duidelijkheid kan ik u helaas niet geven. Ik zou het op prijs stellen als u hier (mag ook met een e-mail) even laten weten of u de VOG gekregen hebt, want het is een interessante kwestie.

  • Ja, dat is een feit dat kan worden meegenomen bij de beoordeling van een VOG. Een VOG kan dus ook op basis daarvan worden afgewezen.

 12. Ik heb ooit een snoepautomaat met een paar vrienden half gekanteld toen ik 18 was uiteindelijk viel er 1 flesje water uit en die is door een vriend van me gepakt en opgedronken dit stond op camera en we zijn hiervoor uiteindelijk veroordeeld tot een geldboete van €330. Nu ben ik 19 en wil ik solliciteren bij DHL om pakketten te bezorgen krijg ik nog wel een VOG?

  • U moet rekening houden met een voornemen tot weigering, omdat het gaat om relevante documentatie binnen 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag. Mijn advies is echter om het wel gewoon altijd aan te vragen. Mocht u een voornemen krijgen tot weigering, dan is het van belang om daar binnen 14 dagen op te reageren. U kunt dan alle relevante omstandigheden van het geval aangeven. Dit kan er toe leiden dat de VOG alsnog wordt afgegeven. Mijn kantoor kan u hier eventueel bij helpen.

 13. Dear Sir,
  I was convicted for a shoplifting case and had to pay a fine of 200 Euros. That was in June, 2018.
  Now I have to join new employer which is basically a bank and need to work in IT department of the bank. Can I face problem in receiving VOG?

  • Yes, you can expect the VOG to be refused. Always ask for it, because sometimes it’s granted anyway. But in your case the offense is relevant for the work you’ll be doing and it’s only 2 years ago. I presume you’re over 23 years of age by the way. If not: then the VOG will be granted, because the referral period is only 2 years in that case.

 14. Geachte J Van Breukelen

  Ik ben in oktober 2019 veroordeeld voor vernieling. Hiervoor heb ik een taakstraf gekregen van 20 uren.
  Nu vragen ze bij mij nieuwe baan een VOG. De screeningsprofiel waarop ze mij zullen screening is het profiel 01. Informatie.
  Wat zullen volgens u mijn kansen zijn om een VOG toch te krijgen?

  • Dat is een lastige. Het zal vermoedelijk afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval. Indien dit het enige is dat op uw documentatie staat en het gaat om een eenmalig incident met een bepaalde achtergrond, dan denk ik niet dat er heel sterke argumenten zijn om de VOG te weigeren. Mijn inschatting is dat er mogelijk een voornemen tot weigering komt, maar dat u tegelijkertijd een redelijke kans maakt om de VOG alsnog te krijgen wanneer u daar een zienswijze en/of bezwaar tegen indient. Dit uiteraard met een grote slag om de arm, want ik ken uw verhaal en dossier verder niet.

   Mijn advies is derhalve om de VOG in ieder geval aan te vragen bij een eventueel voornemen tot weigering direct contact op te nemen met kantoor.

 15. Goedendag,

  Ik heb een vraag. Ik ben gisteren aangehouden voor hetniet scannen van een product bij de zelfscan. Winkeldiefstal dus. Ik heb een boete opgelegd gekregen van 200 euro. Ik ben docent zorg en welzijn en tevens verpleegkundige. Zou ik voor deze 2 beroepen met winkeldiefstal op mijn documentatie heb een VOG kunnen krijgen?

  Wat is de terugkijk termijn voor deze 2 beroepen? Heel graag uw antwoord. Ik heb hier super veel stress van

  • De terugkijktermijn is voor beide beroepen 4 jaar. Documentatie voor (winkel)diefstal kan voor beide beroepen ook een belemmering opleveren bij de aanvraag van een VOG. Echter, als u nu reeds een VOG hebt, zal deze niet worden ‘ingetrokken’ door deze documentatie. Wel kunt u dus mogelijk problemen krijgen als u binnen 4 jaar een nieuwe VOG nodig hebt. Tegen een (voorgenomen) afwijzing kunt u echter opkomen. Ons kantoor kan u daar verder over adviseren.

 16. Hoi,

  Ik heb een vraag. Ik werk momenteel met veel plezier in de thuiszorg (huishoudelijk hulp)
  Ben al meer dan 2 jaar in dienst.

  Maar nu komt mijn probleem.. ze willen nu een VOG van mij. Normaal geen probleem natuurlijk…

  Maar ongeveer 11 jaar geleden (ik was toen nog ongeveer 21 jaar. Had ik verkeerde vrienden… En omdat ik toen nog makkelijk beïnvloedbaar was heb ik toen wel eens wat uit een winkel gepikt. (Ik schaam mij dood!) Hiervoor ben ik ook gepakt. Ik zat des tijds ook aan de antidepressiva, wat toen verkeerd bij mij viel en zag daardoor geen actie/reactie meer, zeg maar. Ik ben toen 3x gepakt en bij de 3e keer zijn mijn ogen wel geopend, heb ik die ‘vrienden’ de rug toegekeerd en ben ook gestopt met de antidepressiva.

  Ik heb toen een geldboete gekregen maar ook een taakstraf dat ik netjes heb volbracht en heb toen ook iedereen laten weten dat ze mij nooit meer zullen terug zien… in ieder geval niet om die reden.

  Nu ruim 11 jaar later, heb ik nooit meer wat gepikt.. zou het ook niet meer durven. Ik werk met veel plezier in de thuiszorg, en de mensen bij wie ik schoonmaak zijn ook heel blij met mij. Ik zal er overigens nooit over liegen, ik heb toen wat stoms gedaan en dat mogen mensen weten… Ik zal het alleen nooit meer doen.

  Maar maak mij nu wel zorgen of ik nu mijn VOG zal krijgen. Ik heb hem in iedergeval wel aangevraagd en zit nu behoorlijk in spanning.

  Denken jullie dat ik hem zal krijgen?

 17. Goededag,

  Mijn vriend is febrauri 2017 veroordeeld voor medeplichtigheid diefstal daarvoor heeft hij taakstraf gekregen. Nu wil hij soliciteren bij een auto dealer (als automonteur) en heeft hij een vog nodig. Heeft hij kans op vog of niet?
  Alvast bedankt

  • Vanaf februari 2021 is de veroordeling meer dan 4 jaar geleden. In dat geval zou hij zonder problemen een VOG moeten kunnen krijgen. Indien hij de VOG eerder moet aanvragen dan dat, dan kan het mogelijk een probleem opleveren. Echter, gelet op de functie en het feit dat de terugkijktermijn vrijwel is verlopen, heeft het in dat geval zeker zin om een zienswijze in te dienen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact met mijn kantoor op.

   Overigens: wanneer er meer dan 2 jaar zit tussen de veroordeling en de datum van de betreffende diefstal, dan wordt er gekeken naar de datum van de diefstal. In dat geval zou de terugkijktermijn nu al verlopen zijn.

 18. 2 jaar terug ben ik aangehouden m.b.t. rijden met invloed. Ik had 540 ugl en onder de grens van ervaren bestuurd 560 ugl. Maar werd ook aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag( zoals mijn lichten niet aan). Ik heb in jan 2021 (na 2 jaar pas) een tel gesprek met het OVJ/OM die mij dan een strafbeschikking (boete) zal geven. Ik ben al ambtenaar en krijg een nieuwe functie. Er is een nieuwe VOG aanvraagt. Ik zag al dat de screeningsprofiel Buitengewoon opsporingsambtenaar is gekozen. Bij de aanvraag is wel aangegeven dat ik een ICT functie hebt. Krijg ik wel een VOG bij de screenings profiel en functie ?

  • De terugkijktermijn is in dat geval 10 jaar, dus men zal de betreffende verdenking mee mogen nemen bij de beoordeling. Dan rijst vervolgens de vraag of dit voldoende is om een VOG te weigeren. Hoewel ik natuurlijk nooit enige garantie kan geven, neig ik ernaar om te denken dat éénmalig rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag niet direct een reden zal zijn om de VOG te weigeren, zeker niet wanneer het gaat om een ICT functie. Omdat het feit echter voorkomt binnen de terugkijktermijn moet u wel rekening houden met een voornemen tot afwijzing. U hebt dan 14 dagen de tijd om te reageren. In dat geval raad ik u aan zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ons kantoor.

 19. Stel dat ik bij een notaris werk als administratief medewerker. Ik heb daar een VOG afgegeven bij indiensttreding. Stel dat ik daarna een strafbaar feit pleeg, een misdrijf ofzo. Wordt de afgegeven VOG dan ingetrokken? Wordt mijn werkgever op de hoogte gebracht? Word ik dan ontslagen?

  • Nee, de zogenaamde continue screening geldt op dit moment alleen voor de taxibranche en de kinderopvangbranche. Uw werkgever zal dus niet op de hoogte raken. Wel kan uw werkgever natuurlijk om de zoveel tijd uit zichzelf een nieuwe VOG van u vragen. Mogelijk zult u die dan niet meer krijgen, maar uw werkgever wordt niet op de hoogte gesteld van de redenen van weigering.

 20. Ik werk ruim 20 jaar in de beveiliging nooit war gehad. Tot vandaag. Winkeldiefstal. Ik schaam me dood. Mijn werkgever vraagt misschien elk jaar of om de drie jaar opnieuw het Beveiligingspas. Ik ben erg bezorgd. Wat denkt u. Word mijn pas verlengd?

  • Als u werkt in de beveiliging wordt u voor de afgifte van de beveiligingspas gescreend door de korpschef van de politie. Het gaat dus niet om een VOG. U valt dan onder de beleidsregels particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Deze regels zeggen dat u geen toestemming krijgt wanneer u binnen 4 jaar voorafgaand aan de aanvraag bent veroordeeld voor een misdrijf en u daarvoor een geldboete of taakstraf hebt gekregen. Een transanctie of strafbeschikking met het OM geldt overigens ook als een veroordeling. Dit is het uitgangspunt. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, kan de korpschef daarvan afwijken.

 21. Beste,
  ik lees in sommige bronnen dat de terugkijktijd voor winkeldiefstal 2 jaar is en in andere bronnen 4 jaar. Ik wil na ongeveer 1,5 jaar overstappen naar een nieuwe werkgever, als Finance Manager. Kan ik een weigering verwachten of is het beter om een half jaartje te wachten, of zelfs 2,5 jaar?
  Bij voorbaat dank,

  • De terugkijktermijn is niet afhankelijk van het soort delict, maar van de soort functie waarvoor de VOG wordt gevraagd. De standaard terugkijktermijn is 4 jaar, voor sommige functies geldt een langere terugkijktermijn. In uw geval zal de terugkijktermijn waarschijnlijk 4 jaar zijn.

   De terugkijktermijn van 2 jaar geldt alleen wanneer u op het moment van de aanvraag nog geen 23 jaar oud bent. Er vanuit gaande dat u ouder bent, is het raadzaam om te wachten tot de afloop van de terugkijktermijn van 4 jaar. Immers: een veroordeling voor een vermogensdelict zoals winkeldiefstal, kan zeker in de weg staan aan een functie waarin u met geld moet omgaan. Er bestaat daarom een kans dat de VOG zal worden geweigerd.

 22. Hoi
  Ik ben in oktober 2020 aangehouden voor winkeldiefstal in een supermarkt…hiervoor heb ik een taakstraf toegewezen in januari 2021 voor 20 uur …deze is inmiddels netjes afgerond… nu wil ik gaan solliciteren voor een nieuwe baan als verzorgende in de ouderenzorg..waarschijnlijk zullen ze hier vragen om een vog…
  Zal dit worden afgewezen en zoja wat moet ik doen als dit gebeurd?

  • Hoi Maartje. Ja, mogelijk zal justitie zo kort na het delict nog geen VOG aangeven. Immers: een vermogensdelict is lastig verenigbaar met een functie in de ouderenzorg. De angst bestaat dan dat jij bijvoorbeeld spullen zult stelen van ouderen die je moet verzorgen. Aan de andere kant kun je persoonlijk een groot belang hebben bij de VOG. Hier zal dus altijd een afweging tussen moeten worden gemaakt.

   Als men wil afwijzen, dan krijg je eerst een voornemen tot afwijzing. Je hebt dan 14 dagen de tijd om daar op te reageren. Het is verstandig om in dat geval direct contact op te nemen met mijn kantoor, dan kan ik (aan de hand van het exacte verhaal en jouw omstandigheden) een inschatting maken van jouw kansen.

 23. Hoi van Breukelen,

  Twee jaar geleden in de zomer was ik onder lichte invloed van alcohol ten val gekomen tijdens de kermis in Tilburg. Bij de val heb ik zonder twijfel een hersenschudding opgelopen. Uiteindelijk heb ik een nacht in het ziekenhuis gelegen. Een week later zag ik via een brief dat ik hierbij ook een boete (onder de 100, met administratiekosten boven 100) voor openbare dronkenschap kreeg. Deze heb ik betaald toen.

  Nu beschik ik sinds een jaar over EHBO, heb ik vrijwillig al hulpverlening gedaan, en zal ik nu daarmee verder gaan maar betaald. Hiervoor zal ik een VOG moeten aanvragen, zal dat een probleem worden?

  Met vriendelijke groet,
  Niek

  • Hoi Niek,

   Hoewel openbare dronkenschap wél op je strafblad komt (ook al is de boete lager dan 100 euro), verwacht ik niet zoveel problemen hiermee. Ik heb in ieder geval nog niet eerder meegemaakt dat een VOG werd geweigerd voor enkel een dergelijke overtreding. Het is overigens wel zo dat men hierdoor alle feiten op je strafblad kan bekijken, ook die buiten de terugkijktermijn vallen. Dus als je 8 jaar geleden bijvoorbeeld iemand zou hebben mishandeld, dan kan men hier rekening mee houden omdat de openbare dronkenschap wél in de terugkijktermijn valt. Maar goed, er vanuit gaande dat je verder niets op je kerfstok hebt, denk ik dat je de VOG gewoon zult krijgen. Zo niet, bel mij dan even zodra je een voornemen tot afwijzing krijgt.

   Ik weet niet hoe oud je bent en welke datum de strafbeschikking precies heeft gehad, maar als je onder de 23 bent ten tijde van de aanvraag en de VOG aanvraag is meer dan 2 jaar ná de oplegging van de boete, dan val je sowieso buiten de terugkijktermijn.

 24. Geachte mr. van Breukelen,

  Ik wil naar Duitsland emigrieren. Hiervoor heb ik een VOG nodig. Echter in mijn justitiële documentatie staan 4 seponeringen wegens gebrek aan bewijs . Twee recent, 2021 en 2019 . De andere zijn van 2007 en 2010.

  Ook de politie heeft wat geseponeerd. Mag men gezien de technische aard van de seponeringen de VOG weigeren?

  Met vriendelijke groet,

  Theo Boertien

 25. Beste mr. Van Breukelen,

  Ik heb vandaag (27-01) 2 boetes voor twee onbewuste winkeldiefstallen gekregen en daarmee dus een strafblad.

  Ik werk nu als promovendus en geestelijk verzorger in het ziekenhuis. Binnenkort begin ik aan een nieuwe baan in een verpleeghuis als geestelijk verzorger. Hiervoor zal ik een vog moeten overleggen, maar ik schat mijn kansen hiervoor zeer gering in.

  Hoe ziet u dit?

  Met vriendelijke groet,
  P.K.

  • U moet inderdaad rekening houden met een afwijzing van de VOG. Immers, een recente veroordeling voor diefstal zal worden gezien als onverenigbaar met uw functie. In een verpleeghuis wonen mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en zij kunnen dan slachtoffer worden van diefstal, zo zal de gedachte zijn. Uiteraard kunt u de aanvraag wel gewoon doen en bij een eventuele afwijzing een zienswijze indienen en daarna eventueel bezwaar maken. Maar mijn eerste inschatting is negatief.

   Overigens, als het gaat om een strafbeschikking: u kunt nog in verzet! Dit omdat u zegt dat er sprake is van een ‘onbewuste’ winkeldiefstal. Eventueel kunt u even bellen met mijn kantoor voor nader advies hierover.

 26. Goedemiddag mr. Van Breukelen,
  Ik heb een vraag. Op 25 augustus 2016 heb ik een boete gekregen en betaald omdat ik een autoband in eerste instantie in de berm had laten liggen en pas de volgende dag weer heb opgeruimd. Nu is het zo dat ik binnenkort weer een VOG moet aanvragen. Ik werk in de zorg en screeningsprofiel is ‘zorg en welzijn van mens en dier’. Het is dus 5 jaar en 9 maanden geleden als ik het goed heb gerekend. Ik heb verder nooit in mijn leven te maken gehad met justitie. Dit was de enige keer.
  Denkt u dat ik een probleem ga krijgen met aanvraag VOG?
  Met vriendelijk groet,
  Esther

  • Hallo Esther, ik verwacht hier geen problemen mee. Omdat het gaat om een overtreding (en dus niet een misdrijf) zal het feit niet meer op je strafblad staan. Een overtreding wordt na 5 jaar namelijk verwijderd, tenzij er een taakstraf of hechtenis is opgelegd.

   Los daarvan is de terugkijktermijn maar 4 jaar. Dus ook op die grond zul je de VOG gewoon krijgen.

 27. Hoe zit het met een beleidssepot met voorwaarden van 1 jaar? Zaak ging om eenvoudige mishandeling, zaak is afgehandeld begin dit jaar.

  Ik wil graag een nieuwe baan waar geregeld een VOG voor nodig is, binnen de ICT.

  • Een voorwaardelijk sepot wordt gezien als een beleidssepot. Dit betekent dat het gedurende de terugkijktermijn kan worden meegewogen bij de aanvraag van een VOG. Of de mishandeling een beperking is voor een functie binnen de ICT is lastig te zeggen. Het zal mogelijk mede afhangen van hoeveel u in de functie omgaat met andere mensen en de ernst van de zaak. In uw nadeel zal in ieder geval wegen dat u thans nog in de proeftijd loopt en dat het minder dan een jaar geleden is.

 28. Geachte mr. J. van Breukelen,

  In 2008 heb ik een taakstraf van 40 uur opgelegd gekregen vanwege het overtreden van de Wet Wapens en Munitie categorie 1 ( het voorhanden hebben van een zogenaamde “schietpen”).
  Geeft dit heden ten dage nog problemen bij het aan mij verstrekken van een VOG ?

  • Dat hangt af van de functie waarvoor u de VOG nodig hebt. Voor veruit de meeste functies zult u geen problemen meer hebben omdat de standaard terugkijktermijn maar 4 jaar is. Echter, als u zou willen werken als rechter of als als bewaker in de gevangenis, dan kan het nog worden meegewogen bij de afweging om u al dan niet een VOG te verstrekken. U kunt kijken op de website van Justis. Daar staan de terugkijktermijnen per beroepsgroep. Indien de veroordeling nog binnen de terugkijktermijn valt, dan wil dat overigens niet zeggen dat u de VOG standaard niet krijgt. Er moet altijd van geval tot geval een afweging worden gemaakt.

 29. Ik heb 2020 een domme fout gemaakt door een fles wijn te stelen. Ik zat in een enorm moeilijke periode ivm een dodelijke ziekte van een naaste. Ik gaf direct toe, heb overal aan meegewerkt en spijt betuigd en mijn verhaal gedaan. Ik werd wel meegenomen naar het bureau, maar daar heeft de officier van justitie een reprimande opgelegd. Ik heb geen boete hoeven te betalen aan justitie en er is geen rechtszaak geweest. Wel heb ik van de winkel een civiele boete gekregen en een winkelverbod van een jaar. Nu wil ik in de zorg een andere baan aannemen en daarvoor is een VOG nodig. Vraag uiteraard: Wat betekend die reprimande voor een VOG?

  • Een reprimande is (nog) geen wettelijke afdoening, maar een beleidsmatig fenomeen waarmee men rond 2020 en 2021 is begonnen. Voor minderjarigen is het inmiddels vastgelegd in de beleidsregels. Voor meerderjarigen gaat het volgens mij vooralsnog om een zogenaamde ‘pilot’. Hoe dan ook: de kern is dat de zaak niet naar justitie gaat en uitsluitend in de politiesystemen wordt opgenomen. Dit betekent dat u voor de reguliere VOG geen probleem zult hebben. Deze kan namelijk niet uitsluitend worden afgewezen op basis van politiegegevens. Een eventuele VOG-P (politiegegevens) kan wél worden geweigerd op basis van dit feit.

  • Dag,

   Ik ben gisteren aangehouden wegens openbaar dronkenschap, baldadigheid en verstoring van de openbare orde. Ik heb een uur in een politiecel gezeten, daarna wilden ze 3 boetes uitdelen. Ik heb geweigerd te tekenen en heb nu dinsdag een afspraak op het bureau om het er over te hebben.

   Ik ben 31 en werk in de zorg. Wanneer deze boetes wel worden doorgezet, kan ik dan voor de zorg nog een VOG krijgen?

   • Het gaat allemaal om overtredingen, kennelijk begaan in een staat van dronkenschap. Theoretisch kan dit in de weg staan aan een VOG, maar mijn inschatting is dat u deze gewoon zult krijgen. Dit geldt temeer wanneer u al jaren werkzaam bent in de zorg zonder enig probleem. Om elk risico te vermijden zou u kunnen overwegen om de komende 4 jaar niet van baan te wisselen, zodat er geen nieuwe VOG wordt gevraagd. Maar indien u wel een nieuwe VOG nodig hebt zou ik mij niet teveel zorgen maken.

 30. Ik heb een vraagje, gisteren heb ik door een misverstand in de winkel een verbod gekregen ivm vernieling, ik heb geen boete gekregen en de politie is er ook niet bij geweest. Ik moet binnen kort een vog aanvragen voor mijn stage, kan dat nog?

  • Nee, dit is puur iets tussen de winkel en u. Een VOG komt pas in gevaar als het op uw justitiële documentatie zou staan of (in geval van een VOG-P) wanneer de politie er een mutatie van heeft opgemaakt. Omdat de politie er niet bij is geweest, is dit kennelijk niet het geval.

 31. Ik was eerder dit jaar aangehouden en verdacht van een misdrijf, maar de zaak was geseponeerd door OM wegens onvoldoende bewijs. Nu heb ik een VOG nodig.

  Ik begrijp dat technische sepots niet worden meegewogen, maar ik heb deze uitspraak gevonden: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:6815. De VOG was afgewezen in deze zaak ondanks dat het OM niet vast kon stellen dat er een strafbaar feit was gepleegd (ook onvoldoende bewijs).

  Ik weet niet hoe vaak dit wordt gedaan in de praktijk. Hebt u zoiets vaker gezien? Alvast bedankt!

  • Het ging in die uitspraak om iemand die verdacht was van een zedendelict. Uit het politiedossier bleek van ernstige bezwaren tegen deze persoon, maar onvoldoende om tot een vervolging over te gaan. De rechtbank heeft toegestaan dat de minister in dit specifieke geval afweek van haar eigen beleidsregel (namelijk dat bij een technisch sepot een VOG volgt). De reden: de achterliggende gedachte van het beleid is dat mensen die in aanraking zijn gekomen met de politie in verband met een zedendelict, niet meer mogen werken met kwetsbare groepen.

   Het ging hier dus specifiek om een zedendelict en een VOG die werd gevraagd voor werk in het onderwijs, de kinderopvang en een sportclub. Hier is het beleid heel streng op. Wanneer er bij u geen sprake is van een zedendelict, dan zult u de VOG doorgaans gewoon krijgen. Hetzelfde geldt overigens indien het wél gaat om een zedendelict, maar er geen sprake is van een voorgenomen functie waarbij gewerkt wordt met kwetsbare groepen.

   Dus kort: nee, dit komt niet vaak voor in de praktijk. In het algemeen houdt men zich aan de beleidsregels. Dit betreft een uitzondering voor een heel specifiek geval.

 32. Geachte meneer van Breukelen,

  Deze week heb ik een strafbeschikking ontvangen voor openbaar dronkenschap, met een bijbehorende boete van 100 euro. Ik ben 21 jaar oud en volgend jaar ben ik afgestudeerd. Ik ben bang dat ik geen VOG kan krijgen wanneer ik wil gaan werken… Ik droom van een baan in bijv. consultancy. En ik ben ook bang dat ik geen studentenvisum kan krijgen voor als ik nog in het buitenland wil gaan doorstuderen. Ik heb verder nog nooit een boete of overtreding gehad, dit is echt het enige. Hoe schat u mijn kansen in bij het krijgen van een VOG over een jaar, of het krijgen van een studentenvisum dit jaar? Bedankt voor de hulp.

  • Ik heb in mijn praktijk nog nooit meegemaakt dat een VOG werd geweigerd vanwege alleen een openbare dronkenschap. Mogelijk kán het problemen opleveren voor een functie met hoge integriteitseisen, maar voor een baan in de consultancy voorzie ik vooralsnog weinig problemen. Over het studentenvisum kan ik geen uitspraken doen aangezien ik daar verder geen ervaring mee heb.

 33. Geachte meneer van Breukelen,

  Mijn enige ernstige misdrijf is gebeurd op 24-12-2020 en dit betrof een winkeldiefstal bij de AH. Dit is geregistreerd als Diefstal (art 310 SR). Ik ben 40 jaar oud dus voor mij geldt de terugkijktermijn van 4 jaar. Ik heb bekend, meegewerkt en binnen 3 uur naar huis gestuurd met “Sepo code 40 gering feit”. Mijn enigste boete betrof de boete aan de winkel(?) zelf; circa 189 euro kan ik me herinneren.

  Ik sta op het punt om voor een gemeente aan het werk te gaan als Functioneel beheerder/Systeembeheerder. Hiervoor is het volgende nodig omtrent de VOG:
  11 – Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen
  12 – Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan
  13 – Kennis dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en verificatieprocessen

  Ik ben benieuwd wat mijn kansen hierin zijn; zo te zien heeft dit namelijk geen relatie met diefstal maar ben benieuwd of dit toch problemen gaat opleveren.

  Bedankt voor de moeite en keep up the good work!

  • Het gaat hier om een zogenoemd beleidssepot. Dit kan – in tegenstelling tot een technisch sepot – wél worden meegewogen bij de beoordeling van een VOG. De 189 euro die u hebt moeten betalen heeft verder overigens niets met justitie te maken, maar is civielrechtelijk van aard.

   Omdat het gaat om een vermogensdelict, is het sepot relevant voor de door u genoemde functie. U gaat namelijk om omgaan met gevoelige informatie en een veroordeling of een beleidssepot terzake een vermogensdelict kan daarvoor een belemmering zijn. Ik kan daarom helaas niet uitsluiten dat u een (voornemen tot) afwijzing zult krijgen.

   Aan de andere kant gaat het om een feit van een wat andere aard, is het uw enige feit en zult u een groot persoonlijk belang hebben bij het verkrijgen van de VOG. Mocht u tegen problemen oplopen, dan kan het daarom zinvol zijn om eens zienswijze in te dienen. U kunt hiervoor contact opnemen met kantoor.

 34. Ik heb 4 jaar geleden een boete gehad voor openbare dronkenschap. Dat is een overtreding. Wordt deze ook na 5 jaar van het strafblad verwijderd? Of blijft deze staan omdat het als zedendelict wordt gezien? En ik dus jarenlang voor een dergelijke overtreding wellicht geen VOG krijg.
  Alvast dank voor uw antwoord.

 35. ik heb 3 jaar geleden een boete van 540 euro gekregen , overschrijding max. snelheid buiten bebouwde kom van 40 tot 45 km/h . Dus 121 km/h en de toegestane snelheid was 80 km/h.
  ik ga als beveiliger werken , krijg ik mijn (VOG) voor? komt deze overtreding op mijn blad ?
  Alvast bedankt ,

  • Deze snelheidsovertreding staat wel op uw strafblad, maar is geen misdrijf. Het is dus alleen een belemmering indien de Korpschef meent dat u door deze overtreding onvoldoende betrouwbaar bent om het werk als beveiliger uit te voeren. Zie hierover dit artikel op mijn website.

 36. Goedendag heb een 2019 een bekeuring gehad voor openbaar dronkenschap en een paar maanden daarna een forse bekeuring gehad voor het rijden van 179km per uur waar 100 wa toegestaan nu wil ik mijn wapen verlof gaan behalen krijg ik mijn vog nog met deze overtredingen ?

  • Om te beginnen moet u twee dingen uit elkaar houden. Voor het lidmaatschap van een schietvereniging is een VOG nodig. Voor een wapenverlof wordt door de Korpschef beoordeeld of aan u het bezit van een wapen kan worden toevertrouwd. Voor beide geldt ten aanzien van strafbare feiten een terugkijktermijn van 8 jaar. In de circulaire Wapens en Munitie (artikel 1.2) staat voor welke feiten u de afgelopen jaren in ieder geval niet mag zijn veroordeeld. Uw overtredingen (ook openbare dronkenschap is een overtreding) vallen daar niet onder. Wel is het zo dat de Korpschef ook ‘vrees voor misbruik’ mag aannemen op grond van andere over u bekende omstandigheden. Zo zou hij bijvoorbeeld kunnen oordelen dat u kennelijk een probleem hebt met alcohol (ik zeg niet dat dit zo is, maar dit zou men kunnen afleiden uit de bekeuring voor openbare dronkenschap). Het is daarom theoretisch nog steeds mogelijk dat de Korpschef u geen wapenverlof zal verschaffen.

   Ten aanzien van de VOG geldt dat op zich alle misdrijven en overtredingen die in de terugkijktermijn van 8 jaar worden gevonden aan u kunnen worden tegengeworpen. Ook hier geldt dus dat het (tot 8 jaar na de afdoening van het laatste feit) theoretisch mogelijk is om u de VOG te onthouden. Daarbij geldt overigens wel dat overtredingen 5 jaar na de definitieve afdoening van uw strafblad worden verwijderd. Dus indien u de bekeuring voor de snelheidsovertreding bijvoorbeeld hebt voldaan op 1 maart 2020, dan staan er op 2 maart 2025 geen strafbare feiten meer op uw strafblad. De VOG zou dan zonder problemen moeten worden verleend.

   Verwacht ik dat de VOG of het wapenverlof zal worden onthouden? Dat is lastig te zeggen. In mijn praktijk heb ik in ieder geval nog niet meegemaakt dat iemand een VOG of wapenverlof werd onthouden voor een enkele openbare dronkenschap. Voor een verkeersovertreding kan ik mij dat eigenlijk ook niet voorstellen. Maar nogmaals: de beoordeling ligt bij Justis respectievelijk de Korpschef en zij hebben zonder meer mogelijkheden om u de VOG dan wel het wapenverlof te onthouden.

 37. Goedendag,
  Ik heb afgelopen maand een boete gekregen voor openbare dronkenschap. Nu moet ik een VOG aanvragen omdat ik stage ga lopen in de zorg. Geeft dit nu al problemen, zo ja wel wanneer/hoe kan ik meer kans maken op een VOG?

 38. Goedendag,
  Ik heb afgelopen maand een boete gekregen voor openbare dronkenschap. Nu moet ik een VOG aanvragen omdat ik stage ga lopen in de zorg. Geeft dit nu al problemen, zo ja wel wanneer/hoe kan ik meer kans maken op een VOG??

  • Hoewel de overtreding theoretisch gezien een belemmering kan zijn voor de VOG, is mijn ervaring dat een enkele openbare dronkenschap in de praktijk geen belemmering is. De terugkijk termijn voor de zorg is 4 jaar, en 2 jaar voor mensen die ten tijde van de aanvraag nog geen 23 zijn. Na afloop van die termijn moet u in beginsel dus altijd een VOG krijgen.

 39. Goedendag
  Ik ben recent aangenomen bij een functie binnen de overheid. Voor deze functie heb je een VOG P nodig. Nu heb ik 3 jaar geleden een boete gekregen voor openbaar dronkenschap. Kan dit invloed hebben op de aanvraag van de VOG P?

  • In theorie kan dit inderdaad. In de praktijk heb ik nog niet meegemaakt dat een éénmalige openbare dronkenschap een belemmering vormt voor een VOG (P).

 40. Beste,

  Enige maanden geleden heb ik in een opwelling een serieuze simpele diefstal gepleegd in 3 winkels met een grote waarde. Hoewel ik dit niet bewust heb willen doen (impulscontrolestoornis) heb ik dit wel gedaan. Ik ben naar huis gestuurd in afwachting van de strafeis van het OM. De zaak moet nog voorkomen.

  Zoals u zult in kunnen schatten ben ik enorm maar dan ook enorm bang voor de gevolgen van deze daad.

  Ik ben bang alles wat ik heb kwijt te raken: mijn VOG en dus mijn baan, en daarmee mijn huis en de mogelijkheden voor mijn zoontje te zorgen.
  Ik heb op dit moment een baan in de ouderenzorg, een tak waarin het VOG zwaar weegt.

  Ik ben geen monster en eigenlijk ook helemaal geen dief. Maar ik heb er wel een potje van gemaakt voor mezelf.

  Met welke gevolgen moet ik rekening houden?

  • Om te beginnen is het belangrijk om te beseffen dat een verstrekte VOG niet wordt ingetrokken. Dat ligt iets anders in de kinderopvangbranche en in de taxibranche, maar niet in de ouderenzorg. Dus als u eenmaal een VOG hebt, dan hebt u die. Sommige werkgevers vragen echter om de zoveel jaar een nieuwe VOG en bij het aangaan van een nieuwe baan zult u ook een nieuwe VOG moeten overleggen. Maar zolang dat niet aan de orde is, hoeft u zich dus geen zorgen te maken.

   Mocht u toch een VOG nodig hebben, dan dient u de komende tijd inderdaad rekening te houden met een afwijzing. Dit komt omdat een veroordeling of zelfs een verdenking van diefstal slecht verenigbaar is met uw functie binnen de ouderenzorg. De terugkijktermijn is 4 jaar, te rekenen vanaf de datum van de veroordeling. Na die tijd zult u de VOG gewoon weer krijgen.

   Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat u in de terugkijktermijn sowieso geen enkele kans maakt op een VOG, maar het kan in uw geval wel lastig zijn. Mocht u tegen een (voorgenomen) afwijzing aanlopen, dan raad ik u aan contact op te nemen met ons kantoor. Met u kan ik dan nagaan of het zinvol kan zijn om een zienswijze of een bezwaarschrift in te dienen.

 41. Beste meneer van Breukelen,

  3 maanden geleden heb ik een boete gehad voor openbaar dronkenschap. Ik wil graag het rijkstraineeship gaan doen of voor de gemeente werken. Is er een kans dat ik hiervoor niet meer mijn VOG kan krijgen?

  Alvast bedankt!

  • Strikt genomen kan dit een beletsel vormen voor de VOG, maar in de praktijk heb ik nog niet meegemaakt dat een VOG wordt geweigerd op basis van enkel een openbare dronkenschap.

 42. Beste heer J. van Breukelen,

  Graag zou ik kort uw advies in willen winnen. Als u hier voor open staat dan zou ik hier erg blij mee zijn! Afgelopen week heb ik een strafbeschikking ontvangen voor artikel 426, het in staat van dronkenschap de weg belemmeren, de orde verstoren dan wel de veiligheid van een ander bedreigen. Echter was ik alleen dronken… Ik wil daarom ook z.s.m. in verzet gaan. Mijn vraag is in hoeverre u in schat dat dit strafbare feit een belemmering zal zijn voor het verkrijgen van een VOG? Ik sta namelijk aan het begin van mijn carrière en wil nog wel in staat zijn om ook opdrachten te kunnen verrichten voor bijvoorbeeld gemeentes of andere (semi publieke)instellingen waar een VOG nodig is….

  • Het enige wat ik hierover kan zeggen is dat het theoretisch mogelijk is om een VOG te weigeren op basis van een dergelijke overtreding, maar dat ik in de praktijk nog nooit heb meegemaakt dat een VOG voor wat voor functie dan ook werd geweigerd wegens een openbare dronkenschap. Het specifieke feit waar u het over heeft heb ik nog niet eerder aan de orde gehad, maar ook daar verwacht ik niet al teveel problemen.

   Mocht u niettemin tegen een (voornemen tot) weigering aanlopen, dan raad ik u aan om zo spoedig mogelijk contact met mij op te nemen. Samen met u kan ik dan een zienswijze indienen.

   Het spijt mij dat ik niet meer specifiek kan zijn, maar ik ben nu eenmaal niet de instantie die de afweging maakt. Ik kan uitsluitend oordelen op basis van mijn ervaring.

 43. Beste heer J. van Breukelen,

  Graag zou ik kort uw advies in willen winnen. In oktober 2019 ben veroordeeld vanwege winkeldiefstal en een geldboete van €151 gekregen. Daarna ging ik studeren en in februari 2024 zal ik master geneeskunde studeren. Ik ben bang dat ik mijn verplichte stages niet kan volgen en daardoor niet afgestudeerd worden. Denkt u dat de terugkijk termijn meer dan 4 jaar kan zijn voor mijn geval?

  MVG
  Sara

 44. Goedemiddag,

  Vorige week een auto rechts (via de doorgaande rijbaan) op een N weg ingehaald, deze auto reed 40 waar 80 de vmax is. Achter deze auto , dus voor mij reden 3 voertuigen al zeer dicht op de slome rijder. De rijbaan werd verdeeld in 4 stroken (li uitvoeg, 2x hoofdrijbaan en 1 x re uitvoeg) Ik heb toen gas gegeven naar de vmax en ben voor de auto ingevoegd.
  Links van mij was blokmarkering, daar heb ik ook ingevoegd voor de auto. Het was nog ruim voor de doorgetrokken strepen

  Kon overigens normaal stoppen voor het verkeerslicht , de slak hoefde geen noodstop te maken. Zag echter bij het stilstaan dat de passagier een foto leek te maken van mijn kenteken. Dus ik vermoed een agent in privé tijd (hoeft natuurlijk niet) Ben niet staande gehouden ( kon die makkelijk aangezien het verkeerslicht best lang op rood stond)

  Ik zit nu zelf momenteel in een sollicitatieprocedure, waar een vog een eis is (beroepschauffeur) Zou dit mij in de weg kunnen staan om een vog te krijgen? Lees online namelijk allemaal enge verhalen omtrent artikel 5/5a WVW en invordering rijbewijs..

  Er is overigens nog niks vanuit CJIB/
  OM deze kant op gekomen maar hopelijk kunt u mij wel een antwoord geven.

  Alvast bedankt.

  • Theoretisch zou een veroordeling voor 5 WVW in de weg kunnen staan aan een VOG voor beroepschauffeur. Maar het is allemaal wat speculatief momenteel. U kunt niet zoveel doen dan even afwachten, maar de kans is natuurlijk het grootst dat het helemaal niet ging om een agent in burger.

 45. Geachte heer J. van Breukelen,

  Afgelopen maand heb ik een boete gekregen voor baldadigheid. Ik ben rechten student en ik zou graag stage gaan lopen bij de rechtbank en/of daar in de toekomst misschien ook wel werkzaam willen zijn. Ook een baan bij de politie zou ik misschien wel willen na mijn studie.

  Nu ben ik ontzettend bang dat ik geen VOG of de nieuwe VOG P zal krijgen. Hoe denk u daarover?

  Met vriendelijke groet

  Bart

 46. Geachte heer Van Breukelen,

  Is de datum van de strafbeschikking bepalend voor de terugkijktermijn, of geldt de datum van betaling? Ik werd in december 2019 aangehouden voor winkeldiefstal, maar de boete werd pas op 8 maart 2020 betaald, nadat mijn advocaat verzet had ingediend dat ik helaas moest intrekken. Alvast bedankt voor uw antwoord.

  Met vriendelijke groet,
  Sepi

 47. Geachte mr. van Breukelen,

  In 2021 is er een wetsvoorstel aangenomen dat toestaat dat informatie (aantekeningen en meldingen) in politie dossiers meegenomen worden bij het beoordelen van een VOG. Radar had daar nog een uitzending over:
  https://radar.avrotros.nl/artikel/tv-uitzending-15-03-2021-38764

  Kunnen mensen met een technisch sepot 02 zich nu toch zorgen gaan maken? In mijn “dossier” staan waarschijnlijk aantekeningen die uiteindelijk hebben geleid tot een seponering.

  Bedankt en Met vriendelijke groet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *