Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) - Van Breukelen Advocatuur
J. van Breukelen 36 reacties

Cliënten stellen vaak de vraag of ze door hun strafblad nog een verklaring van goed gedrag kunnen krijgen. Hoewel het antwoord op deze vraag altijd afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, wordt in dit artikel een overzicht gegeven van de regels.

De informatie in dit artikel is voor het laatst gecontroleerd in juli 2020.

Waar staan de regels?

Officieel gaat het om de Verklaring Omtrent het Gedrag, afgekort de: VOG. Indien een dergelijke verklaring wordt gewenst, dient deze te worden aangevraagd bij de gemeente. De aanvraag zal vervolgens worden beoordeeld door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van de dienst Justis, gevestigd in Den Haag.

De relevante wetgeving is neergelegd in de artikelen 28 t/m 39 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. De toepassing van deze regels is verder uitgewerkt in enkele beleidsregels.

Met welke gegevens wordt rekening gehouden?

Bij de beoordeling van een aanvraag van een VOG wordt rekening gehouden met alle gegevens die op de justitiële documentatie (strafblad) staan. Daaronder zijn begrepen veroordelingen, maar ook schikkingen, openstaande zaken en sepots. Ook mag men politiegegevens raadplegen en kan men informatie inwinnen bij het Openbaar Ministerie en de reclassering. Alleen met vrijspraken mag geen rekening worden gehouden.

Voor een sepot moet het overigens gaan om een voorwaardelijk sepot of om een beleidssepot. Een technisch sepot wordt niet meegenomen. Van een technisch sepot is sprake als er bijvoorbeeld te weinig bewijs was om u te vervolgen of wanneer u ten onrechte als verdachte was aangemerkt.

Hoe lang heb ik last van een strafblad?

Dit hangt af van de functie waarvoor de VOG wordt gevraagd en van het soort delict(en) op het strafblad.

Standaard terugkijktermijn

Voor de meeste functies geldt een zogenaamde terugkijktermijn van 4 jaar. Dit betekent dat de VOG zal worden afgegeven als er in de 4 jaar vóór de aanvraag geen justitiële gegevens worden aangetroffen. Wordt er binnen de terugkijktermijn wél justitiële documentatie gevonden, dan kan direct verder worden teruggekeken in de tijd en mag alle documentatie in de beoordeling worden betrokken.

Daarbij is overigens van belang dat wordt gekeken naar de datum van de veroordeling, het sepot, de strafbeschikking of de schikking met het Openbaar Ministerie. Er wordt dus niet gekeken naar de datum waarop het feit is begaan, tenzij er geen andere gegevens beschikbaar zijn of wanneer er meer dan 2 jaar zit tussen de pleegdatum en de strafrechtelijke afdoening (zie hieronder).

Als u bijvoorbeeld op 5 januari 2016 een winkeldiefstal hebt begaan, maar daarvoor pas op 24 november 2017 bent veroordeeld, dan loopt de termijn van 4 jaar dus van 24 november 2017 tot en met 24 november 2021.

Dit is slechts anders als tussen de pleegdatum en de datum van veroordeling of de datum van de strafbeschikking of schikking meer dan 2 jaar zijn verstreken. In die gevallen wordt geteld vanaf de pleegdatum. Een uitzondering hierop vormen zedendelicten en fraudedelicten. Voor die zaken wordt niet gekeken naar de pleegdatum, maar naar de datum waarop de zaak is aangebracht en is ingeschreven in het justitiële documentatie systeem.

Langere terugkijktermijn

De terugkijktermijn is meer dan 4 jaar in de volgende gevallen:

 1. Het gaat om een functie met hoge integriteitseisen (zie hieronder);
 2. De aanvraag hangt samen met een bijzondere wet of regeling waarin een andere termijn is opgenomen of waarin de termijn samenhangt met de duur van een vergunning. Dit geldt bijvoorbeeld in de taxibranche (5 jaar), het beroepsgoederenvervoer (5 jaar) of voor het verkrijgen van een wapenvergunning (8 jaar);
 3. Voorafgaand aan de aanvraag is binnen de relevante terugkijktermijn een gevangenisstraf of vrijheidsbeperkende maatregel zoals TBS ondergaan. In dat geval wordt de terugkijktermijn telkens vermeerderd met de tijd dat men vast heeft gezeten. Het gaat er om dat de periode van de terugkijktermijn in vrijheid is doorgebracht; en
 4. Indien er op de justitiële documentatie zedenzaken staan (inclusief het dwingen tot prostitutie): dan geldt een onbeperkte terugkijktermijn.
 5. Indien er buiten de terugkijktermijn ernstige feiten worden aangetroffen op het strafblad en waarvoor destijds onvoorwaardelijke jeugddetentie, gevangenisstraf, TBS of een PIJ maatregel is opgelegd. In dat geval mag men tot 20 jaar terugkijken.
 6. Indien er buiten de terugkijktermijn een misdrijf wordt aangetroffen dat is gepleegd tegen een kind, waarvoor de aanvrager is veroordeeld én de VOG is aangevraagd voor een functie die ziet op het werken met kinderen. Of wanneer er buiten de terugkijktermijn (een verdenking van) een terroristisch misdrijf wordt aangetroffen. In die gevallen mag men tot 20 jaar terugkijken.

Een aantal functies met hoge integriteitseisen (punt 1) waarvoor langere termijnen gelden:

 • tolk / vertaler (10 jaar)
 • politieke ambtsdragers zoals leden van de tweede kamer of wethouders (10 jaar)
 • buitengewoon opsporingsambtenaren (10 jaar)
 • opsporingsambtenaren werkzaam bij een bijzondere opsporingsdienst (10 jaar)
 • personen werkzaam bij de diplomatieke dienst (10 jaar)
 • personen werkzaam bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (10 jaar)
 • advocaat (10 jaar)
 • personen die werkzaam zijn bij een kerncentrale of een militaire basis (10 jaar)

Wat gebeurt er als er in de terugkijktermijn een delict op mijn strafblad staat?

In dat geval zal het COVOG verder terugkijken in het verleden en bezien of er nog meer strafbare feiten voorkomen. Vervolgens zal worden beoordeeld of de gevonden gegevens een belemmering zijn voor het afgeven van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Daarbij wordt een objectief criterium en een subjectief criterium gebruikt. Het objectieve criterium heeft betrekking op de vraag of herhaling van het strafbare feit een belemmering kan vormen voor een behoorlijke uitoefening van de functie waarvoor de VOG is aangevraagd.

Het subjectieve criterium heeft betrekking op het belang van de aanvrager. Soms weegt het belang van de aanvrager om een VOG te ontvangen zwaarder dan het belang van de samenleving bij bescherming tegen het vastgestelde risico.

Het voert te ver om de toepassing van deze criteria hier uitgebreid te bespreken. Relevant is dat het feit dat u een delict op uw strafblad hebt staan binnen de terugkijktermijn niet per se hoeft te betekenen dat u geen VOG zult ontvangen. Soms kan een aanvraag toch zinvol zijn.

Ik was minderjarig of nog vrij jong toen ik een delict pleegde. Hoe zit het dan?

Als u nog geen 23 bent op het moment dat u de aanvraag doet, betreft de terugkijktermijn in principe maar 2 jaar. Dit geldt echter alleen als er op de justitiële documentatie geen zedendelicten of ernstige geweldsmisdrijven worden aangetroffen. Met ernstige geweldsmisdrijven wordt bedoeld dat er volgens de wet 6 jaar gevangenisstraf (of meer) voor kan worden opgelegd. Dit geldt niet voor een simpele mishandeling, maar bijvoorbeeld wel voor opzettelijke zware mishandeling of een poging tot doodslag. Ook geldt de termijn van 2 jaar niet in geval van een (verdenking van een) terroristisch misdrijf.

Daarnaast is het bij minderjarigen zo dat niet alle informatie op het strafblad mag worden verstrekt aan instellingen zoals de reclassering of de Raad voor de Kinderbescherming. Dit gebeurt alleen onder de volgende voorwaarden:

 • de minderjarige was ten tijde van het feit minimaal 16 jaar;
 • de veroordeling is onherroepelijk;
 • de veroordeling is wegens een misdrijf (dus niet een overtreding);
 • er is jeugddetentie, een PIJ-maatregel, een boete van meer dan € 113,00 of een taakstraf van meer dan 40 uur opgelegd;

Dezelfde voorwaarden gelden voor de minderjarige die een strafbeschikking heeft gekregen (artikel 12 lid 1 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens).

De gegevens worden alleen verstrekt binnen 2 jaar na het definitief worden van de uitspraak of de strafbeschikking. Indien er jeugddetentie of een PIJ-maatregel is opgelegd dan geldt een termijn van 4 jaar, te rekenen vanaf de beëindiging van de detentie of de PIJ-maatregel (artikel 12 lid 3 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens). Indien het gaat om uitsluitend een geheel voorwaardelijke straf, dan worden er géén gegevens verstrekt (artikel 12 lid 2 sub c Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens).

Deze beperking geldt overigens niet ten aanzien van de ambtenaar die een beslissing neemt op de aanvraag tot een VOG. Deze persoon kan beschikken over alle gegevens uit het justitieel documentatieregister.

Wat kan ik doen als de aanvraag om een VOG wordt geweigerd?

U zult in zo’n geval altijd eerst een voornemen tot weigering ontvangen. Dit is een brief waarin staat dat men voornemens is de VOG niet af te geven en waarom niet. U krijgt dan de gelegenheid om daar op te reageren door het indienen van een zogenaamde ‘zienswijze’.

Vervolgens zal men voor de definitieve beslissing rekening moeten houden met deze zienswijze. Volgt er alsnog een afwijzing, dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Tegen een ongegrondverklaring van het bezwaar kunt u vervolgens in beroep bij de bestuursrechter.

Indien u een voornemen tot afwijzing ontvangt is het van groot belang dat u zo snel mogelijk contact opneemt met ons kantoor. Doorgaans kan met het indienen van een zienswijze namelijk meer worden bereikt dan met het indienen van een bezwaarschrift. Een zienswijze moet binnen 2 weken worden ingediend.

Wordt mijn werkgever ingelicht over mijn strafblad?

Nee. Als u van uw werkgever een VOG moet overleggen, zal het COVOG uitsluitend met u corresponderen. Uw werkgever wordt niet op de hoogte gesteld van het weigeren van de VOG en er wordt desgevraagd ook niets medegedeeld over de redenen van het weigeren daarvan.

Sinds 2013 geldt er voor twee branches echter de zogenaamde ‘continue screening’. Het gaat de taxibranche en om de kinderopvangbranche. Indien u werkzaam bent als taxichauffeur of als medewerker van een kinderdagverblijf, dan wordt uw strafblad voortdurend in de gaten gehouden. Komt er nieuwe informatie bij, dan zal door de dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden beoordeeld of er een nieuwe VOG toetsing nodig is. Zo ja, dan krijgt de toezichthouder van de betreffende branche (de Inspectie voor Leefomgeving en Transport respectievelijk de GGD) een signaal dat er een nieuwe VOG moet worden aangevraagd. Dit signaal wordt doorgespeeld naar uw werkgever. U zult dan van uw werkgever het verzoek krijgen een nieuwe VOG aan te vragen. In afwachting van de uitkomst daarvan, zult u mogelijk op non-actief worden gesteld.

Met andere woorden: als u reeds een VOG hebt en daarmee werkzaam bent in de kinderopvang of in de taxibranche, en u begaat vervolgens een strafbaar feit, dan zal uw werkgever er in ieder geval achter komen dat er iets is gebeurd en dat dit een reden is om een nieuwe VOG aan te vragen. De werkgever ontvangt echter geen inhoudelijke informatie over het delict dat zou zijn begaan.

Vragen?

Om de regels zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk uit te leggen, zijn sommige juridische details weggelaten. Bovendien is wetgeving en beleid altijd aan verandering onderhevig.

Wilt u weten wat uw kansen zijn op een VOG?  Of wilt u een zienswijze of bezwaarschrift indienen tegen een (voorgenomen) afwijzing? Neem dan vrijblijvend contact op met het kantoor.

Misschien ook interessant:

— 36 Comments —

 1. Ik heb een vraag over het aanvragen van een VOG voor het beroep van docent Nederlands. Ik heb politie agenten beledigd en me verzet bij de gewelddadige ´ aanhouding’ ik werd door vijf gewapende agenten ivermeesterd nadat ik mijn middelvinger had opgestoken en ´ nazi’s!’ Heb geroepen. Het is een lang verhaal maar omdat ik me heb verzet tegen het politie geweld heb ik nu een aanklacht voor mishandeling. Ik moet pas 27-08 voorkomen maar ik moet nu al een VOG aanvragen ivm verlenging contract. Ik heb verder geen strafblad maar wel psychische problemen waar voor ik Hulp krijg. Mijn concrète vraag: wat kan ik verwachten als ik nu een VOG aanvraag ? Alvast bedankt voor de moeite. Hartelijke groet
  Machteld

 2. Beste Machteld,

  De enkele verdenking van mishandeling kan voldoende zijn om een VOG aanvraag te weigeren. Het is dus niet nodig dat er al een veroordeling is.

  Verder is de kans of u een VOG gaat krijgen natuurlijk erg afhankelijk van de feiten en de omstandigheden van het geval, alsmede van het persoonlijke belang dat u bij de VOG hebt en de functie waarvoor de VOG wordt gevraagd. Dat laatste is is in uw geval een functie in het onderwijs. U zult dan al snel tegengeworpen krijgen dat u in uw functie moet omgaan met mensen. Juist die verantwoordelijkheid wordt vaak niet toevertrouwd aan mensen die verdacht worden, of recentelijk veroordeeld zijn voor geweldsdelicten. Maar nogmaals: het zou kunnen dat er in uw specifieke geval een andere uitkomst mogelijk is. Zonder uw zaak goed te kennen kan ik onmogelijk een goede inschatting maken. Ik raad u aan contact op te nemen met kantoor voor een meer specifiek advies.

 3. Klopt het dat een VOG voor vrijwilligers niet altijd verplicht is? Is het verplicht voor vrijwilligers die werken in de ouderenzorg, woonzorgcentra, verpleeghuis?

  • De wet die in dit geval relevant is, is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In artikel 4 van deze wet is bepaald dat een zorginstelling van medewerkers een VOG kan verlangen. Dit is vervolgens verder uitgewerkt in het Uitvoeringsbesluit Wkkgz. In artikel 3.1 van dit besluit is bepaald dat de VOG verplicht is voor zorgverleners en voor andere personen die beroepsmatig met cliënten in contact kunnen komen. Wat ik hieruit afleid is dat de VOG wettelijk verplicht is gesteld voor personen die daadwerkelijk ouderenzorg verlenen dan wel andere personen die beroepsmatig met ouderen in contact komen binnen de instelling. Dat zou betekenen dat van mensen die als vrijwilliger werken in de ouderenzorg, maar géén zorg verlenen, geen VOG wordt verlangd. Overigens denk ik dat het werk van vrijwilligers in de ouderenzorg als snel wordt aangemerkt als ‘zorgverlening’.

   Let op: dit is alleen wat de wet zegt. Indien er geen wettelijke verplichting is, kan de werkgever zelf altijd nog een VOG verlangen van vrijwilligers. Bij twijfel zou ik het gewoon navragen bij de betreffende zorginstelling. Er is overigens wel een speciale regeling voor vrijwilligers, waardoor het aanvragen van een VOG gratis is.

 4. U schrijft dat als je een veroordeling hebt gekregen naar jeugdstrafrecht en die is <40 uur dat deze gegevens niet worden doorgegeven aan Justis/Covog en dus geen invloed hebben op de afgifte van de VOG.

  Ik heb ook zelf al gekeken in die wet en in het besluit maar ik word er niet wijzer van. Hoe zit het met jeugdstrafrechtzaken van personen ouder dan 16 jaar die er minder dan 40 uur voor hebben gekregen? En geldt het ook bij VOG-aanvragen met een terugkijktermijn van 5 en 10 jaar?
  Want op de website van Justis staat niets over die artikel 12 die u noemt.

  In dit document wordt geschreven dat Justis/Covog niet onder de uitzondering van de artikel 12 valt die u noemt: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/17984/Strafblad%202008%2C%202%2C%20183-194.pdf?sequence=2
  Dus ik snap er niets meer van, kunt u uitleggen hoe het zit desnoods na controle?

  • Bedankt voor uw reactie. Ik heb even moeten teruggrijpen naar de wetsgeschiedenis, want het was mij enkel op basis van de wettekst ook niet helemaal duidelijk.

   Het artikel dat u aanhaalt klopt helemaal. De beperking die in artikel 12 wordt genoemd heeft slechts betrekking op het verschaffen van gegevens naar andere instellingen die met een publieke taak zijn belast. De ambtenaar die een beslissing moet nemen op de aanvraag om een VOG heeft derhalve beschikking tot alle gegevens.

   De informatie op mijn website was dus onjuist . Inmiddels heb ik het aangepast.

 5. Hi, ik moet voor mijn toekomstige baan als recruiter een VOG aanleveren. Een week geleden ben ik verdacht van diefstal in een winkel. De zaak loopt en ik moet er nog van horen. Mocht ik schuldig bevonden worden ga ik alsnog in hoger beroep omdat het een misverstand was, maar krijg ik nu wel een positieve VOG?

  • Het al dan niet verstrekken van een VOG is onafhankelijk van de stand van de strafrechtelijke afdoening. Het kan bijvoorbeeld al worden geweigerd als u nog niet eens bent voorgekomen. Ook de vraag of er al dan niet hoger beroep is ingesteld, is niet relevant. Alleen wanneer u bent vrijgesproken, mag een VOG niet meer worden geweigerd, althans niet op basis van alleen die zaak.

 6. ik ben verdacht door de sociale recherche van Fraude en witwassen. Nu wil ik als helpende werken in de zorg. Maak ik kans op een VOG?

  • Indien de zaak is ingezonden naar justitie en dus staat ingeschreven op uw justitiële documentatie, is er een reële kans dat de aanvraag voor een VOG in beginsel zal worden afgewezen. Het is vervolgens wel mogelijk om tegen het voornemen tot afwijzing een zienswijze in te dienen en later eventueel een bezwaarschrift. Of zulks kans van slagen heeft hangt erg af van de feiten en omstandigheden van het geval en kan ik niet in algemene zin beantwoorden. Mocht het aan de orde komen, dan kunt u even bellen met kantoor voor nader advies.

   • Hi, ik ben Rebonso. Ik zou het zeer op prijs stellen, een antwoord te krijgen op mijn volgende vraag: ik heb in 2007 een agente beledigd. Niet verbaal, maar enigziens fysiek te noemen. Bij een aanhouding van een vriend bij wildplassen, bemoeide ik met de conversatie tussen de agente en de ze vriend, waarop ik 1 van de 2 agentes bij haar heup tikte. Dronkenschap en handtastelijkheid om het te verwoorden. Ik ben verhoord, heb eerlijk toegegeven, excuses aangeboden na de arrestatie en het verhoor op het politiebureau. Ben voorgekomen, kreeg een boete van 100 euro en 40 uur taakstraf. Dit was in 2007. Was toen 27 jaar. Nu wil ik graag in de zorgsector met probleem jongeren werken. Als persoonlijk begeleider bij een beschermd wonen Zorginstelling. Ik denk zelf dat dit als een zedendelict wordt beschouwd. Dit is het enige vergrijp waarvoor ik ooit heb moeten voorkomen. Dus verder geen enkel ander delict of misdrijf. Zou ik überhaupt nog in aanmerking kunnen komen voor een VOG? Alvast bedankt! Vriendelijke groet, Rebonso

    • Hoi Rebonso,

     Het is belangrijk om even na te gaan voor welk feit je – juridisch gezien- nou precies bent veroordeeld. In de wet is namelijk bepaald voor welke delicten een onbeperkte terugkijktermijn geldt. Niet alles valt daar onder, en gelet op de feitelijke beschrijving, weet ik niet of het feit is gekwalificeerd als een zedendelict of niet.

     Indien het feit niet is gekwalificeerd als een delict waarvoor een onbeperkte terugkijktermijn geldt, zul je de VOG zonder meer krijgen.

     Maar goed, zelfs als het een zedendelict zou zijn, is er denk ik een redelijk tot goede kans dat je de VOG gewoon zult krijgen. Dit gelet op de feiten en omstandigheden van het geval en het tijdsverloop.

 7. Ik heb een boete ontvangen voor het beledigen van een boa. Kan dit in de toekomst problemen opleveren voor het opvragen van een VOG? (Ik werk als beleidsmedewerker sociale zaken)

  • Aangezien dit op uw justitiële documentatie staat kan dit inderdaad worden meegenomen bij de beoordeling van een VOG. Wel geldt uiteraard een beperkte terugkijktermijn (waarschijnlijk 4 jaar in uw geval).

   Of het ook daadwerkelijk een belemmering zal zijn voor de afgifte van een VOG is natuurlijk een tweede. Daarvoor worden alle betrokken belangen tegen elkaar afgewogen. Ik sluit echter niet uit dat men aanvankelijk voornemens zal zijn een VOG te weigeren. Het is dan zaak om daar tegen op te komen met een zienswijze en later eventueel een bezwaarschrift.

 8. Goedendag,
  In 2005 heb ik een schikking getroffen mbt een vermeende mishandeling (iemand een duw gegeven die mij belemmerde mijn weg te vervolgen). Aangezien ik geen vertrouwen had en heb in justitie heb ik gekozen om te schikken, ik nam het risico niet ondanks het feit dat ik niets onwettigs deed. Ik wil nu de politiek in. Moet ik het voorval melden en wordt een VOG afgegeven?

  • Aangezien de schikking reeds in 2005 is getroffen, is de terugkijktermijn van (in uw geval) 10 jaar inmiddels verlopen. Indien er in de tussentijd geen andere feiten op uw justitiële documentatie zijn gekomen, zal de VOG derhalve worden afgegeven. Of u het moet melden is iets anders. Ik kan mij zo voorstellen dat de politieke partij waar u zich bij wilt aansluiten verwacht dat u bepaalde zaken niet verzwijgt op het moment dat u namens die partij gaat optreden in bijvoorbeeld de gemeenteraad. Maar hier zal ongetwijfeld beleid voor bestaan binnen de betreffende partij.

   • Ik was verdachte van openlijk geweld toen ik 15 was en was verhoord maar het is nog niet helemaal afgelopen of dat ik een straf krijg of niet kan ik dan later na bv 5 jaar geen vog krijgen? En ga ik dan een strafblad krijgen?

    • Zolang je nog geen 23 bent, is de terugkijktermijn maar 2 jaar. Dit betekent dat als het inmiddels meer dan 2 jaar geleden is, je de VOG zult krijgen. Indien er meer dan 2 jaar zit tussen het feit en de datum van de afdoening (die er dus nog steeds niet is), dan kijkt men sowieso naar de datum van het feit. Overigens is mij het niet helemaal duidelijk hoe het precies zit, dus misschien moet je even bellen met kantoor, dan kan ik je verder adviseren.

  • Dat is een goede vraag. Het wetboek van strafrecht kent de term ‘fraude’ eigenlijk helemaal niet. Het is meer een term uit de volksmond en in dat opzicht is het misschien wat vreemd dat de term terugkomt in het VOG beleid. In het beleid wordt de term ‘fraude’ ook niet nader gedefinieerd. Maar het idee is dat bij zowel zedendelicten als bij fraudedelicten het kan voorkomen dat een feit pas veel later wordt ontdekt dan het gemiddelde andere delict. Dit betekent dat een veroordeling vaak pas meer dan 2 jaar ná het feit volgt. Daarom kijkt men voor de toepassing van de terugkijktermijn dan naar de inschrijving in de justitiële documentatie in plaats van naar de datum van het delict.

   Om dan deze redenering door te trekken: witwassen is ook typisch iets dat pas jaren na dato kan worden ontdekt. Ik vermoed daarom dat Justis witwassen zal aanmerken als een fraudedelict. Er is mij geen overigens geen rechtspraak bekend waarin dit wordt bevestigd.

 9. Geachte J Van Breukelen

  Ik heb op 01/01/2011 mishandeling staan berecht op 05/05/2014 ik heb een taakstraf gehad van 36 uur

  Ik heb 2009 vernieling staan en in 2013 berecht en een boete van 250 euro gehad

  01/07/2020 heb ik een boete gehad van met bromfiets niet op de bromfiets pad rijden

  Dus mijn vraag is zullen ze nu wel terug kijken door mijn laatste boete naar mijn verleden voor een beveiliging pas

  En is de tussen tijd niet lang het scheelt wel bijna 4 jaar steeds met de pleegdatum en zitting datum?

  Ik ben aangenomen bij een beveiliging bedrijf en moet nju door de screening komen

  • De boete voor het niet rijden op het bromfietspad is vermoedelijk een administratiefrechtelijke afdoening die niet op het strafblad komt. In dat geval heeft het dus sowieso geen gevolgen. Men kan de eerdere delicten niet betrekken omdat deze buiten de terugkijktermijn vallen. U zou derhalve in beginsel gewoon een VOG moeten krijgen.

   Maar omdat u bent aangenomen bij een beveiligingsbedrijf valt u onder een heel andere procedure. U wordt gescreend door de korpschef van de politie. In die procedure zullen de eerdere feiten vermoedelijk wel boven water komen. Zie deze informatie op de website van de politie.

   • Oké dat snap ik maar het pleeg datum en het zitting datum verschilt bijna 4 jaar
    Word er dan nog steeds naar de zitting datum gekeken?

    • Als het om een VOG gaat wordt er in dat geval gekeken naar de datum van het feit en niet naar de datum van de uitspraak. Er zit immers meer dan 2 jaar tussen die twee momenten.

     Maar alle regels die over de VOG gaan, gelden niet in de screeningsprocedure bij de korpschef. Dat is een heel andere procedure.

 10. Hey,

  Ik ben 4 juli 2020 beschuldigd van winkeldiefstal. Mijn zaak is een voorwaardelijk sepot geworden. Ik heb gisteren stage gevonden bij de gemeente en ik heb daar een vog voor nodig. Heb ik recht op een vog?

  • Een voorwaardelijk sepot kan helaas worden meegenomen bij de beoordeling van de aanvraag. Dit wil overigens niet per se zeggen dat u de VOG niet krijgt, maar omdat het sepot zo recentelijk is zult u vermoedelijk wel rekening moeten houden met een voornemen tot afwijzing. Mocht dit gebeuren, dan raad ik u aan daar zo spoedig mogelijk op te reageren met een zienswijze. Daar kan ik u eventueel in bijstaan mocht u dit niet zelf willen doen.

 11. Geachte J VanBreukelen
  Wegens een reorganisatie moet ik voor de functie van beleidsmedewerker een nieuwe VOG aanvragen. Vorig jaar heb ik een boete voor openbare dronkenschap gekregen (notabene na een werkborrel). Ik schaamde me zo voor het voorval dat ik meteen de boete van 95 euro betaald heb. Is mijn aanvraag VOG in gevaar of maakt een zienswijze een goede kans? Ik heb nog nooit een ander strafbaar feit gepleegd. Zelfs geen parkeerboete.

  • Strikt genomen staat het op uw documentatie en zou u er een probleem mee kunnen krijgen. Echter, ik heb in mijn praktijk nog nooit meegemaakt dat een VOG werd geweigerd om enkel een openbare dronkenschap. Mocht u een voornemen krijgen tot een afwijzing, dan zou ik daar zeker direct een zienswijze op schrijven. Mocht dit geen soelaas bieden dan zou ik bezwaar maken. Meer duidelijkheid kan ik u helaas niet geven. Ik zou het op prijs stellen als u hier (mag ook met een e-mail) even laten weten of u de VOG gekregen hebt, want het is een interessante kwestie.

  • Ja, dat is een feit dat kan worden meegenomen bij de beoordeling van een VOG. Een VOG kan dus ook op basis daarvan worden afgewezen.

 12. Ik heb ooit een snoepautomaat met een paar vrienden half gekanteld toen ik 18 was uiteindelijk viel er 1 flesje water uit en die is door een vriend van me gepakt en opgedronken dit stond op camera en we zijn hiervoor uiteindelijk veroordeeld tot een geldboete van €330. Nu ben ik 19 en wil ik solliciteren bij DHL om pakketten te bezorgen krijg ik nog wel een VOG?

  • U moet rekening houden met een voornemen tot weigering, omdat het gaat om relevante documentatie binnen 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag. Mijn advies is echter om het wel gewoon altijd aan te vragen. Mocht u een voornemen krijgen tot weigering, dan is het van belang om daar binnen 14 dagen op te reageren. U kunt dan alle relevante omstandigheden van het geval aangeven. Dit kan er toe leiden dat de VOG alsnog wordt afgegeven. Mijn kantoor kan u hier eventueel bij helpen.

 13. Dear Sir,
  I was convicted for a shoplifting case and had to pay a fine of 200 Euros. That was in June, 2018.
  Now I have to join new employer which is basically a bank and need to work in IT department of the bank. Can I face problem in receiving VOG?

  • Yes, you can expect the VOG to be refused. Always ask for it, because sometimes it’s granted anyway. But in your case the offense is relevant for the work you’ll be doing and it’s only 2 years ago. I presume you’re over 23 years of age by the way. If not: then the VOG will be granted, because the referral period is only 2 years in that case.

 14. Geachte J Van Breukelen

  Ik ben in oktober 2019 veroordeeld voor vernieling. Hiervoor heb ik een taakstraf gekregen van 20 uren.
  Nu vragen ze bij mij nieuwe baan een VOG. De screeningsprofiel waarop ze mij zullen screening is het profiel 01. Informatie.
  Wat zullen volgens u mijn kansen zijn om een VOG toch te krijgen?

  • Dat is een lastige. Het zal vermoedelijk afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval. Indien dit het enige is dat op uw documentatie staat en het gaat om een eenmalig incident met een bepaalde achtergrond, dan denk ik niet dat er heel sterke argumenten zijn om de VOG te weigeren. Mijn inschatting is dat er mogelijk een voornemen tot weigering komt, maar dat u tegelijkertijd een redelijke kans maakt om de VOG alsnog te krijgen wanneer u daar een zienswijze en/of bezwaar tegen indient. Dit uiteraard met een grote slag om de arm, want ik ken uw verhaal en dossier verder niet.

   Mijn advies is derhalve om de VOG in ieder geval aan te vragen bij een eventueel voornemen tot weigering direct contact op te nemen met kantoor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *