Paspoort NL
J. van Breukelen Geen reacties

In het Register paspoortsignaleringen (Rps) staat aan welke personen geen paspoort mag worden gegeven. Ook staat er welke paspoorten zijn vervallen. U kunt worden opgenomen, omdat u bijvoorbeeld wordt verdacht van paspoortfraude. Kunt u bezwaar maken tegen zo’n opname en zo ja, hoe doet u dat? Kunt u ooit nog wel een paspoort aanvragen en wat als u dringend moet reizen? Al deze vragen worden hier beantwoord.

Waar staan de regels?

De regels over het Register paspoortsignaleringen staan in de Paspoortwet en het Paspoortbesluit. Ook zijn er nog een aantal Paspoortuitvoeringsregelingen.

Wat is het Register paspoortsignaleringen?

Het Register paspoortsignaleringen is een verzameling van gegevens van bepaalde personen. Deze personen heten ‘gesignaleerde personen’. Een instantie kan een paspoort op basis van de opname in het register weigeren, intrekken of laten vervallen. In artikel artikel 4a van de Paspoortwet staat welke gegevens er in het register staan. Denk aan BSN, naam en geboortedatum. Ook staat er in wanneer en waarom een paspoort bijvoorbeeld is ingetrokken. Een identiteitskaart kan nooit vervallen worden verklaard of worden geweigerd. Iedereen is namelijk verplicht om zich te kunnen legitimeren. Dat staat in artikel 2 van de Wet op de identificatieplicht.

Het doel van het register is om alle instanties te informeren over gesignaleerde personen. Zo wordt misbruik van reisdocumenten door fraudeurs of terroristen voorkomen. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert het register. Dat staat in artikel 25 van de Paspoortwet. De RvIG stuurt overzichten uit het register naar instanties die reisdocumenten uitgeven zoals de gemeente. Ook geeft de RvIG elke dag veranderingen in het register door.

Welke instanties kunnen om opname in het Register paspoortsignaleringen verzoeken?

Instanties doen een verzoek om een persoon in het register op te nemen. In de artikel 18 t/m 25 van de Paspoortwet staan de instanties zoals:

  • gemeenten;
  • het Openbaar Ministerie;
  • de rechter-commissaris (bij faillissement);
  • ministers (van defensie, buitenlandse zaken et cetera);
  • de Belastingdienst; of
  • DUO.

Het hangt van de reden van de weigering of het vervallen van het paspoort af welke minister een verzoek doet. U wordt alleen in het register opgenomen als daar een goede reden voor is. Deze redenen staan in de wet genoemd.

Wanneer wordt een opname in het Register paspoortsignaleringen goedgekeurd?

U wordt niet zomaar in het Register paspoortsignaleringen opgenomen. Ook als u wel in het register bent opgenomen is dat niet gelijk een reden om een paspoort te weigeren. De bevoegde instantie moet een belangenafweging maken. Eerst wordt gekeken of de redenen voor de signalering er nog zijn. Het gaat vaak om vermoedens dat iemand zal vluchten om zijn plichten niet na te komen.

artikelreden weigering of vervallen paspoort
18een persoon naar het buitenland gaat, omdat hij vlucht voor een gevangenisstraf
19als een persoon of (bestuurder van) een bedrijf failliet is verklaard
20een persoon gaat naar het buitenland, omdat hij vlucht voor zijn dienstplicht
21als in zeer bijzondere omstandigheden een verbod geldt om het land te verlaten (bv. oorlog) en men bang is dat deze persoon vlucht
22een persoon betaalt belasting, premies of leningen niet terug en men is bang dat deze persoon vlucht
23als een persoon in het buitenland handeling zal verrichtten die de staatsveiligheid schaadt
23aeen persoon gaat naar het buitenland, omdat hij vlucht voor een straf uit een ander buitenlands land
23bals een persoon een verbod heeft om buiten het Schengengebied te reizen vanwege terrorisme
24als een persoon in het buitenland misdrijven zal plegen of als men bang is dat deze persoon fraude pleegt met het reisdocument

Als de redenen voor het weigeren of laten vervallen van het paspoort er nog zijn, begint de overeenstemmingsprocedure. Wat dat betekent wordt hierna uitgelegd.

Kan ik een paspoort aanvragen ondanks de opname in het Register paspoortsignaleringen?

Kortgezegd: ja. Voordat de opname definitief is, heeft u twee weken de tijd om met de verzoekende instantie contact op te nemen. Daarna heeft u acht weken de tijd om te zeggen waarom een opname volgens u niet juist is. Dit heet de overeenstemmingsprocedure. Als u een belangrijke reden heeft om bijvoorbeeld te moeten reizen kan een paspoort toch worden afgegeven. Denk bijvoorbeeld als een familielid in het buitenland overlijdt. U moet dit wel kunnen bewijzen door bijvoorbeeld een overlijdensakte te overhandigen. Het paspoort kan dan worden afgegeven. Ook is het mogelijk dat u uw paspoort terugkrijgt met een beperking. U mag dan bijvoorbeeld alleen naar een bepaald land reizen.

Als er geen overeenstemming wordt bereikt met de verzoekende instantie kan dat twee gevolgen hebben. Uw aanvraag voor een paspoort wordt geweigerd of uw paspoort wordt vervallen verklaard. Als uw paspoort wordt ingehouden dan bent u verplicht het af te geven. Doet u dit niet dan pleegt u een strafbaar feit.

Daarnaast wordt de signalering opgenomen in het opsporingssysteem (OP). Dit wordt gebruikt door de Koninklijke Marechaussee en de Politie. Zij kunnen bij een grenscontrole, bijvoorbeeld op Schiphol, zien of het document moet worden ingehouden.

Hoelang blijft een opname in het Register paspoortsignaleringen staan?

Na opname in het Register paspoortsignaleringen wordt telkens gecheckt of de reden voor opname nog aanwezig is. Dit gebeurt in principe elke twee jaar. U kunt tussentijds wel opnieuw een paspoort aanvragen of een verzoek doen voor verwijdering uit het register.

Kan ik bezwaar maken tegen een opname in het Register paspoortsignaleringen?

Nee, de opname is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Aan een opname zijn geen rechtsgevolgen gebonden. U kunt dus geen bezwaar of beroep instellen. Ook tegen een weigering tot verwijdering van opname is geen bezwaar of beroep mogelijk. Door de opname is het niet zo dat u nooit meer een paspoort kunt aanvragen. De instantie die het paspoort afgeeft beslist of u een paspoort krijgt. U kunt wel bezwaar maken als wordt geweigerd een paspoort af te geven.

Vragen?

Is uw vraag door deze informatie niet beantwoord of wilt u advies over een opname van uw paspoort in het Register paspoortsignaleringen? Neem dan contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.

Ook interessant:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *