Johan de Wittlaan 2

Arnhem

09:00 – 17:00

Maandag t/m vrijdag

06 – 34 15 84 32

Johan de Wittlaan 2

Arnhem

09:00 – 17:00

Maandag t/m vrijdag

06 – 34 15 84 32

Klachtenregeling

Het kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. Voor die situaties is deze klachtenregeling geschreven.

Wanneer u niet of niet helemaal tevreden bent is het verstandig om dit eerst te bespreken met mr. J.J.A.P. van Breukelen zelf. Vaak zijn dingen op te lossen met een goed gesprek. Het kantoor zal vervolgens in overleg met u proberen (alsnog) tot een bevredigende oplossing te komen. Deze oplossing zal altijd schriftelijk aan u worden bevestigd.

Wanneer u dit niet wilt of wanneer dit overleg niet heeft geleid tot een onderlinge oplossing dient u uw klacht voor te leggen aan de externe klachtenfunctionaris van het kantoor, mr. R. Zwiers.

Mr. R. Zwiers
Groesbeekseweg 4
6581 BH MALDEN
06 – 54 23 51 71

Voor het indienen van een klacht bij de klachtenfunctionaris worden geen kosten in rekening gebracht.

De klachtenfunctionaris zal u om te beginnen in de gelegenheid stellen uw klacht toe te lichten. Ook mr. Van Breukelen krijgt de gelegenheid om zijn visie op de klacht te geven.

De klachtenfunctionaris zal u vervolgens binnen een maand na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis stellen over zijn oordeel over de gegrondheid van de klacht. Dit oordeel is altijd onderbouwd. Het oordeel kan ook worden voorzien van aanbevelingen ter verbetering van de dienstverlening. 

Wanneer het de klachtenfunctionaris onverhoopt niet lukt om binnen een maand een oordeel te geven, dan geeft hij u en mr. Van Breukelen schriftelijk aan waarom dat niet lukt. Ook geeft hij daarbij een nieuwe termijn waarbinnen een oordeel zal worden gegeven. 

Mocht onderling overleg en/of inmenging van de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dit kan pas nadat u het probleem eerst hebt voorgelegd aan het kantoor of indien het kantoor niet binnen 4 weken schriftelijk heeft gereageerd op uw klacht.

Een eventuele klacht kan tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van het kantoor worden ingediend bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal 10.000 euro.

Het kantoor kan zelf onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie. Dit reglement kan hier worden geraadpleegd. Op verzoek zal het kantoor u een folder verstrekken over de procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Eventuele klachten kunt u indienen bij de Secretaris van de Geschillencommissie Advocatuur:

Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag

Tel. 070 – 310 53 10

Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Geschillencommissie Advocatuur
Top