Johan de Wittlaan 2

Arnhem

09:00 – 17:00

Maandag t/m vrijdag

06 – 34 15 84 32

Johan de Wittlaan 2

Arnhem

09:00 – 17:00

Maandag t/m vrijdag

06 – 34 15 84 32

Algemene voorwaarden

1. Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. het kantoor: Van Breukelen Advocatuur.
2. de cliënt: de (rechts)persoon die een opdracht heeft verstrekt aan het kantoor welke in behandeling is genomen.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van het kantoor.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

2.3 Door het verstrekken van een opdracht aan het kantoor aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de uitvoering van de opdracht alsmede op die van toekomstige opdrachten.

3. Inspanningsverbintenis

Voor alle diensten van het kantoor geldt dat deze inspanningsverbintenissen zijn, wat inhoudt dat het kantoor voor deze diensten geen resultaat kan garanderen.

4. Opdracht en overeenkomst

4.1 Nadat door de cliënt een opdracht is verstrekt, komt pas een overeenkomst tot stand nadat een advocaat van het kantoor deze schriftelijk dan wel mondeling heeft aanvaard.

4.2 Alle opdrachten worden, met terzijde stelling van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en zoveel mogelijk uitgevoerd door het kantoor. Indien noodzakelijk is het kantoor vrij een regeling te treffen met betrekking tot vervanging c.q. waarneming voor het optreden in rechte.

4.3 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.

4.4 Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart het kantoor tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door het kantoor ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

5. Verplichtingen van het kantoor

Het kantoor zal bij de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen met de belangen van de cliënt rekening houden. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

6. Verplichtingen van de cliënt

6.1 De cliënt is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, waarbij de opdrachtgever steeds tijdig alle informatie, die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie. Indien de voor de uitoefening van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking komt van het kantoor, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichting van het kantoor leiden.

6.2 De cliënt is verplicht om alle relevante poststukken direct door te sturen naar het kantoor dan wel het kantoor op de hoogte te stellen van de ontvangst daarvan. Ook is de cliënt verplicht om justitiële stukken aan te nemen. Wanneer justitiële stukken worden gemist en de cliënt een ‘afhaalbericht’ ontvangt, dient het kantoor daar onmiddellijk van op de hoogte te worden gesteld. Daarnaast is de cliënt verplicht het betreffende justitiële stuk alsnog op te halen en het kantoor onmiddellijk op de hoogte te stellen van de inhoud daarvan.

6.3 De cliënt dient zich ten alle tijde bereikbaar te houden en dient eventuele wijzigingen in adres en / of telefoonnummer onverwijld door te geven aan het kantoor.

7. Inschakelen van derden

Het kantoor zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met de cliënt, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De cliënt stemt er mee in dat het kantoor aansprakelijkheidsbeperkende bedingen namens de cliënt aanvaardt.

8. Betaling honorarium

8.1 Het honorarium voor verlening van rechtsbijstand wordt in rekening gebracht aan de hand van de gewerkte uren tegen het geldende uurtarief in eenheden van minimaal 6 minuten. Betaling van het honorarium geschiedt bij wege van voorschot. De cliënt ontvangt hiertoe een voorschotnota.

8.2 Het voorschot zal bij tussentijdse declaraties danwel bij de einddeclaratie worden verrekend.

8.3 Indien er om enige reden geen voorschot in rekening wordt gebracht, zal het honorarium regelmatig tussentijds worden gedeclareerd.

8.4 In afwijking van het onder 8.1 bepaalde kan overeengekomen worden dat rechtsbijstand wordt verleend voor een vaste som. Dit zal in voorkomende gevallen schriftelijk worden bevestigd.

8.5 Betaling van het voorschot respectievelijk de vaste som dient in beginsel te geschieden voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Een op de declaratie vermelde betalingstermijn maakt zulks niet anders.

8.6 Tenzij anders is aangegeven dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na datum declaratie. Bij overschrijding van deze termijn is cliënt de geldende wettelijke rente verschuldigd. Tevens komen eventuele incassokosten voor rekening van de cliënt.

8.7 De middels incassomaatregelen verkregen gelden strekken eerst in mindering van de onder 8.6 bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en tot slot op de hoofdsom en de lopende rente. 

8.8 Betaling vindt plaats door overschrijving op de bankrekening van het kantoor dat op de declaratie wordt vermeld. De betaling wordt geacht te zijn gedaan op het moment dat het bedrag daadwerkelijk is bijgeschreven op deze bankrekening. In spoedeisende gevallen of op verzoek kan contant worden betaald aan de receptie. Bij contante betalingen zal ten alle tijde een kwitantie worden verstrekt.

8.9 Eventuele kosten die verbonden zijn aan de betaling komen voor rekening van de cliënt.

8.10 Het kantoor behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden zonder nadere aankondiging op te schorten zolang de betaling niet is geschied. Dit kan in voorkomende gevallen tevens inhouden dat de advocaat niet ter zitting verschijnt.

8.11 Op het moment dat de declaratie niet binnen de op de declaratie vermelde betalingstermijn is voldaan heeft het kantoor het recht de opdracht neer te leggen.

8.12 Het neerleggen van de opdracht laat onverlet de verschuldigdheid van het honorarium voor de reeds bestede uren. Zulks geldt ook indien met toepassing van het onder 8.2 bepaalde is overeengekomen dat rechtsbijstand wordt verleend voor een vaste som.

8.13 Met uitzondering van het geval waarin rechtsbijstand wordt verleend voor een vaste som, heeft de cliënt recht op verstrekking van een urenspecificatie. Deze urenspecificatie wordt op aanvraag verstrekt.

8.14 Eventuele verschotten komen voor rekening van de cliënt. Onder verschotten wordt verstaan kosten zoals vastrecht (griffierechten), deurwaarderskosten, procureurskosten en soortgelijke kosten.

8.15 Kosten die het kantoor namens de cliënt aan derden voldoet, worden gescheiden in rekening gebracht. Dit geldt ook voor verschotten.

8.16 Het kantoor brengt geen kantoorkosten in rekening. Deze zijn reeds verwerkt in het uurtarief.

8.17 Het kantoor is gerechtigd het geldende uurtarief jaarlijks op 1 januari te wijzigen.

9. Dienstverlening op basis van gefinancierde rechtsbijstand

9.1 In het geval dat de cliënt wenst te worden bijgestaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand, dient de cliënt de door het kantoor gevraagde informatie ten aanzien van het (gezamenlijk) inkomen te verschaffen. Deze informatie dient naar waarheid te zijn. Daarnaast dient de cliënt een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs te overleggen, alsmede een kopie van het legitimatiebewijs van zijn of haar partner.

9.2 De Raad voor Rechtsbijstand kan, wanneer een toevoeging wordt verstrekt, bepalen dat de cliënt een eigen bijdrage verschuldigd is. Deze eigen bijdrage dient te worden voldaan aan het kantoor.

9.3 Het kantoor behoudt zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten voor zover de cliënt niet aan zijn of haar verplichtingen uit de voorgaande leden heeft voldaan.

9.4 In het geval dat lopende de verlening van de rechtsbijstand geen toevoeging wordt verstrekt doordat de cliënt niet heeft voldaan aan de onder 9.1 vervatte verplichtingen, dan wel dat de Raad voor Rechtsbijstand van mening is dat de cliënt niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, zullen de reeds aan de opdracht bestede uren in rekening worden gebracht als ware een overeenkomst op betalende basis.

9.5 Indien de cliënt bezwaar wenst te maken tegen een beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand, dan dient hij of zij zich zelf tot deze instantie te wenden.

9.6 Indien de cliënt het kantoor een zaak in behandeling geeft op basis van gefinancierde rechtsbijstand, dan impliceert deze opdrachtverstrekking de machtiging aan het kantoor om namens de cliënt gefinancierde rechtsbijstand aan te vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

9.7 Bij behandeling van een zaak op basis van gefinancierde rechtsbijstand verklaart de cliënt zich ermee bekend dat:

  • de Belastingdienst (op verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand) met behulp van het BSN de gegevens van het inkomen en vermogen verstrekt (indien van toepassing ook van de partner via het BSN partner);
  • als er sprake is van inkomen en/of vermogen in het buitenland (dat niet fiscaal belast wordt in Nederland), dit moet worden opgegeven met het formulier ‘opgave inkomen en vermogen’ of ‘income and assets statement’. Deze formulieren kunnen worden gedownload van www.rvr.org;
  • de Raad voor Rechtsbijstand bij de gemeente van inschrijving (bij de Gemeentelijke Basisadministratie) de persoonsgegevens en het BSN controleert (indien van toepassing ook van de partner);
  • als er sprake is van een vreemdelingennummer, de Raad voor Rechtsbijstand bij de Basisvoorziening Vreemdelingen de persoonsgegevens en het vreemdelingennummer controleert;
  • de (verstrekte) gegevens worden opgenomen in de cliëntenadministratie van de Raad voor Rechtsbijstand;
  • het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de toevoeging en tot strafvervolging;
  • de Raad voor Rechtsbijstand een voorlopige beslissing neemt als het verzamelinkomen nog niet definitief is vastgesteld door de Belastingdienst. Nadat de Belastingdienst het verzamelinkomen definitief heeft vastgesteld neemt de Raad een definitieve beslissing. Deze kan afwijken van de voorlopige beslissing. De eigen bijdrage kan daarmee veranderen: deze kan lager of hoger uitvallen of het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand kan komen te vervallen. Dit kan betekenen dat de cliënt achteraf de vergoeding die aan de advocaat is voldaan door de overheid, zal moeten terugbetalen;
  • hij/zij bij indiening van de aanvraag akkoord gaat dat een eventueel recht op proceskostenvergoeding wordt overgedragen aan de advocaat.
  • er een extra eigen bijdrage (zonder korting) wordt opgelegd indien er door de Raad voor Rechtsbijstand toestemming wordt gegeven voor het besteden van extra uren in bewerkelijke zaken.

9.8 Wanneer er door een rechter of door het openbaar ministerie een zogenaamde ‘last tot toevoeging’ is afgegeven, dan bestaat de mogelijkheid dat u achteraf de advocaatkosten zult moeten terugbetalen aan de Raad voor Rechtsbijstand. Dit kan het geval zijn wanneer uw strafzaak eindigt in een onherroepelijke (definitieve) veroordeling. Er wordt dan gekeken naar het verzamelinkomen van u (en uw partner) van 2 jaar vóór de afgifte van de last tot toevoeging. Is dit inkomen te hoog om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand? Dan zult u de vergoeding die is betaald aan de advocaat aan de Raad voor Rechtsbijstand moeten terugbetalen. Dit geldt overigens niet voor een last tot toevoeging die is afgegeven voor een minderjarige. Ook geldt dit niet voor werkzaamheden tijdens de piketdienst van de advocaat. Meer informatie kunt u hier vinden.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak, exclusief overige kosten.

10.2 Van Breukelen Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij VLC & Partners BV, Postbus 85511, 2508 CE Den Haag. 

10.3 Over de omvang van dekking van de aansprakelijkheidsverzekering worden desgevraagd door het kantoor inlichtingen verstrekt aan de cliënt. De maximumdekking betreft per aanspraak € 1.000.000 met een maximum van € 2.000.000 per verzekeringsjaar. 

11. Geschillenregeling

11.1 Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, declaratiegeschillen daaronder begrepen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dit reglement kan hier worden geraadpleegd.

11.2 Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door het kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing.

11.3 Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

11.4 Door het verstrekken van een opdracht dan wel het aangaan van een overeenkomst met het kantoor, aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

11.5 Alvorens een klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, dient de cliënt de klacht voor te leggen aan het kantoor. Het kantoor zal de klacht behandelen volgens de intern geldende klachtenregeling. Deze klachtenregeling kan hier worden geraadpleegd.

12. Stichting beheer derdengelden

Het kantoor maakt met ingang van 1 januari 2017 niet langer gebruik van een Stichting Derdengelden. De cliënt aanvaardt dat het kantoor geen derdengelden kan ontvangen omdat het niet langer een stichting derdengelden ter beschikking heeft.

13. Wet MOT en WID

De cliënt is ermee bekend en aanvaardt dat het kantoor op grond van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties en de Wet Identificatie bij Dienstverlening, verplicht is om de in die wetten omschreven ongebruikelijke transacties te melden aan de daarvoor ingestelde autoriteiten. De cliënt is er tevens mee bekend dat het kantoor krachtens de WID verplicht kan zijn de cliënt te identificeren. De cliënt dient hieraan telkens en volledige medewerking te verlenen op de in de WID voorgeschreven wijze.

14. Instellen hoger beroep of andere rechtsmiddelen

14.1 Voor het tijdig instellen dan wel intrekken van een hoger beroep of enig ander rechtsmiddel is de cliënt in beginsel zelf verantwoordelijk.

14.2 Wanneer het kantoor wordt verzocht een rechtsmiddel in te stellen dan dient dit verzoek minstens 24 uur voor het verlopen van de toepasselijke termijn door het kantoor te zijn ontvangen. Dit is niet van toepassing op de cliënt die ter zake van het desbetreffende rechtsprobleem gedetineerd is.

15. Bewaren gegevens

15.1 Het kantoor zal bij beëindiging van haar werkzaamheden het dossier sluiten en de daarin voorkomende stukken archiveren. De stukken zullen worden bewaard voor een periode van 5 jaar te rekenen vanaf het moment dat het kantoor de cliënt schriftelijk heeft laten weten de werkzaamheden te hebben beëindigd. Processtukken in strafzaken die zijn ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd.

15.2 Bij beëindiging van haar werkzaamheden worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Dit met uitzondering van stukken die voor intern gebruik bedoeld zijn, zoals notities, processtukken die nog niet af zijn en/of informatie die uitsluitend voor de advocaat is bedoeld.

15.3 Gedurende de onder 15.1 genoemde termijn staan de archiefstukken ter beschikking van de cliënt. Indien het kantoor kosten moet maken om het het dossier uit het archief te lichten, dan komen deze voor rekening van de cliënt.

16. Publiciteit

Het kantoor is in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg met de cliënt, met inachtneming van zijn of haar privacy, mee te werken aan publiciteit over een zaak. Buiten het kader van de belangenbehartiging is het kantoor hierin vrij zolang het belang van de cliënt niet wordt geschaad en met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt.

17. Privacy

Op de dienstverlening en de verwerking van persoonsgegevens is een zogenaamd privacy statement van toepassing. Hierin is beschreven hoe met de bescherming van persoonsgegevens wordt omgegaan.

18. Waarneming bij langdurige en/of onvoorziene afwezigheid van mr. Van Breukelen

Bij (langdurige) afwezigheid of onverwachte uitval van mr. Van Breukelen wordt de praktijk waargenomen door de volgende vaste waarnemer:

Mr. R. Zwiers
Groesbeekseweg 4
6581 BH MALDEN
Tel: 06 – 54 23 51 71

19. Rechtsvorm en inschrijving bij Nederlandse Orde van Advocaten

19.1 Van Breukelen Advocatuur betreft een eenmanszaak. De enige eigenaar betreft mr. J.J.A.P. van Breukelen.

19.2 mr. J.J.A.P. van Breukelen is als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De rechtsverhouding tussen het kantoor en de cliënt wordt beheerst door Nederlands recht. Alleen de bevoegde rechter te Rotterdam mag kennisnemen van alle geschillen die uit de rechtsverhouding kunnen voortvloeien.

Top